Toto sú najús­peš­nej­šie slo­ven­ské cro­wd­fun­ding kam­pa­ne

Martin Bohunický / 18. júna 2016 / Zo Slovenska

Nárast zís­ka­va­nia zdro­jov od verej­nos­ti (ale­bo davov), je nepo­chyb­ne novým fun­drai­sin­go­vým feno­mé­nom…

…ale stá­le sa opie­ra­jú­cim o sta­ré zná­me pra­vid­lá dob­ré­ho fun­drai­sin­gu – dob­rú myš­lien­ku, dob­rú komu­ni­ká­ciu a dob­re vybu­do­va­ný vzťah. Cro­wd­fun­ding sa v súčas­nos­ti stá­va aj uzná­va­nou novou oblas­ťou zís­ka­va­nia zdro­jov. Prá­ve vďa­ka inter­ne­tu ponú­ka jedi­neč­nú šan­cu na úspech aj men­ším pro­jek­tom, orga­ni­zá­ciám, či jed­not­liv­com a to tak, že im umož­ňu­je zapo­jiť do finan­co­va­nia prak­tic­ky celý svet.

Hoci cro­wd­fun­ding úspeš­ne fun­gu­je pre­dov­šet­kým v zahra­ni­čí a ľudia na kon­zer­va­tí­nom Slo­ven­sku stá­le majú tro­chu prob­lém pris­pieť na pod­ni­ka­teľ­ský nápad iné­ho člo­ve­ka, našli sa aj u nás kam­pa­ne, kto­ré sa poda­ri­li dotiah­nuť do úspeš­né­ho kon­ca.

Kancelárie Indiegogo

foto: retaildesignblog.net

Neraz sme už kri­ti­zo­va­li nie­kto­ré slo­ven­ské kam­pa­ne, kto­ré si svo­jou pre­zen­tá­ci­ou robi­li aku­rát tak han­bu. Ak má tých­to päť pro­jek­tov nie­čo spo­loč­né, tak sú to prá­ve kva­lit­ne pri­pra­ve­né kam­pa­ne a naozaj veľ­mi zau­jí­ma­vé a reál­ne využi­teľ­né pro­duk­ty. Inšpi­ruj sa Slo­vák­mi, kto­rí to cez cro­wd­fun­ding doká­za­li!

1.CulCharge — $117 138 ame­ric­kých dolá­rov

V čase, keď si power­ban­ky začí­na­jú nachá­dzať ces­tu do našich vre­ciek, priš­li s dizaj­nom, vďa­ka kto­ré­mu už nevy­ze­ráš ako stav­bár. Malič­ká power­ban­ka, nabí­ja­cí kábel a data kábel v jed­nom si môžeš zave­siť na kľú­če. Cul­Char­ge má z môj­ho pohľa­du jed­no­znač­ne sve­to­vý poten­ciál a je naj­men­ším zaria­de­ním svoj­ho dru­hu na sve­te.

Cul­Char­ge priš­lo hneď s dvo­ma kam­pa­ňa­mi, prvá sa týka­la kom­pakt­né­ho nabi­já­cie­ho a dáto­vé­ho káb­lu, s kto­rým vyzbie­ra­li tak­mer $95 000 dolá­rov. Dru­há bola ešte vyšpič­ko­va­nej­šia a vyzbie­ra­la nece­lých $120 000 dolá­rov, s obrov­ským násko­kom sa tak sta­la najús­peš­nej­šou slo­ven­skou cro­wd­fun­din­go­vou kam­pa­ňou a ak chceš nie­čo roz­bie­hať, mal by si sa inšpi­ro­vať prá­ve tu.

Nový CulCharge už čoskoro

foto: culcharge.com

2. AmbiSc­re­en — $26 368 ame­ric­kých dolá­rov

AmbiSc­re­en je modu­lár­na otvo­re­ná plat­for­ma pre navo­de­nie oko­li­té­ho osvet­le­nia pre kaž­dý disp­lej a obra­zov­ku, hra­ciu kon­zo­lu, DVD pre­hrá­vač, set-top box, PC, Mac, Pla­y­Sta­ti­on, Xbox a aké­koľ­vek ďal­šie zaria­de­nie. V pra­xi to zna­me­ná, že ho k vybra­né­mu zaria­de­niu pri­po­jíš a on pris­pô­so­bí oko­li­té svet­lo tomu, čo sa na obra­zov­ke deje. Tak­to chrá­ni tvoj zrak a záro­veň navo­dzu­je tú správ­nu atmo­sfé­ru.

Ambisc­re­en síce vyzbie­ral “len” 53% cie­ľo­vej sumy, napriek tomu ho musí­me pova­žo­vať za úspeš­ný. Výbor­ný pro­dukt, výbor­ná kam­paň, skve­lá budúc­nosť!

Ambiscreen

foto: ambiscreen.tv

3. Drone’n’Base — $24 808 ame­ric­kých dolá­rov

Cha­la­ni skom­bi­no­va­li prvé pre­te­kár­sko-bojo­vé dro­ny veľ­kos­ti dla­ne a inte­rak­tív­ne základ­ne, čím vytvo­ri­li uni­kát­ne závo­dy. Kaž­dý pre­te­kár ovlá­da jeden dron a sna­ží sa ho dostať do cie­ľa, pri­čom musí pre­ko­nať rôz­ne pre­káž­ky, zostre­liť súpe­ra ale­bo pre­le­tieť check­po­int­mi, kto­ré sú tvo­re­né základ­ňa­mi.

Drone’n’Base podob­ne ako AmbiSc­re­en vyzbie­ral len časť svoj­ho cie­ľa — 35 per­cent, no na roz­beh pro­jek­tu je to veľ­mi zau­jí­ma­vá čias­t­ka a pro­jekt sa tra­fil pres­ne tam, kde sa dro­ny postup­ne začí­na­jú využí­vať — v pre­te­koch.

Drone'n'Base drony v akcii

foto: dronenbase.com

4. Shield — £13 834 brit­ských libier

Uni­kát­nou vlast­nos­ťou čiap­ky Shield je, že chrá­ni hla­vu pred škod­li­vý­mi sig­nál­mi. Pre­cíz­ne a dôklad­né vpra­co­va­nie strieb­ra do čiap­ky ťa ochrá­ni pred žia­re­nia­mi z mobi­lov, wi-fi rou­te­rov a vo vše­obec­nos­ti dras­tic­ky redu­ku­je nega­tív­ne efek­ty elek­tro­mag­ne­tic­kej radiá­cie. Myš­lien­ka na vývoj takej­to čiap­ky pochá­dza z alar­mu­jú­cich šta­tis­tík vply­vu tele­fó­nov a iných vysie­la­čov na zdra­vie člo­ve­ka, kto­ré si zakla­da­te­lia Shield-u dôklad­ne pre­skú­ma­li a roz­hod­li sa pred nimi aspoň čias­toč­ne chrá­niť.

Shield si vyslú­žil pre svo­je alter­na­tív­ne rie­še­nie veľa kri­ti­ky, no mož­no prá­ve to tímu pomoh­lo zís­kať si obrov­skú pozor­nosť a vyzbie­rať potreb­né penia­ze. Záro­veň je jedi­ným pro­jek­tom v reb­ríč­ku, kto­rý pros­tried­ky vyzbie­ral na Kicks­tar­te­ri — ten je totiž pre slo­ven­ské fir­my zablo­ko­va­ný.

Čiapky Shield

foto: shieldheadwear.com

5. Dev1s — $15 613 ame­ric­kých dolá­rov

Trá­viť veľa času za počí­ta­čom má nega­tív­ny vplyv na oči, keď­že tie zaťa­žu­jú nebez­peč­né žia­re­nia, na kto­ré mož­no ani nepo­mys­lí­te (naprí­klad z okien či žia­ro­viek) vša­de naoko­lo. Ume­lé vyža­ro­va­nie z moni­to­ra zase obsa­hu­je úzke čas­ti spek­tra s vyso­kou inten­zi­tou namies­to rov­no­mer­né­ho plnos­pek­trál­ne­ho svet­la. Prá­ve pre­to pri­šiel Ivan Laza­rov s oku­liar­mi (nie­len) pre pro­fi game­rov.

Ivan vyzbie­ral so svo­jim pro­jek­tom 142% cie­ľo­vej sumy a to aj vďa­ka koope­rá­cií s Ladi­sla­vom “Guar­diaN” Kovác­som, kto­rý je sve­to­vou dvoj­kou v hre Coun­ter Stri­ke.

ovtweanicn457fzbobsz

foto: dev1s.com

Pridať komentár (0)