Toto sú mestá, v ktorých sa v dnešnej dobe žije najlepšie. Umiestnila sa aj Bratislava

 • Agentúra Mercer zverejnila najnovší rebríček, v ktorom spomedzi 231 miest vybrala tie, ktoré spĺňajú kritéria najlepších miest na život
 • Rebríčku kraľuje susedná Viedeň, Bratislava skončila na nelichotivom 80. mieste
bra
pixabay.com
 • Agentúra Mercer zverejnila najnovší rebríček, v ktorom spomedzi 231 miest vybrala tie, ktoré spĺňajú kritéria najlepších miest na život
 • Rebríčku kraľuje susedná Viedeň, Bratislava skončila na nelichotivom 80. mieste

Agentúra Mer­cer tento rebríček každoročne zostavuje najmä pre nad­ná­rodné spo­loč­nosti. To najmä z dôvodu, aby im po­mohol v adek­vát­nom ohod­no­tení za­mest­nan­cov v rôz­nych pro­stre­diach, resp. ta­kých, ktorí sme­rujú z jed­nej ná­rod­nej po­bočky do dru­hej.

Toto je finálna trojica miest, v ktorej by sa ti podľa dostupných štatistík malo žiť najlepšie.

1.Vie­deň, Ra­kúsko

Oby­va­te­lia: 1,868 mi­li­óna

Na­šim su­se­dom, a najb­liž­šiemu hlav­nému mestu za na­šimi hra­ni­cami, sa to po­da­rilo už po nie­koľký raz. Po stá­ro­čia bola Vie­deň jed­ným z kul­túr­nych cen­tier Európy, dnes je to aj na­priek vy­so­kej kva­lite ži­vota jedna z me­nej zná­mych sve­to­vých met­ro­pol. Je jed­ným z pár ne­mecky ho­vo­ria­cich miest, ktoré si po vojne za­cho­vali svoju his­to­rickú stránku a tú zá­ro­veň veľmi roz­umne do­pl­nili mo­der­nými ino­vá­ciami – funkč­nou in­fra­štruk­tú­rou, kul­túr­nym vy­ži­tím, uni­ver­zit­ným vzde­la­ním, stra­te­gic­kým roz­ši­ro­va­ním mesta, aj úz­kym spä­tím s oko­li­tou prí­ro­dou, či už je to Du­naj (v kto­rom sa tu dá bežne kú­pať) alebo oko­lité (malé) kopce a vínne ob­lasti.

zdroj: pixabay.com

Aj keď sme od nej geo­gra­ficky vzdia­lení len mi­ni­málne, máme sa od Viedne čo učiť. Mo­men­tálne ťahá ra­kúsku eko­no­miku, ktorá patrí me­dzi tie naj­lep­šie na svete, je síd­lom vetvy Spo­je­ných ná­ro­dov, kaž­do­ročne hostí mnoho me­dzi­ná­rod­ných kon­gre­sov a kon­fe­ren­cií, ako aj milióny tu­ris­tov. Priemerný plat pre cudzinca tu je podľa firmy HSBC Expat 84 011 eur.

2. Zürich, Švaj­čiar­sko

Oby­va­te­lia: 402,762

Zase raz Švaj­čiar­sko – ten­to­krát jeho naj­väč­šie mesto. Ve­die švaj­čiar­skej fi­nanč­nej aj kul­túr­nej scéne, čo sa týka na­prí­klad mú­zeí, par­kov, ar­chi­tek­túry, či di­va­diel. Po­núka aj veľmi slušné vzde­lá­va­cie mož­nosti a na­chá­dza sa upro­stred švajčiarských severných Álp. Priemerný plat pre cudzinca tu je podľa firmy HSBC Expat 150 347 eur.

zdroj: pixabay.com

3. Van­cou­ver, Ka­nada

Oby­va­te­lia: 631,490

Na zá­pad­nom po­breží, v ob­lasti s čas­tými daž­ďami a ob­ko­le­sené ze­le­nou prí­ro­dou, sa na­chá­dza toto mul­tik­ultúrne mesto, v kto­rom má vyše po­lo­vica oby­va­teľ­stva iný ma­te­rin­ský ja­zyk ako an­glič­tinu. Aj keď je obý­va­nosť re­la­tívne malá, je tu naj­hus­tej­šia v ce­lej Ka­nade. Mesto sa an­ga­žuje v eko­ló­gií a udr­ža­teľ­nom spô­sobe ži­vota a zá­ro­veň je ná­rod­ným prie­my­sel­ným cen­trom. Vy­niká aj vo vzde­laní a kul­túre. Na­chá­dza sa tu na­prí­klad veľa ume­lec­kých škôl, ale aj dob­rých uni­ver­zít. V zime je to jedno z naj­tep­lej­ších miest v Ka­nade.

zdroj: pixabay.com

3. Mní­chov, Ne­mecko

Oby­va­te­lia: 1,45 mi­li­óna

Hlavné mesto Ba­vor­ska sa na vr­chole týchto reb­ríč­kov ob­ja­vuje často, tentokrát na treťom mieste spoločne s Vancouverom. Mníchov je známy tým, že tu rozkvitá au­to­mo­bi­lový prie­my­sel, kul­túrne in­šti­tú­cie aj uni­ver­zity a ob­rov­ské množ­stvo náv­štev­ní­kov pri­lá­kava nie­len Ok­to­ber­fest, ale aj fut­ba­lový klub Ba­y­ern Mní­chov. Svo­jou vý­kon­nou eko­no­mi­kou po­háňa celú kra­jinu a zá­ro­veň patrí me­dzi jej najd­rah­šie mestá. V jeho okolí sa na­chá­dza mnoho his­to­ric­kých stre­do­ve­kých mes­te­čiek, ako aj pekná prí­roda.

zdroj: pixabay.com

Rebríček TOP 10 najlepších miest na život

HODNOTENIE MESTO KRAJINA
1  Viedeň Rakúsko
2 Zürich Švajčiarsko
3 Vancouver Kanada
4 Mníchov  Nemecko
5 Auckland  Nový Zéland
6 Düsseldorf Nemecko 
7 Frankfurt Nemecko
8 Kodaň Dánsko
9 Ženeva  Švajčiarsko
10 Basel Švajčiarsko

zdroj:Mercer

Tieto vý­sledky pla­tia pre rok 2019 a do úvahy sa brali na­sle­dovné kri­té­ria:

 • po­li­tické a so­ciálne pod­ne­bie (sta­bi­lita, kri­mi­na­lita, vy­má­ha­teľ­nosť práva a re­špek­to­va­nie zá­ko­nov)
 • eko­no­mická si­tu­ácia (re­gu­lá­cie, služby)
 • so­ciálno-kul­túrna scéna (voľ­nosť mé­dií a úro­veň do­dr­žia­va­nia osob­ných slo­bôd)
 • zdra­vot­níc­tvo a ve­rejné zdra­vie (služby a za­ria­de­nia, schop­nosť vy­spo­ria­da­va­nia sa s cho­ro­bami, zne­čis­te­nie vzdu­chu, čis­tota mesta)
 • vzde­la­nie (úro­veň a do­stup­nosť me­dzi­ná­rod­ných škôl)
 • ve­rejné služby a hro­madná do­prava (elek­trina, voda, hus­tota do­pravy, MHD)
 • mož­nost re­kre­ácie (kul­túrne, špor­tové a re­štau­račné za­ria­de­nia, mož­nosti voľ­no­ča­so­vých ak­ti­vít)
 • kon­zumný to­var (do­stup­nosť jedla a bež­ných po­lo­žiek, či do­prav­ných pros­tried­kov)
 • bý­va­nie (ceny ná­jom­ného, za­ria­de­nie, údržba)
 • prí­roda (pod­ne­bie a vý­skyt prí­rod­ných ka­ta­strôf)

zdroj:mercer.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech