Toto sú TOP kra­ji­ny pre moder­ných ces­to­va­te­ľov a digi­tál­nych nomá­dov

Michaela Líšková / 2. augusta 2016 / Lifehacking

Chceš sa pre­sťa­ho­vať do zahra­ni­čia a pra­co­vať výhrad­ne ako digi­tál­ny nomád? Chceš začať so život­ným štý­lom ces­to­va­te­ľa a nav­šte­vo­vať kra­ji­nu za kra­ji­nou?

Pre taký­to druh roz­hod­nu­tí je vždy dôle­ži­té zis­tiť si zoznam tých najv­hod­nej­ších kra­jín, aby si si vedel správ­ne vybrať, kde najb­liž­šie zakot­víš. Aby si tie­to mies­ta vedel určiť, jed­no­du­ché fak­to­ry, na kto­rých ti bude urči­te zále­žať v závis­los­ti od tvo­jich cie­ľov a pre­fe­ren­cií sú: život­né nákla­dy, bez­peč­nost­ná situ­ácia, poča­sie a vyso­ko­rých­lost­ný inter­net (naj­mä pre digi­tál­nych nomá­dov).

Avšak pát­ra­nie po vhod­ných mies­tach na vlast­nú päsť vie nie­ke­dy pek­ne zamo­tať hla­vu, naj­mä, ak chceš čo najak­tu­ál­nej­šie infor­má­cie o danej kra­ji­ne. Našťas­tie pre všet­kých nomá­dov je tu rie­še­nie v podo­be Nomad­List.

XMOZEWMN8O

foto: stocksnap.io

Aktu­ali­zo­va­ný digi­tál­ny­mi nomád­mi a več­ný­mi ces­to­va­teľ­mi po celom sve­te, Nomad­List pri­šiel s kom­plex­nou inter­ne­to­vou strán­kou, zobra­zu­jú­cou všet­ky detai­ly o danej kra­ji­ne, kto­ré by ťa moh­li zau­jí­mať. Dáta na ich strán­ke pou­ží­va­jú jed­no­du­chý fil­ter pod­ľa nasle­dov­ných kri­té­rií:

 • Mies­ta (mes­tá, kra­ji­ny, regi­ó­ny)
 • Typ mes­ta ( mes­teč­ko, mes­to, veľ­ko­mes­to)
 • Mies­ta bez­ví­zo­vé­ho sty­ku (na zákla­de tvo­jej národ­nos­ti)
 • Život­né nákla­dy (od naj­niž­ších po naj­vyš­šie, dlho­do­bý, krát­ko­do­bý pobyt)
 • Cel­ko­vé poča­sie a tep­lo­ta mies­ta (chlad­né, mier­ne, tep­lé, vlh­ké, suché ale­bo prí­jem­né)
 • Rých­losť inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia (mbps)
 • Bez­peč­nosť (doká­že vyhľa­dať aj mies­ta vhod­né pre ženy)
 • Pre­máv­ka (pod­ľa TomTom‘s Index)
 • Kva­li­ta vzdu­chu (pod­ľa AQI inde­xu)
 • Cena za jed­no­smer­ný lís­tok (od mies­ta tvoj­ho letu)
 • Komu­ni­ta (anglic­ky hovo­ria­ci, pria­teľ­skí, zába­va ale­bo dob­rý noč­ný život)
best-countries-in-the-world-for-digital-nomads

foto: iamaileen.com 

Nie je to úžas­né? Dokon­ca majú algo­rit­mus: NomadS­co­re, kto­rý hod­no­tí mies­ta na zákla­de súč­tu met­rík (ako ceny, poča­sie a pod.) Ako bonus strán­ka obsa­hu­je aj sek­ciu pre všet­kých ces­to­va­te­ľov a pra­cu­jú­cich nomá­dov oko­lo sve­ta, kde náj­du fórum a mies­ta stre­tá­vok. Tím, kto­rý sa za tou­to skve­lou strán­kou skrý­va, neus­tá­le pri­ná­ša nové apli­ká­cie a sys­té­my na pomoc všet­kým ces­to­va­teľ­ským dušiam, tak nevá­haj a nav­štív Nomad­List aj ty:

Tu je suma­ri­zá­cia dát…

NAJ­LEP­ŠIE KRA­JI­NY NA SVE­TE PRE VŠET­KÝCH CES­TO­VA­TE­ĽOV AJ PRA­CU­JÚ­CICH NOMÁ­DOV

Vez­mi ale do úva­hy, že toto je suma­ri­zá­cia všet­kých met­rík, čo zna­me­ná, že hod­no­te­nie nie je zalo­že­né iba na cenách, ale aj bez­peč­nos­ti, poča­sí, inter­ne­te a pod.

 1. Čes­ká repub­li­ka
 2. Maďar­sko
 3. Juž­ná Kórea
 4. Rwan­da
 5. Bos­na a Her­ce­go­vi­na
 6. Chor­vát­sko
 7. Por­tu­gal­sko
 8. Thaj­sko
 9. Srb­sko
 10. Armén­sko

Ak chceš vedieť rad­šej tie naj­lep­šie mes­tá (keď­že zoznam posu­dzu­je kra­ji­nu ako celok), tu je pár miest s naj­vyš­ším hod­no­te­ním:

 1. Chiang Mai, Thaj­sko
 2. Bang­kok, Thaj­sko
 3. Phu­ket, Thaj­sko
 4. Flo­ria­no­po­lis, Bra­zí­lia
 5. Pra­gue, Čes­ká Repub­li­ka
 6. Kota Kina­ba­lu, Malaj­zia
 7. Tag­ha­zout, Maro­ko
 8. Las Pal­mas, Špa­niel­sko
 9. Oaxa­ca, Mexi­ko
 10. Buda­pešť, Maďar­sko
people-sign-traveling-blur

foto: pexels.com

Pokiaľ chceš vedieť aj zoznam tých naj­lac­nej­ších a tiež najd­rah­ších kra­jín, tu je jeden zo strán­ky Num­beo – naj­väč­šej data­bá­zy zalo­že­nej na uží­va­te­ľoch, kto­rí hod­no­tia nákla­dy a ceny miest oko­lo celé­ho sve­ta.

KRA­JI­NY S NAJ­NIŽ­ŠÍ­MI NÁKLAD­MI NA ŽIVOT

 • India
 • Nepál
 • Pakis­tan
 • Tunis­ko
 • Alžír­sko
 • Mol­dav­sko
 • Egypt
 • Mace­dón­sko
 • Sýria
 • Kolum­bia
 • Ban­gla­déž
 • Indo­né­zia
 • Gru­zín­sko
 • Maro­ko
 • Fili­pí­ny

KRA­JI­NY S NAJ­VYŠ­ŠÍ­MI ŽIVOT­NÝ­MI NÁKLAD­MI

 • Švaj­čiar­sko
 • Nór­sko
 • Vene­zu­e­la
 • Island
 • Dán­sko
 • Aus­trá­lia
 • Nový Zéland
 • Sin­ga­pur
 • Kuwajt
 • UK
 • Írsko
 • Luxem­bur­sko
 • Fín­sko
 • Fran­cúz­sko
 • Bel­gic­ko

simon_working_train_austria

foto: neverendingvoyage.com

Ak máš v sebe taj­nú (ale­bo mož­no nie až tak taj­nú) túž­bu ces­to­vať, spoz­ná­vať a mož­no si aj pri­vy­ro­biť ako digi­tál­ny nomád, nikdy nie je nesko­ro začať a verím, že Nomad­List ti s roz­ho­do­va­ním pomô­že.

Pozor: Dáta zo strán­ky Num­beo nie sú upda­te­ova­né tak čas­to ako Nomad­List, pre­to sa môže líšiť s aktu­ál­nou situ­áci­ou. Tie­to strán­ky spo­lu­pra­cu­jú s ces­to­va­teľ­mi a digi­tál­ny­mi nomád­mi, NIE s ľuď­mi, kto­rí si hľa­da­jú prá­cu v zahra­ni­čí. Výsled­ky sú tiež pre kra­ji­nu ako celok, čo ale zna­me­ná, že nie­kto­ré mes­tá môžu byť drah­šie ale­bo lac­nej­šie ako tie vyš­šie spo­me­nu­té. Ak chceš mať vždy aktu­ál­ne infor­má­cie, odpo­rú­čam Nomad­List.

suitcase-918447_1280

foto: pixabay.com

zdroj: iamaileen.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)