Toto je vízia novej Cver­novky: Ako ovplyvní náš naj­zná­mejší cowor­king?

Sebastian Mach / 2. marca 2016 / Zo Slovenska

Neko­nečný prí­beh okolo Cver­novky nekončí. Po množ­stve návrhov, ktoré pred­sta­vili jed­not­liví deve­lo­peri za posledné roky tu je ďalší — ktorý ráta so súčas­ným kul­túr­nym využi­tím.

Naj­novší územný plán pred­sta­vil Peter Žal­man, ktorý chce časť pries­to­rov zacho­vať a pri­sta­vať nie­koľko nových objek­tov. Koniec kon­cov, územný plán si môžeš pozrieť aj sám.

7a_vizualizacie-001-2

foto: ÚPN Z Cver­novka 7b_vizualizacie-001

foto: ÚPN Z Cver­novka

Podľa týchto vizu­álov by mali byť pries­tory, kde sa nachá­dzajú desiatky ate­li­é­rov a známy cowor­king Con­nect zacho­vané.

Stále exis­tuje v spo­loč­nosti akési zvláštne nasta­ve­nie, ako keby nezain­te­re­so­vaní nedo­ká­zali úplne poro­zu­mieť, čo Cver­novka a jej kre­a­tívne pries­tory pre spo­loč­nosť zna­me­najú. Exis­to­valo hneď nie­koľko ini­cia­tív, ktoré sa sna­žili tento prob­lém napra­viť a na vlastné náklady vyví­jali akti­vity spo­jené so záchra­nou pries­to­rov, no boli poväč­šine odmiet­nuté.

Screen Shot 2016-02-17 at 13.15.18

foto: galleriacvernovka.sk

Indus­triálne pries­tory sú v zahra­nič­ných mes­tách veľ­kým lákad­lom a čoraz viac sa využí­vajú na lof­tové byty, orga­ni­zujú sa v nich kon­certy, či iné kul­túrne podu­ja­tia. Naj­väč­šie star­tu­pové štú­dio “Fac­tory” v Ber­líne, ktoré je spolu s Lon­dý­nom pova­žo­vané za star­tu­povú mekku, vzniklo v továrni. V Ostrave sa v pries­to­roch býva­lej továrne koná známy fes­ti­val Colours of Ostrava. V poľ­skom Lodži vybu­do­vali zo sta­rých indus­triál­nych pries­to­rov známu galé­riu “Fab­ryka Sztuki” spo­jenú s kinom.

Ako teda ovplyvní nový územný plán náš naj­zná­mejší cowor­king? Na túto otázku nám odpo­ve­dala Jana Bie­li­ková z Con­nectu:

Už vyše tri roky fun­guje Con­nect v pries­tore Sta­rej Pra­diarne v Cver­novke. Nad­via­zali sme na úspešné pôso­be­nie našich pred­chod­cov a vybu­do­vali z pries­toru star­tu­pové a kul­túrne cen­trum, ktoré je svo­jím štý­lom a funkč­nos­ťou jedno z mála podob­ných v Bra­ti­slave. Pries­tory nepl­nia len pra­covnú fun­kciu, ale tak­tiež sa tu stre­tá­vajú rôzne sku­piny oby­va­te­ľov od pod­ni­ka­te­ľov, umel­cov, štu­den­tov a ino­vá­to­rov. Orga­ni­zu­jeme pra­vi­delné stret­nu­tia, works­hopy, večerné akcie a pra­vi­delne nás nav­šte­vuje na podu­ja­tiach 200+ ľudí. Atmo­sféra pries­toru a are­álu tvorí neod­de­li­teľnú súčasť našich akti­vít a pris­pieva k duchu celej komu­nity.

Veríme, že v nasle­du­jú­com plá­no­vaní využi­tia are­álu Cver­novka, ako aj špe­ci­fic­kej his­to­ric­kej budovy Sta­rej Pra­diarne, bude Con­nect naďa­lej neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou. Veríme, že mul­ti­funkč­nosť a kul­túrny roz­mer ostane zacho­vaný a vytvorí sa ďalší pries­tor pre budo­va­nie cowor­kin­go­vých pries­to­rov, rast inku­bá­tora, výstav­ných a gale­rij­ných pries­to­rov, resp. pries­to­rov pre ďal­šie kul­túrne akti­vity.”
DEU, Berlin, 06/2014, Bürogebaeude Factory, Architekt: Julian Breinersdorfer, Bildtechnik: Digital-KB

foto: archdaily.com

Zdroj: etrend.sk, autor titulná foto: connect-network.com

Pridať komentár (0)