Toto sú TOP kra­jiny pre moder­ných ces­to­va­te­ľov a digi­tál­nych nomá­dov

Michaela Líšková / 2. augusta 2016 / Tools a produktivita

Chceš sa pre­sťa­ho­vať do zahra­ni­čia a pra­co­vať výhradne ako digi­tálny nomád? Chceš začať so život­ným štý­lom ces­to­va­teľa a nav­šte­vo­vať kra­jinu za kra­ji­nou?

Pre takýto druh roz­hod­nutí je vždy dôle­žité zis­tiť si zoznam tých najv­hod­nej­ších kra­jín, aby si si vedel správne vybrať, kde najb­liž­šie zakot­víš. Aby si tieto miesta vedel určiť, jed­no­du­ché fak­tory, na kto­rých ti bude určite zále­žať v závis­losti od tvo­jich cie­ľov a pre­fe­ren­cií sú: životné náklady, bez­peč­nostná situ­ácia, poča­sie a vyso­ko­rých­lostný inter­net (najmä pre digi­tál­nych nomá­dov).

Avšak pát­ra­nie po vhod­ných mies­tach na vlastnú päsť vie nie­kedy pekne zamo­tať hlavu, najmä, ak chceš čo najak­tu­ál­nej­šie infor­má­cie o danej kra­jine. Našťas­tie pre všet­kých nomá­dov je tu rie­še­nie v podobe Nomad­List.

XMOZEWMN8O

foto: stocksnap.io

Aktu­ali­zo­vaný digi­tál­nymi nomádmi a več­nými ces­to­va­teľmi po celom svete, Nomad­List pri­šiel s kom­plex­nou inter­ne­to­vou strán­kou, zobra­zu­jú­cou všetky detaily o danej kra­jine, ktoré by ťa mohli zau­jí­mať. Dáta na ich stránke pou­ží­vajú jed­no­du­chý fil­ter podľa nasle­dov­ných kri­té­rií:

 • Miesta (mestá, kra­jiny, regi­óny)
 • Typ mesta ( mes­tečko, mesto, veľ­ko­mesto)
 • Miesta bez­ví­zo­vého styku (na základe tvo­jej národ­nosti)
 • Životné náklady (od naj­niž­ších po naj­vyš­šie, dlho­dobý, krát­ko­dobý pobyt)
 • Cel­kové poča­sie a tep­lota miesta (chladné, mierne, teplé, vlhké, suché alebo prí­jemné)
 • Rých­losť inter­ne­to­vého pri­po­je­nia (mbps)
 • Bez­peč­nosť (dokáže vyhľa­dať aj miesta vhodné pre ženy)
 • Pre­mávka (podľa TomTom‘s Index)
 • Kva­lita vzdu­chu (podľa AQI indexu)
 • Cena za jed­no­smerný lís­tok (od miesta tvojho letu)
 • Komu­nita (anglicky hovo­riaci, pria­teľ­skí, zábava alebo dobrý nočný život)
best-countries-in-the-world-for-digital-nomads

foto: iamaileen.com 

Nie je to úžasné? Dokonca majú algo­rit­mus: NomadS­core, ktorý hod­notí miesta na základe súčtu met­rík (ako ceny, poča­sie a pod.) Ako bonus stránka obsa­huje aj sek­ciu pre všet­kých ces­to­va­te­ľov a pra­cu­jú­cich nomá­dov okolo sveta, kde nájdu fórum a miesta stre­tá­vok. Tím, ktorý sa za touto skve­lou strán­kou skrýva, neus­tále pri­náša nové apli­ká­cie a sys­témy na pomoc všet­kým ces­to­va­teľ­ským dušiam, tak nevá­haj a nav­štív Nomad­List aj ty:

Tu je suma­ri­zá­cia dát…

NAJ­LEP­ŠIE KRA­JINY NA SVETE PRE VŠET­KÝCH CES­TO­VA­TE­ĽOV AJ PRA­CU­JÚ­CICH NOMÁ­DOV

Vezmi ale do úvahy, že toto je suma­ri­zá­cia všet­kých met­rík, čo zna­mená, že hod­no­te­nie nie je zalo­žené iba na cenách, ale aj bez­peč­nosti, počasí, inter­nete a pod.

 1. Česká repub­lika
 2. Maďar­sko
 3. Južná Kórea
 4. Rwanda
 5. Bosna a Her­ce­go­vina
 6. Chor­vát­sko
 7. Por­tu­gal­sko
 8. Thaj­sko
 9. Srb­sko
 10. Armén­sko

Ak chceš vedieť rad­šej tie naj­lep­šie mestá (keďže zoznam posu­dzuje kra­jinu ako celok), tu je pár miest s naj­vyš­ším hod­no­te­ním:

 1. Chiang Mai, Thaj­sko
 2. Bang­kok, Thaj­sko
 3. Phu­ket, Thaj­sko
 4. Flo­ria­no­po­lis, Bra­zí­lia
 5. Pra­gue, Česká Repub­lika
 6. Kota Kina­balu, Malaj­zia
 7. Tag­ha­zout, Maroko
 8. Las Pal­mas, Špa­niel­sko
 9. Oaxaca, Mexiko
 10. Buda­pešť, Maďar­sko
people-sign-traveling-blur

foto: pexels.com

Pokiaľ chceš vedieť aj zoznam tých naj­lac­nej­ších a tiež najd­rah­ších kra­jín, tu je jeden zo stránky Num­beo – naj­väč­šej data­bázy zalo­že­nej na uží­va­te­ľoch, ktorí hod­no­tia náklady a ceny miest okolo celého sveta.

KRA­JINY S NAJ­NIŽ­ŠÍMI NÁKLADMI NA ŽIVOT

 • India
 • Nepál
 • Pakis­tan
 • Tunisko
 • Alžír­sko
 • Mol­dav­sko
 • Egypt
 • Mace­dón­sko
 • Sýria
 • Kolum­bia
 • Ban­gla­déž
 • Indo­né­zia
 • Gru­zín­sko
 • Maroko
 • Fili­píny

KRA­JINY S NAJ­VYŠ­ŠÍMI ŽIVOT­NÝMI NÁKLADMI

 • Švaj­čiar­sko
 • Nór­sko
 • Vene­zu­ela
 • Island
 • Dán­sko
 • Aus­trá­lia
 • Nový Zéland
 • Sin­ga­pur
 • Kuwajt
 • UK
 • Írsko
 • Luxem­bur­sko
 • Fín­sko
 • Fran­cúz­sko
 • Bel­gicko

simon_working_train_austria

foto: neverendingvoyage.com

Ak máš v sebe tajnú (alebo možno nie až tak tajnú) túžbu ces­to­vať, spoz­ná­vať a možno si aj pri­vy­ro­biť ako digi­tálny nomád, nikdy nie je neskoro začať a verím, že Nomad­List ti s roz­ho­do­va­ním pomôže.

Pozor: Dáta zo stránky Num­beo nie sú upda­te­ované tak často ako Nomad­List, preto sa môže líšiť s aktu­ál­nou situ­áciou. Tieto stránky spo­lu­pra­cujú s ces­to­va­teľmi a digi­tál­nymi nomádmi, NIE s ľuďmi, ktorí si hľa­dajú prácu v zahra­ničí. Výsledky sú tiež pre kra­jinu ako celok, čo ale zna­mená, že nie­ktoré mestá môžu byť drah­šie alebo lac­nej­šie ako tie vyš­šie spo­me­nuté. Ak chceš mať vždy aktu­álne infor­má­cie, odpo­rú­čam Nomad­List.

suitcase-918447_1280

foto: pixabay.com

zdroj: iamaileen.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)