TrackR — naj­jed­no­duchší spô­sob, ako pomo­cou smart­fónu vysto­pu­ješ ukrad­nutý bicy­kel

Lenka Haringová / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Nie­len bicy­kel a nie je tak úplne pravda, že ti bude sta­čiť len smart­fón. Potre­bu­ješ ešte maličké zaria­de­nie o veľ­kosti mince. Je to TrackR. Určite začneš po pre­čí­taní uva­žo­vať nad jeho kúpou. Ako aj ja. 

Aj keď by sa ti mohlo zdať, že s ino­vá­ciami v tech­nike a zaria­de­niach, ktoré nosíme den­no­denne pri sebe sa zlo­de­jom blýska na lep­šie časy, opak je prav­dou. Zaria­de­nie TrackR sa postará, aby si svoje odcu­dzené veci vždy zís­kal späť. Keďže nie je väč­šie ako dvo­je­urovka, môžeš ho upev­niť doslova na čokoľ­vek. Pre prí­klad si vez­meme bicy­kel.

trackr-tags-100628061-orig

Foto: thetrackr.com

Ako to fun­guje? Jed­no­du­cho. V prie­behu pia­tich minút ho pri­pev­níš na spo­dok sedadla, nain­šta­lu­ješ apli­ká­ciu, spá­ru­ješ s tele­fo­nóm a už len dávaš pozor, či sa nachá­dza bicy­kel tam, kde si ho napo­sledy nechal. Nemu­síš sa báť výdrže zaria­de­nia. Baterka v Trackr vydrží 12 – 18 mesia­cov. Je to super vec aj pre ľudí, ktorí nikdy neve­dia nájsť kľúče, či zapar­ko­vané auto. Alebo ak máš psíka, náchyl­ného na úteky.

trackr-seat

Foto: techiefans.com

Apli­ká­cia ponúka mapu, na kto­rej uvi­díš aktu­álnu pozí­ciu, dajme tomu, bicykla. Je na tebe, či sa tam vybe­rieš sám alebo s pomo­cou polí­cie.

trackr-bravo-maps

Foto: techiefans.com

Možno si si hneď pomys­lel, že za túto vecičku vyso­líš maj­land. Kdeže! Stojí len 29 eur. Čo je v porov­naní s kľud­ným spán­kom úcty­hodná suma. TrackR môžeš kúpiť TU. A určite je to aj skvelý tip na dar­ček. Každý z nás má v okolí nie­koho, komu by to vedel odpo­ru­čiť. Pop­rí­pade s týmto zaria­de­ním môžeš sto­po­vať v pia­tok v meste stra­te­ného kamoša. Alebo aj celú par­tiu. S jed­ným smart­fó­nom spá­ru­ješ až 10 zaria­dení TrackR.

Aj keď sme uchvá­tený touto vecič­kou, stále tu svieti jeden mínus. TrackR je kom­pa­ti­bilný len so zaria­de­niami s ope­rač­ným sys­té­mom iOS a Android. Pou­ží­va­te­lia Win­dows a Black­berry si musia ešte chvíľu počkať.

zdroj: thetracker.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thetrackr.com

Pridať komentár (0)