Tri­cor­der zo Star Tre­ku je rea­li­tou, čaka­nie v radoch u leká­ra by moh­lo byť one­dl­ho minu­los­ťou

Ľubica Račeková / 21. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pexels.com/Meet DxtER

Diag­nó­zu si budeš môcť sta­no­viť aj bez náv­šte­vy leká­ra. Ten­to prí­stroj vyze­rá ako revo­lú­cia v medi­cí­ne.

Základ­nou myš­lien­kou je mož­nosť vyšet­riť sa doma a sám. Naj­väč­šou výho­dou môže byť prá­ve včas­ná diag­nó­za. Mno­ho ľudí sa totiž bojí ísť k leká­ro­vi ale­bo pre­hliad­ku odkla­dá na neskôr. No nie­ke­dy už môže byť nesko­ro.

pexels.com

Tri­cor­der zo Star Trek inšpi­ro­val nie­koľ­ko ľudí, aby si vytvo­ri­li nie­čo podob­né so schop­nou okam­ži­te diag­nos­ti­ko­vať pacien­ta. Do pro­jek­tu sa pus­ti­la nezis­ko­vá nadá­cia X-Pri­ze, kto­rá vyhlá­si­la celo­sve­to­vú súťaž, aby zis­ti­la, či neja­kí vyná­lez­co­via uspe­li. A svoj­ho víťa­za sku­toč­ne našli. Tím z Penn­syl­vá­nie s náz­vom Final Fron­tier Medi­cal Devi­ces si tak na účet pri­pí­sal sumu vo výš­ke 2,5 mili­ó­na dolá­rov.

Meet DxtER, the real-life Tri­cor­der. XPRI­ZE

Cie­ľom súťa­že bolo vytvo­riť ľah­ké nein­va­zív­ne vrec­ko­vé zaria­de­nie, kto­ré doká­že iden­ti­fi­ko­vať 13 zdra­vot­ných sta­vov (12 cho­rôb a tiež absen­ciu cho­ro­by) za 90 minút až 24 hodín bez ďal­šej pomo­ci ale­bo rady od odbor­ní­ka. Prí­stroj “DxtER” s ume­lou inte­li­gen­ci­ou pou­ží­va nein­va­zív­ne sen­zo­ry na zís­ka­nie základ­nej zdra­vot­nej sprá­vy o pacien­toch a záro­veň porov­ná­va tie­to sta­vy s encyk­lo­pé­di­ou naj­nov­ších medi­cín­skych infor­má­cií z kli­nic­kých data­báz.

Tím dosta­ne okrem finanč­ných pros­tried­kov aj odbor­ní­kov, kto­rí pomô­žu zaria­de­nie vylep­šiť a prejsť z fáze pro­to­ry­pu do reál­ne­ho pou­ží­va­nia.

pexels.com

Vytvo­re­nie podob­ných tech­no­ló­gií v odvet­ví, akým je zdra­votn­níc­tvo, je veľ­kým míľ­ni­kom,” pozna­me­nal doktor Paul Jacobs a dodal, „to, čo tie­to tímy dosiah­li, je skve­lým odra­zo­vým mos­tí­kom na to, aby sa mobil­ná zdra­vot­ná sta­rost­li­vosť sta­la mož­nos­ťou na celom sve­te.”

Viac o zaria­de­ní:

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)