Trac­kTest: Ako ste na tom s anglič­ti­nou?

Kristína Hlavová / 27. apríla 2014 / Tools a produktivita

V dneš­nej dobe je zna­losť dru­hého jazyka, vo väč­šine prí­pa­dov anglič­tiny, doslova nut­nos­ťou. Veľa zamest­ná­va­te­ľov kla­die ako základnú pod­mienku pri­ja­tia na tú-ktorú pozí­ciu ovlá­da­nie cudzieho jazyka. A ako ste na tom vy? Poznáte svoju úro­veň anglič­tiny?

Otes­tujte sa s Trac­kTest!

Star­tup Trac­kTest ponúka ide­álne rie­še­nie pre kon­ti­nu­álne mera­nie zlep­šo­va­nia anglič­tiny zamest­nan­cov a štu­den­tov. Zakla­da­te­ľom je Braňo Pokriv­čák a star­tup exis­tuje od roku 2012. Kli­en­telu zís­kal naozaj bohatú. Sygic, Volk­swa­gen, Pro­fe­sia, Ryanair, Tesco, Mar­kíza, DHL a mnohé ďal­šie firmy využí­vajú Trac­kTest na tes­to­va­nie svo­jich zamest­nan­cov. Cel­kovo ho na Slo­ven­sku aktívne využíva zhruba 50 spo­loč­ností. Roz­ší­rený je však aj celo­sve­tovo – od Bra­zí­lie až po Východný Timor. 

Ako Trac­kTest fun­guje?

Ide o jed­no­du­chý prin­cíp: pri­hlá­site sa na stránku Trac­kTestu ako jed­not­li­vec alebo firma. Ak ste jed­not­li­vec, vybe­riete si svoju dote­raj­šiu úro­veň anglič­tiny, na ktorú si trú­fate, a spus­títe test. Test sa skladá z troch častí: gra­ma­tika, číta­nie, počú­va­nie. Na konci zís­kate vyhod­no­te­nie, a tak zis­títe svoje nedos­tatky. Pre­hľadné hod­no­te­nie jed­not­li­vých častí vám ukáže, v čom sa potre­bu­jete ešte zlep­šiť.

Už budete vedieť, akú úro­veň jazyka si môžete napí­sať do živo­to­pisu. Ak si test po urči­tom čase zopa­ku­jete znova, môžete výsledky porov­ná­vať. Tie z pre­doš­lých tes­tov sa totiž ukla­dajú v osob­nom pro­file. Dobrý spô­sob ako sa nakop­núť a zlep­šiť sa, nie? 

Roz­mýš­ľate nad jazy­ko­vou ško­lou a neviete, ktorý kurz zvo­liť? Online test cez Trac­kTest vás nasme­ruje objek­tívne a nezá­visle od posú­de­nia lek­tora či školy.

Pre firmy ponúka Trac­kTest úsporný spô­sob vzde­lá­va­nia a tes­to­va­nia zamest­nan­cov. Zamest­ná­va­teľ pošle pozvánku na test do emai­lo­vej schránky zamest­nanca, ten sa otes­tuje a jeho výsledky sa zara­dia do tabuľky medzi ostat­ných zamest­nan­cov. Firmy tak majú pre­hľad o kaž­dom vyko­na­nom teste a o his­tó­rii zamest­nan­cov, kto­rých roz­ďe­ľujú do tried podľa úrovne výsled­kov.

Stále viac začína pre­vlá­dať hod­no­te­nie podľa uni­ver­zál­neho Spo­loč­ného refe­renč­ného rámca (SERR). Ten využíva aj Trac­kTest.

Test pre­bieha online, nie je potrebná žiadna zdĺhavá inšta­lá­cia a Trac­kTest posky­tuje neob­me­dzený počet tes­tov. 

Ceny sú pri­ja­teľné aj pre malé pod­niky – za 119€ na rok získa firma online tes­to­va­nie pre 20 uží­va­te­ľov. Mys­lím, že v tomto prí­pade je to veľmi dobrá a návratná inves­tí­cia.

Zdroj: tracktest.eu

Pridať komentár (0)