Toto je vízia novej Cver­nov­ky: Ako ovplyv­ní náš naj­zná­mej­ší cowor­king?

Sebastian Mach / 2. marca 2016 / Zo Slovenska

Neko­neč­ný prí­beh oko­lo Cver­nov­ky nekon­čí. Po množ­stve návrhov, kto­ré pred­sta­vi­li jed­not­li­ví deve­lo­pe­ri za posled­né roky tu je ďal­ší — kto­rý ráta so súčas­ným kul­túr­nym využi­tím.

Naj­nov­ší územ­ný plán pred­sta­vil Peter Žal­man, kto­rý chce časť pries­to­rov zacho­vať a pri­sta­vať nie­koľ­ko nových objek­tov. Koniec kon­cov, územ­ný plán si môžeš pozrieť aj sám.

7a_vizualizacie-001-2

foto: ÚPN Z Cver­nov­ka 7b_vizualizacie-001

foto: ÚPN Z Cver­nov­ka

Pod­ľa tých­to vizu­álov by mali byť pries­to­ry, kde sa nachá­dza­jú desiat­ky ate­li­é­rov a zná­my cowor­king Con­nect zacho­va­né.

Stá­le exis­tu­je v spo­loč­nos­ti aké­si zvlášt­ne nasta­ve­nie, ako keby nezain­te­re­so­va­ní nedo­ká­za­li úpl­ne poro­zu­mieť, čo Cver­nov­ka a jej kre­a­tív­ne pries­to­ry pre spo­loč­nosť zna­me­na­jú. Exis­to­va­lo hneď nie­koľ­ko ini­cia­tív, kto­ré sa sna­ži­li ten­to prob­lém napra­viť a na vlast­né nákla­dy vyví­ja­li akti­vi­ty spo­je­né so záchra­nou pries­to­rov, no boli poväč­ši­ne odmiet­nu­té.

Screen Shot 2016-02-17 at 13.15.18

foto: galleriacvernovka.sk

Indus­triál­ne pries­to­ry sú v zahra­nič­ných mes­tách veľ­kým lákad­lom a čoraz viac sa využí­va­jú na lof­to­vé byty, orga­ni­zu­jú sa v nich kon­cer­ty, či iné kul­túr­ne podu­ja­tia. Naj­väč­šie star­tu­po­vé štú­dio “Fac­to­ry” v Ber­lí­ne, kto­ré je spo­lu s Lon­dý­nom pova­žo­va­né za star­tu­po­vú mek­ku, vznik­lo v továr­ni. V Ostra­ve sa v pries­to­roch býva­lej továr­ne koná zná­my fes­ti­val Colours of Ostra­va. V poľ­skom Lodži vybu­do­va­li zo sta­rých indus­triál­nych pries­to­rov zná­mu galé­riu “Fab­ry­ka Sztu­ki” spo­je­nú s kinom.

Ako teda ovplyv­ní nový územ­ný plán náš naj­zná­mej­ší cowor­king? Na túto otáz­ku nám odpo­ve­da­la Jana Bie­li­ko­vá z Con­nec­tu:

Už vyše tri roky fun­gu­je Con­nect v pries­to­re Sta­rej Pra­diar­ne v Cver­nov­ke. Nad­via­za­li sme na úspeš­né pôso­be­nie našich pred­chod­cov a vybu­do­va­li z pries­to­ru star­tu­po­vé a kul­túr­ne cen­trum, kto­ré je svo­jím štý­lom a funkč­nos­ťou jed­no z mála podob­ných v Bra­ti­sla­ve. Pries­to­ry nepl­nia len pra­cov­nú fun­kciu, ale tak­tiež sa tu stre­tá­va­jú rôz­ne sku­pi­ny oby­va­te­ľov od pod­ni­ka­te­ľov, umel­cov, štu­den­tov a ino­vá­to­rov. Orga­ni­zu­je­me pra­vi­del­né stret­nu­tia, works­ho­py, večer­né akcie a pra­vi­del­ne nás nav­šte­vu­je na podu­ja­tiach 200+ ľudí. Atmo­sfé­ra pries­to­ru a are­álu tvo­rí neod­de­li­teľ­nú súčasť našich akti­vít a pris­pie­va k duchu celej komu­ni­ty.

Verí­me, že v nasle­du­jú­com plá­no­va­ní využi­tia are­álu Cver­nov­ka, ako aj špe­ci­fic­kej his­to­ric­kej budo­vy Sta­rej Pra­diar­ne, bude Con­nect naďa­lej neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou. Verí­me, že mul­ti­funkč­nosť a kul­túr­ny roz­mer osta­ne zacho­va­ný a vytvo­rí sa ďal­ší pries­tor pre budo­va­nie cowor­kin­go­vých pries­to­rov, rast inku­bá­to­ra, výstav­ných a gale­rij­ných pries­to­rov, resp. pries­to­rov pre ďal­šie kul­túr­ne akti­vi­ty.”
DEU, Berlin, 06/2014, Bürogebaeude Factory, Architekt: Julian Breinersdorfer, Bildtechnik: Digital-KB

foto: archdaily.com

Zdroj: etrend.sk, autor titul­ná foto: connect-network.com

Pridať komentár (0)