Toto sú najsexistickejšie reklamy, ktoré Slovákov „šokovali“ za posledný rok

Veronika Bartošová / 3. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Sú­ťaž Se­xis­tický kix už po tre­tí­krát vy­be­rala naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu, ktorú za­dá­va­te­lia na­sa­dili za uply­nulý rok
  • Oce­ne­nie si „za­slú­žila“ značka Kle­noty Au­rum, ktorú na vr­chol reb­ríčka no­mi­no­vala od­borná po­rota
  • U ve­rej­nosti „zví­ťa­zila“ re­klama spo­loč­nosti RV Trai­ler
zdroj: Facebook používateľa Veronika Martinkovičová
  • Sú­ťaž Se­xis­tický kix už po tre­tí­krát vy­be­rala naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu, ktorú za­dá­va­te­lia na­sa­dili za uply­nulý rok
  • Oce­ne­nie si „za­slú­žila“ značka Kle­noty Au­rum, ktorú na vr­chol reb­ríčka no­mi­no­vala od­borná po­rota
  • U ve­rej­nosti „zví­ťa­zila“ re­klama spo­loč­nosti RV Trai­ler

Sú­ťaž Se­xis­tický kix, ktorá už po tre­tí­krát vy­be­rala naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu za uply­nulú se­zónu, po­zná ví­ťa­zov. Ná­lepka „naj­se­xis­tic­kej­šia“ za ne­vhodné na­ho­tinky v re­klame pu­tuje značke Kle­noty Au­rum, ktorá prišla na je­seň tohto roka s po­riadne od­váž­nou kam­pa­ňou. Na túto priečku ju no­mi­no­vala od­borná po­rota.

Naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu vy­be­rala aj ši­roká ve­rej­nosť v in­ter­ne­to­vom hla­so­vaní na webe sa­mot­nej sú­ťaže. Za úplný top ozna­čila re­klamu spo­loč­nosti RV Trai­ler.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Se­xis­tický kix

V tes­nom zá­vese za an­ti­ce­nou sa v hla­so­vaní ve­rej­nosti umiest­nila re­klama piz­ze­rie TUSI, v kto­rej re­štau­rá­cia ho­vo­rila o tom, že správna žena by mala svojmu mu­žovi pred ser­ví­ro­va­ním ve­čeru sta­rost­livo pri­hriať a po­u­žila k tomu ne­vhodný vi­zuál. Žena na ňom to­tiž sedí rozk­ro­čená na spo­ráku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Se­xis­tický kix

Blízko k ti­tulu „naj­se­xis­tic­kej­šia“ re­klama mal aj in­ze­rát od ne­zná­mej firmy na čis­te­nie ces­naku v Ra­sla­vi­ciach.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Se­xis­tický kix

Me­dzi no­mi­ná­cie na an­ti­cenu sa do­stali aj ďal­šie ne­vhodné re­klamy, pri kto­rých by mali ich za­dá­va­te­lia pop­re­mýš­ľať o etike. Sú­ťaž Se­xis­tický kix pra­nie­ruje ne­etickú re­klamu, ktorá zne­va­žuje ľudí na zá­klade rodu.

„An­ti­cena Se­xis­tický kix chce týmto spô­so­bom pre ľudí vy­tvo­riť pries­tor, aby mohli ve­rejne pro­tes­to­vať proti se­xizmu v re­klame. Ve­ríme, že práve mož­nosť vy­brať si z rôz­nych se­xis­tic­kých prv­kov po­u­káže na sku­toč­nosť, že ve­rej­nosť ne­vníma ako prob­le­ma­tickú iba na­hotu, ale aj ro­dové ste­re­otypy, spred­met­ňo­va­nie či zne­va­žu­júci ja­zyk,“ po­ve­dala o an­ti­cene Jitka Dvo­řá­ková, spo­lu­or­ga­ni­zá­torka an­ti­ceny Se­xis­tický kix.

Zdroj: Fa­ce­book sú­ťaže Se­xis­tický kix

 

Pridať komentár (0)