Tro­tify: Nový vyná­lez, vďaka kto­rému bude tvoj bicy­kel znieť ako cvá­la­júce kone

Kristína Šuvadová / 24. februára 2016 / Business

Nudila ťa už jazda na bicykli? Od teraz to už nikdy nebude taká nuda! Naj­nov­šie totiž môže tvoj bicy­kel znieť ako dupot cvá­la­jú­cich koní.

Tro­tify je malé jed­no­du­ché zaria­de­nie, ktoré sa namon­tuje na prednú brzdu tvojho bicykla. Skladá sa len z dreva a z kokosu a za 32 dolá­rov už môže byť tvoj. Je schopný poba­viť a okla­mať všet­kých krát­ko­zra­kých a ak si rád stre­do­bo­dom pozor­nosti, určite sa za tebou budú otá­čať úplne všetci. Mini­málne sa budú obze­rať a hľa­dať neja­kého koňa.

Tro­tify môže byť vhodný dar­ček pre bicyk­lo­vých nad­šen­cov, ktorý sle­dujú každú novinku na trhu. Prí­padne aj pre teba – ak máš rád kone, no nevieš nanich jaz­diť, prí­padne si ich nemô­žeš dovo­liť.

Trotify

Poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov je stále viac, no na to aby dizaj­néri začali s vývo­zom, potre­bujú mini­málne 1000 ofi­ciál­nych objed­ná­vok. Ak sa im túto hra­nicu podarí pre­ko­nať, s vývo­zom začnú už v marci. Nevá­haj preto a určite si ich zopár objed­naj tiež. Veď čo je lep­šie ako dar­ček, ktorý aj pobaví?

TrotifyVedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)