Toto sú najús­peš­nej­šie slo­ven­ské cro­wd­fun­ding kam­pane

Martin Bohunický / 18. júna 2016 / Zo Slovenska

Nárast zís­ka­va­nia zdro­jov od verej­nosti (alebo davov), je nepo­chybne novým fun­drai­sin­go­vým feno­mé­nom…

…ale stále sa opie­ra­jú­cim o staré známe pra­vidlá dob­rého fun­drai­singu – dobrú myš­lienku, dobrú komu­ni­ká­ciu a dobre vybu­do­vaný vzťah. Cro­wd­fun­ding sa v súčas­nosti stáva aj uzná­va­nou novou oblas­ťou zís­ka­va­nia zdro­jov. Práve vďaka inter­netu ponúka jedi­nečnú šancu na úspech aj men­ším pro­jek­tom, orga­ni­zá­ciám, či jed­not­liv­com a to tak, že im umož­ňuje zapo­jiť do finan­co­va­nia prak­ticky celý svet.

Hoci cro­wd­fun­ding úspešne fun­guje pre­dov­šet­kým v zahra­ničí a ľudia na kon­zer­va­tí­nom Slo­ven­sku stále majú tro­chu prob­lém pris­pieť na pod­ni­ka­teľ­ský nápad iného člo­veka, našli sa aj u nás kam­pane, ktoré sa poda­rili dotiah­nuť do úspeš­ného konca.

Kancelárie Indiegogo

foto: retaildesignblog.net

Neraz sme už kri­ti­zo­vali nie­ktoré slo­ven­ské kam­pane, ktoré si svo­jou pre­zen­tá­ciou robili aku­rát tak hanbu. Ak má týchto päť pro­jek­tov niečo spo­ločné, tak sú to práve kva­litne pri­pra­vené kam­pane a naozaj veľmi zau­jí­mavé a reálne využi­teľné pro­dukty. Inšpi­ruj sa Slo­vákmi, ktorí to cez cro­wd­fun­ding doká­zali!

1.CulCharge — $117 138 ame­ric­kých dolá­rov

V čase, keď si power­banky začí­najú nachá­dzať cestu do našich vre­ciek, prišli s dizaj­nom, vďaka kto­rému už nevy­ze­ráš ako stav­bár. Maličká power­banka, nabí­jací kábel a data kábel v jed­nom si môžeš zave­siť na kľúče. Cul­Charge má z môjho pohľadu jed­no­značne sve­tový poten­ciál a je naj­men­ším zaria­de­ním svojho druhu na svete.

Cul­Charge prišlo hneď s dvoma kam­pa­ňami, prvá sa týkala kom­pakt­ného nabi­já­cieho a dáto­vého káblu, s kto­rým vyzbie­rali tak­mer $95 000 dolá­rov. Druhá bola ešte vyšpič­ko­va­nej­šia a vyzbie­rala nece­lých $120 000 dolá­rov, s obrov­ským násko­kom sa tak stala najús­peš­nej­šou slo­ven­skou cro­wd­fun­din­go­vou kam­pa­ňou a ak chceš niečo roz­bie­hať, mal by si sa inšpi­ro­vať práve tu.

Nový CulCharge už čoskoro

foto: culcharge.com

2. AmbiSc­reen — $26 368 ame­ric­kých dolá­rov

AmbiSc­reen je modu­lárna otvo­rená plat­forma pre navo­de­nie oko­li­tého osvet­le­nia pre každý disp­lej a obra­zovku, hra­ciu kon­zolu, DVD pre­hrá­vač, set-top box, PC, Mac, Pla­y­Sta­tion, Xbox a aké­koľ­vek ďal­šie zaria­de­nie. V praxi to zna­mená, že ho k vybra­nému zaria­de­niu pri­po­jíš a on pris­pô­sobí oko­lité svetlo tomu, čo sa na obra­zovke deje. Takto chráni tvoj zrak a záro­veň navo­dzuje tú správnu atmo­sféru.

Ambisc­reen síce vyzbie­ral “len” 53% cie­ľo­vej sumy, napriek tomu ho musíme pova­žo­vať za úspešný. Výborný pro­dukt, výborná kam­paň, skvelá budúc­nosť!

Ambiscreen

foto: ambiscreen.tv

3. Drone’n’Base — $24 808 ame­ric­kých dolá­rov

Cha­lani skom­bi­no­vali prvé pre­te­kár­sko-bojové drony veľ­kosti dlane a inte­rak­tívne základne, čím vytvo­rili uni­kátne závody. Každý pre­te­kár ovláda jeden dron a snaží sa ho dostať do cieľa, pri­čom musí pre­ko­nať rôzne pre­kážky, zostre­liť súpera alebo pre­le­tieť check­po­intmi, ktoré sú tvo­rené základ­ňami.

Drone’n’Base podobne ako AmbiSc­reen vyzbie­ral len časť svojho cieľa — 35 per­cent, no na roz­beh pro­jektu je to veľmi zau­jí­mavá čias­tka a pro­jekt sa tra­fil presne tam, kde sa drony postupne začí­najú využí­vať — v pre­te­koch.

Drone'n'Base drony v akcii

foto: dronenbase.com

4. Shield — £13 834 brit­ských libier

Uni­kát­nou vlast­nos­ťou čiapky Shield je, že chráni hlavu pred škod­li­vými sig­nálmi. Pre­cízne a dôkladné vpra­co­va­nie striebra do čiapky ťa ochráni pred žia­re­niami z mobi­lov, wi-fi rou­te­rov a vo vše­obec­nosti dras­ticky redu­kuje nega­tívne efekty elek­tro­mag­ne­tic­kej radiá­cie. Myš­lienka na vývoj takejto čiapky pochá­dza z alar­mu­jú­cich šta­tis­tík vplyvu tele­fó­nov a iných vysie­la­čov na zdra­vie člo­veka, ktoré si zakla­da­te­lia Shield-u dôkladne pre­skú­mali a roz­hodli sa pred nimi aspoň čias­točne chrá­niť.

Shield si vyslú­žil pre svoje alter­na­tívne rie­še­nie veľa kri­tiky, no možno práve to tímu pomohlo zís­kať si obrov­skú pozor­nosť a vyzbie­rať potrebné peniaze. Záro­veň je jedi­ným pro­jek­tom v reb­ríčku, ktorý pros­triedky vyzbie­ral na Kicks­tar­teri — ten je totiž pre slo­ven­ské firmy zablo­ko­vaný.

Čiapky Shield

foto: shieldheadwear.com

5. Dev1s — $15 613 ame­ric­kých dolá­rov

Trá­viť veľa času za počí­ta­čom má nega­tívny vplyv na oči, keďže tie zaťa­žujú nebez­pečné žia­re­nia, na ktoré možno ani nepo­mys­líte (naprí­klad z okien či žia­ro­viek) všade naokolo. Umelé vyža­ro­va­nie z moni­tora zase obsa­huje úzke časti spek­tra s vyso­kou inten­zi­tou namiesto rov­no­mer­ného plnos­pek­trál­neho svetla. Práve preto pri­šiel Ivan Laza­rov s oku­liarmi (nie­len) pre profi game­rov.

Ivan vyzbie­ral so svo­jim pro­jek­tom 142% cie­ľo­vej sumy a to aj vďaka koope­rá­cií s Ladi­sla­vom “Guar­diaN” Kovác­som, ktorý je sve­to­vou dvoj­kou v hre Coun­ter Strike.

ovtweanicn457fzbobsz

foto: dev1s.com

Pridať komentár (0)