Toto sú tie naj­lep­šie slo­ven­ské fas­hion značky

Martin Bohunický / 4. septembra 2016 / Business

Mys­lím si, že Slo­váci a Slo­venky sa za svoj štýl oblie­ka­nia han­biť nemu­sia.

Navyše v uli­ciach našich miest vní­mam pozi­tívny trend, kedy ľudia opúš­ťajú tra­dičné obchody ako H&M, New Yor­ker a podobne. Čoraz viac sa potom zau­jí­majú o tvorbu men­ších, ori­gi­nál­nych zna­čiek, resp. zahra­ničnú kva­litu. Týmto ich cie­ľom dopo­máha naprí­klad por­tál Sashe alebo český Zoot.

Popri nich však slo­ven­ský trh obsa­huje aj nie­koľko veľmi kva­lit­ných lokál­nych zna­čiek, ktoré stoja za povšim­nu­tie.

Ozeta

Okej, toto dovys­vet­lím. Nemys­lím si, že Ozeta je to naj­lep­šie zo slo­ven­ských zna­čiek, práve naopak — jej mar­ke­ting a celá pre­zen­tá­cia je podľa môjho názoru kata­stro­fálna. Pozri sa však, čo doká­zal český Bla­žek zme­nou mar­ke­tingu za posledné tri roky. V sláv­nej značke Ozeta podľa mňa drieme obrov­ský poten­ciál, ktorý len treba pre­bu­diť. Stačí len opus­tiť staré mys­le­nie.

1

foto: Ozeta

Rare Clot­hes

Mladá a sym­pa­tická značka pro­du­kuje dizaj­novo skvele zvlád­nuté tričká a mikiny. Nie je to masovka, no je to presne druh pro­duktu ako ušitý pre ľudí, ktorí majú plné zuby tri­čiek, aké vidíš všade na ulici. Za znač­kou stojí 22-ročný mla­ďoch Rado­van Hor­váth. Good job!

2

foto: Rare Clot­hes

Lull Loun­ge­wear

Lull spája vysokú kva­litu s maxi­mál­nym pohod­lím, čo sa na našom trhu určite nestratí. Značka začala túž­bou robiť niečo iné a pre seba. Dnes už má 5 rokov. Ceny za ich veci sa pohy­bujú okolo 30 — 40€.

teplaky-galvanized-244.thumb_513x770

foto: lull.sk

Typiš Slo­va­kiš

Tím šty­roch kama­rá­tov zobral tra­dičné slo­ven­ské ľudové vzory a pre­mie­tol ich na tričká. Mnohí Slo­ven­sko milu­jeme a preto prí­le­ži­tosť nosiť na sebe naše tra­dičné vzory nemôžme odmiet­nuť. Typiš Slo­va­kiš tra­filo presne to, po čom ľudia túžili a po úspeš­nom začiatku pri­pra­vuje ďal­šie ľudové vzory z jed­not­li­vých regi­ó­nov.

3

foto: Typiš Slo­va­kiš

Nehera

Keď Jan Nehera zalo­žil pred 80 rokmi túto značku, možno sám neve­ril, čo s ňou dosiahne. Slo­ven­ské dizaj­nové oble­če­nie sa pre­dá­valo doslova na celom svete a medzi tých, ktorí Neheru nosili, pat­rili naj­sláv­nej­šie mená doby minu­lej. Následne však značka Nehera upadla, aby ju v roku 2014 vzkrie­sil Samuel Drira. Dnes je Nehera na ceste späť na výsl­nie, čo neuniklo ani naj­sláv­nej­ším sve­to­vým fas­hion maga­zí­nom.

4

foto: Nehera

BySju

Zuzana Sma­ta­nová — to nie je meno spe­váčky, ale mla­dej Slo­venky žijú­cej v Lon­dýne, ktorá navrhuje luxusné klo­búky. A sku­točne sa neba­víme len o kuse látky. Zuz­kin klo­búk si na toh­to­ročnú MET Gala vzal na seba slávny Will.i.am a kri­tici ohod­no­tili jeho out­fit ako jeden z pia­tich naj­lep­ších na celom gala­ve­čeri — a vypichli práve klo­búk!

5

foto: BySju.com

Sig­nálu odolná šil­tovka — Shield

Čiapky Shield ponú­kajú štý­lové rie­še­nie prob­lému vša­dep­rí­tom­ného sig­nálu a jeho nega­tív­nych účin­kov na naše telá. Zakla­da­te­ľom Shield-u sa poda­rilo úspešne ukon­čiť svoju kam­paň na Kicks­tar­teri, s cie­ľom zís­kať 13 000 libier na roz­ší­re­nie čiapky do celého sveta. Pred sig­ná­lom sa ochrá­niš už za 36€.

ef8db25cfea1f13ee5f255db1c0ceaa9_original

foto: Shield / Kicks­tar­ter

Mas­za­ryk

Spodné prádlo, ktoré okrem toho, že vyzerá super, bojuje proti kon­flik­tom vo svete. Mas­za­ryk je vyro­bený zo slo­ven­ských mate­riá­lov, no do sveta sa snaží pre­ra­ziť pod retro labe­lom ‘Made in Cze­cho­slo­va­kia’, ktorý je vo svete stále zná­mejší ako Made in Slo­va­kia. Vybrať si môžeš podľa toho, či máš rad­šej ukra­jin­ské alebo ruské vzory. Cena za tieto vychy­távky sa pohy­buje okolo 35€.

maszaryk

titulná foto: BySju.com

Pridať komentár (0)