TrackR — naj­jed­no­duch­ší spô­sob, ako pomo­cou smart­fó­nu vysto­pu­ješ ukrad­nu­tý bicy­kel

Lenka Haringová / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Nie­len bicy­kel a nie je tak úpl­ne prav­da, že ti bude sta­čiť len smart­fón. Potre­bu­ješ ešte malič­ké zaria­de­nie o veľ­kos­ti min­ce. Je to TrackR. Urči­te začneš po pre­čí­ta­ní uva­žo­vať nad jeho kúpou. Ako aj ja. 

Aj keď by sa ti moh­lo zdať, že s ino­vá­cia­mi v tech­ni­ke a zaria­de­niach, kto­ré nosí­me den­no­den­ne pri sebe sa zlo­de­jom blýs­ka na lep­šie časy, opak je prav­dou. Zaria­de­nie TrackR sa posta­rá, aby si svo­je odcu­dze­né veci vždy zís­kal späť. Keď­že nie je väč­šie ako dvo­je­urov­ka, môžeš ho upev­niť doslo­va na čokoľ­vek. Pre prí­klad si vez­me­me bicy­kel.

trackr-tags-100628061-orig

Foto: thetrackr.com

Ako to fun­gu­je? Jed­no­du­cho. V prie­be­hu pia­tich minút ho pri­pev­níš na spo­dok sedad­la, nain­šta­lu­ješ apli­ká­ciu, spá­ru­ješ s tele­fo­nóm a už len dávaš pozor, či sa nachá­dza bicy­kel tam, kde si ho napo­sle­dy nechal. Nemu­síš sa báť výdr­že zaria­de­nia. Bater­ka v Trackr vydr­ží 12 – 18 mesia­cov. Je to super vec aj pre ľudí, kto­rí nikdy neve­dia nájsť kľú­če, či zapar­ko­va­né auto. Ale­bo ak máš psí­ka, náchyl­né­ho na úte­ky.

trackr-seat

Foto: techiefans.com

Apli­ká­cia ponú­ka mapu, na kto­rej uvi­díš aktu­ál­nu pozí­ciu, daj­me tomu, bicyk­la. Je na tebe, či sa tam vybe­rieš sám ale­bo s pomo­cou polí­cie.

trackr-bravo-maps

Foto: techiefans.com

Mož­no si si hneď pomys­lel, že za túto vecič­ku vyso­líš maj­land. Kde­že! Sto­jí len 29 eur. Čo je v porov­na­ní s kľud­ným spán­kom úcty­hod­ná suma. TrackR môžeš kúpiť TU. A urči­te je to aj skve­lý tip na dar­ček. Kaž­dý z nás má v oko­lí nie­ko­ho, komu by to vedel odpo­ru­čiť. Pop­rí­pa­de s tým­to zaria­de­ním môžeš sto­po­vať v pia­tok v mes­te stra­te­né­ho kamo­ša. Ale­bo aj celú par­tiu. S jed­ným smart­fó­nom spá­ru­ješ až 10 zaria­de­ní TrackR.

Aj keď sme uchvá­te­ný tou­to vecič­kou, stá­le tu svie­ti jeden mínus. TrackR je kom­pa­ti­bil­ný len so zaria­de­nia­mi s ope­rač­ným sys­té­mom iOS a Andro­id. Pou­ží­va­te­lia Win­do­ws a Black­ber­ry si musia ešte chví­ľu počkať.

zdroj: thetracker.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thetrackr.com

Pridať komentár (0)