Toto sú najk­raj­šie Airbnb byty v Bra­ti­slave!

Martin Bohunický / 25. marca 2016 / Zo Slovenska

Airbnb komu­nita v Bra­ti­slave ras­tie rake­to­vým tem­pom, mož­ností je čoraz viac. Od naj­lac­nej­ších uby­to­vaní, ktoré sú vyslo­vene len o tom, aby si mal kde pre­spať, sa v Bra­ti­slave dosta­neš aj k naozaj zau­jí­ma­vým a sexy mož­nos­tiam.

Ešte v novem­bri minu­lého roka som ti pred­sta­vil nie­koľko mož­ností v rámci celého Slo­ven­ska, kde som oce­nil mnohé zau­jí­mavé miesta, no záro­veň aj skri­ti­zo­val nie­koľko nenaž­ran­cov. Ale ako je na tom špe­ci­ficky Bra­ti­slava?

Ak by som mal nie­kde v Bra­ti­slave pre­spať a mal by som neob­me­dzený bud­get, určite by som si vybral z tohoto zoznamu:

Euro­vea Sec­ret

Screen Shot 2016-03-25 at 11.14.53

Áno, toto uby­to­va­nie som oce­nil už v pred­chá­dza­jú­com článku, no keby tu chý­balo, mal by som výčitky. Tento apart­mán v rámci Euro­vea patrí medzi to naj­sexy a naj­lu­xus­nej­šie, čo Bra­ti­slava cel­kovo ponúka. V rámci Airbnb nič lep­šie nenáj­deš. Aby som tu ale nema­zal med okolo úst, nie kaž­dému musí takáto mož­nosť vyho­vo­vať. Euro­vea Sec­ret je o luxuse, nie­kto však možno viac ocení duch domova. Koniec kon­cov, to je to, čím je Airbnb špe­ci­fické. A ten tu zrejme nenáj­deš. Noc ťa so všet­kými poplat­kami vyjde na 143 eur a zmes­tia sa tu dve osoby.

RIVER-FRONT

Screen Shot 2016-03-25 at 11.16.29

Moja kre­a­tívna duša pri pohľade na fotky zaple­sala. Výhľad na Dunaj, žia­rivé farby a nená­silný luxus. Toto je v zozname môj osobný favo­rit. Tho­mas, ktorý tento byt hos­tuje, si navyše dal aj zále­žať na kva­lit­ných fot­kách, čo vytvára ešte lepší dojem. Budem totiž úprimný, nie­ktoré byty, ktoré v tomto zozname mohli byť tu chý­bajú práve kvôli otras­nej pre­zen­tá­cií. Cena za noc v tomto apart­máne pre jed­ného je 117 eur, pre dvoch 152 eur. To je drobné skla­ma­nie, keďže som zás­tanca toho, aby mali apart­mány jed­notnú cenu pre aký­koľ­vek počet osôb, nech už v ňom spí kto chce.

Ambiente Jacob Bra­ti­slava

Screen Shot 2016-03-25 at 10.59.29

Oto a Ivana zjavne zobrali Airbnb ako pod­ni­ka­nie vo veľ­kom — v zozname mož­ností sa ich foto­gra­fia zobra­zo­vala snáď v polo­vici prí­pa­dov. Táto dvo­j­ica má po celej Bra­ti­slave desiatky apart­má­nov, ktoré sa však podo­bajú ako vajce vajcu. Možno že mi takéto pod­ni­ka­nie nie je extra sym­pa­tické, no predsa som z ich ponúk vybral jednu mož­nosť, ktorá mi prišla najú­tul­nej­šia. Ambiente Jacob je zaria­dené podľa feng shui (ak ti na tom záleží) a ponúka všetko pod­statné. Navyše patrí k lac­nej­ším mož­nos­tiam v našom zozname, Apart­mán ťa na noc bude stáť 91 eur a zobe­rieš sem aj fra­jerku.

Good vibe stu­dio

Screen Shot 2016-03-25 at 11.03.34

Dobré uby­to­va­nie nemusí byť drahé. Good vibe stu­dio nie je o luxuse, skôr práve o tom duchu, ktorý Airbnb má ponú­kať. Dvaja tu za noc zapla­títe 72 eur, za ktorú dosta­nete skvelú atmo­sféru a veľmi dobre nadi­zaj­no­vaný pries­tor. Toto miesto má obrov­ské množ­stvo pozi­tív­nych recen­zií a zabo­oko­vať si tu noc nie je vôbec jed­no­du­ché. Aj to je dôkaz, že na Airbnb naozaj všetky hľa­dajú pre­dov­šet­kým toho zvlášt­neho ducha, ktorý zdie­ľa­nie apart­má­nov ponúka. Veď predsa vždy by sa člo­vek mohol uby­to­vať rad­šej v hoteli.

Airbnb sa mení

Vší­mam si, že na Airbnb sa snaží pre­sa­diť čoraz viac pod­ni­ka­te­ľov, lis­to­vať svoje ponuky začí­najú už aj prvé men­šie hotely. Airbnb však nikdy nebolo o tom, čo jasne pre­zrá­dza aj popu­la­rita jed­not­li­vých bytov. Tak ako v boji Uber vs taxi­kári, tak aj v boji Airbnb vs hotely totiž vyhráva práve ten ľud­ský prí­stup.

image_1447318356

Nemáš ešte účet na Airbnb? Zare­gis­truj sa cez tento odkaz a zís­kaj 18 eur na svoj prvý trip.

foto: airbnb

Pridať komentár (0)