Toto sú najúspešnejšie slovenské videá, ktoré s prehľadom kraľovali Youtubu v roku 2018

Linda Cebrová / 6. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

 • Tento rok sa v lo­kál­nych You­Tube reb­ríč­koch hlási k slovu najmä slo­ven­ská tvorba
 • Prek­va­pivo, ra­per Se­par fi­gu­ruje na pr­vých dvoch prieč­kach ne­hu­dob­ného reb­ríčka, pri­čom obe vi­deá vznikli pod tak­tov­kou You­Tube ka­nála Ba­štrng
 • Ide o pro­jekt  Mi­chala Ku­bov­číka, ktorý sa snaží pri­blí­žiť žia­kom škol­ské učivo.
zdroj: topsimages.com, youtube
 • Tento rok sa v lo­kál­nych You­Tube reb­ríč­koch hlási k slovu najmä slo­ven­ská tvorba
 • Prek­va­pivo, ra­per Se­par fi­gu­ruje na pr­vých dvoch prieč­kach ne­hu­dob­ného reb­ríčka, pri­čom obe vi­deá vznikli pod tak­tov­kou You­Tube ka­nála Ba­štrng
 • Ide o pro­jekt  Mi­chala Ku­bov­číka, ktorý sa snaží pri­blí­žiť žia­kom škol­ské učivo.

Hu­dobný reb­rí­ček pre­val­co­vali slo­ven­skí in­ter­preti, pri­čom top vi­deom sa stala pie­seň Nej­som ten pravý od slo­ven­ského ra­pera Ka­liho. Tento rok sa však ešte pri­tra­filo aj čosi ne­ví­dané. V glo­bál­nom reb­ríčku ne­hu­dob­ných vi­deí fi­gu­ruje na tre­tej priečke je­den z na­jús­peš­nej­ších ame­ric­kých you­tu­be­rov Dá­vid Dob­rík, ktorý po­chá­dza z Ko­šíc.

Zá­chrana ži­vota, po­vinná li­te­ra­túra a zá­bava

Reb­rí­ček naj­po­pu­lár­nej­ších ne­hu­dob­ných vi­deí roka pri­nie­sol hneď nie­koľko prek­va­pení. Na pr­vých dvoch prieč­kach to­tiž nejde len o zá­bavu alebo milé ma­čiatka. Ide o vzde­lá­va­nie, len inou for­mou. Mi­chal Ku­bov­čík stojí za au­tor­ským pro­jek­tom Ba­štrng a pre nie­koľko svo­jich vi­deí spo­jil sily s ra­pe­rom Se­pa­rom.

V top vi­deu s náz­vom KPR (kar­di­opul­mo­nálna re­sus­ci­tá­cia) Se­par vy­svet­ľuje zá­kladné po­stupy pri oži­vo­vaní člo­veka, ak dôjde k náh­lemu za­sta­ve­niu srdca či dý­cha­nia. Druhá priečka patrí ta­kisto You­Tube ka­nálu Ba­štrng, ten­to­krát ide však o po­viedku Ne­pre­bu­dený od  slo­ven­ského pro­zaika Mar­tina Ku­ku­čína. Aj pri tomto vi­deu spo­jil Mi­chal Ku­bov­čík sily s ra­pe­rom Se­pa­rom. Prvú trojku uzat­vára dvo­j­ica Zrebny & Fr­lajs, ktorá vy­kres­ľuje typy ľudí na to­alete.

Slo­ven­ský You­Tube Re­wind 2018 – naj­po­pu­lár­nej­šie ne­hu­dobné vi­deá:

 1. SE­PAR & SEPRP – KPR – Ba­štrng Mi­chal Ku­bov­čík
 2. BA­ŠTRNG & SE­PAR – Ne­pre­bu­dený – Mi­chal Ku­bov­čík – Ba­štrng Mi­chal Ku­bov­čík
 3. Typy ľudí na WC | Zrebný & Fr­lajs – Zrebny & Fr­lajs
 4. Typy roz­cho­dov / Moma | Zrebný & Fr­lajs – Zrebny & Fr­lajs
 5. SU­PERS­TAR Lacko pri­šiel pred po­rotu s vlast­nou pes­nič­kou! – Te­le­ví­zia Mar­kíza
 6. SU­PERS­TAR Te­reza Maš­ková – Jed­noho dne se vrá­tíš (Věra Špi­na­rová) – Te­le­ví­zia Mar­kíza
 7. roz­chod. – MOMA
 8. Ako po­ka­ziť rande do pár se­kúnd – Na­ked Ba­na­nas
 9. CHART SHOW Kali – Nejsi je­diná (v zá­ho­ráč­tine) – Te­le­ví­zia Mar­kíza
 10. Byl jsem You­tu­ber [DO­KU­MENT] – Jirka Král

Slo­ven­ská tvorba vy­tla­čila do úza­dia za­hra­nič­ných in­ter­pre­tov

Reb­rí­ček naj­po­pu­lár­nej­ších hu­dob­ných vi­deí roka tvo­rili do­te­raz väč­ši­nou piesne od za­hra­nič­ných in­ter­pre­tov a sku­pín. Tento rok však reb­rí­ček pre­val­co­vala slo­ven­ská tvorba, ktorá si uchmatla hneď prvé tri priečky. Reb­ríčku tak kra­ľuje ra­per a spe­vák Kali s pies­ňou Nej­som ten pravý. Druhá priečka patrí slo­ven­skému ra­pe­rovi Ryt­mu­sovi s pies­ňou Rocks­tar. Prvú trojku hu­dob­ných vi­deí uzat­vára Sima so sklad­bou Spolu. Slo­ven­skí in­ter­preti si uchmatli aj 5. priečku – Vo­zíme, Ego ft. Gýza a Ben Cris­to­vao a 10. miesto – Taká tá, Kali ft. Čis T a Mišo Biely.

Slo­ven­ský You­Tube Re­wind 2018 – naj­po­pu­lár­nej­šie hu­dobné vi­deá:

 1. KALI – Nej­som ten pravý PROD.PE­TER PANN (OF­FI­CIAL VI­DEO) – KALI RE­CORDS
 2. Ryt­mus – Rocks­tar (Black Prince MXTP) #2 – DON­FAN­TAS­TIC­KY­PESS
 3. SIMA – SPOLU (prod. Gajlo & Skin­ny­Tom) |OF­FI­CIAL VI­DEO| – SIMA Of­fi­cial
 4. Ma­roon 5 – Girls Like You ft. Cardi B – Ma­roon 5
 5. EGO ft. Gýza & Ben Cris­to­vao – Vo­zíme (prod. De­ryck) – PO­D­ZE­MIE
 6. Ru­di­men­tal – These Days feat. Jess Glynne, Mack­le­more & Dan Cap­len [Of­fi­cial Vi­deo] – Ru­di­men­tal
 7. Clean Ban­dit – Solo feat. Demi Lo­vato [Of­fi­cial Vi­deo] – Clean Ban­dit
 8. Dua Lipa – ID­GAF (Of­fi­cial Mu­sic Vi­deo) – Dua Lipa
 9. Cal­vin Har­ris, Dua Lipa – One Kiss (Of­fi­cial Vi­deo) – Cal­vin Har­ris
 10. Kali ft. Čis T a Mišo Biely – Taká tá prod.Pe­ter Pann – KALI RE­CORDS

 

Glo­bálne reb­ríčky

Glo­bálny You­Tube Re­wind 2018 – naj­po­pu­lár­nej­šie ne­hu­dobné vi­deá

 1. To Our Daugh­ter – Ky­lie Jen­ner
 2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Per­fect – Dude Per­fect
 3. we broke up – Da­vid Dob­rik
 4. Wal­mart yo­de­ling kid – So­nell Of­fi­cial
 5. Do You Hear „Yanny“ or „Lau­rel“? (SOL­VED with SCIENCE) – AsapS­CIENCE
 6. Por­tu­gal v Spain – 2018 FIFA World Cup Rus­sia™ – MATCH 3 – FI­FATV
 7. Bu­ild Swim­ming Pool Around Un­der­ground House – Pri­mi­tive Sur­vi­val Tool
 8. Cobra Kai Ep 1 – “Ace De­ge­ne­rate” – The Ka­rate Kid Saga Con­ti­nues – Cobra Kai
 9. Be­han Bhai Ki School Life – Amit Bha­dana – Amit Bha­dana
 10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRU­YỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018 – KhangP­ro­Film

Glo­bálny You­Tube Re­wind 2018 – naj­po­pu­lár­nej­šie hu­dobné vi­deá

 1. Te Bote Re­mix – Cas­per, Nio Gar­cía, Da­rell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Vi­deo Ofi­cial – Flow La Mo­vie
 2. Nicky Jam x J. Bal­vin – X (EQUIS) | Vi­deo Ofi­cial | Prod. Afro Bros & Jeon – Nic­ky­JamTV
 3. Ma­roon 5 – Girls Like You ft. Cardi B – Ma­roon 5
 4. Daddy Yan­kee | Dura (Vi­deo Ofi­cial) – Daddy Yan­kee
 5. Ozuna x Ro­meo San­tos – El Far­sante (Re­mix) (Vi­deo Ofi­cial) – Ozuna
 6. Becky G, Na­tti Na­tasha – Sin Pi­jama (Vi­deo Ofi­cial) – Becky G
 7. El Chombo – Dame Tu Co­sita feat. Cutty Ranks (Of­fi­cial Vi­deo) [Ul­tra Mu­sic] – Ul­tra Mu­sic
 8. Drake – God’s Plan – Drake
 9. Reik – Me Niego ft. Ozuna, Wi­sin (Vi­deo Ofi­cial) – Reik
 10. Vaina Loca – Ozuna x Ma­nuel Tu­rizo (Vi­deo Ofi­cial) – Ozuna

Reb­ríčky naj­po­pu­lár­nej­ších You­Tube vi­deí v roku 2018 sú zo­sta­vo­vané na zá­klade zhliad­nutí, zdie­ľaní, ko­men­tá­rov, li­kov a ďal­ších fak­to­rov.

Pridať komentár (0)