Tur­bína Miro­slava Sed­láčka vyrába elek­trinu z potoka, je nomi­nan­tom na vyná­lezcu roka

Linda Cebrová / 1. mája 2016 / Startupy

To čo malo byť známe už v dobách prie­my­sel­nej revo­lú­cie, som obja­vil až v 90. rokoch minu­lého sto­ro­čia.” usmieva sa docent Sed­lá­ček. Všetci vyná­lez­co­via mu hovo­rili, že to nemôže fun­go­vať. No opak je prav­dou.

O pre­stížnu Európ­sku cenu pre vyná­lezcu roka sa rok čo rok usi­lujú vedci z celého kon­ti­nentu. Tento rok sú v kate­gó­rií výskum známi traja fina­listi. Jed­ným z nich je aj Miro­slav Sed­lá­ček zo sta­veb­nej fakulty v Prahe, kto­rému sa poda­rilo zostro­jiť rotačnú tur­bínu na výrobu hyd­ro­ener­gie. Sám pri­tom nemá tech­nické vzde­la­nie, je totižto vyštu­do­vaný eko­nóm.

inventor

Jeho tur­bína dokáže vyro­biť elek­trinu vďaka pomaly tečú­cim vod­ným tokom, ako sú potoky alebo pra­mene. Trvalo to23 rokov pokým sa mu poda­rilo jeho nápad aj zhmot­niť a vyro­biť funkčný stroj. Miro­slav Sed­lá­ček tvrdí, že to bolo najmä kvôli tomu, že sa vôbec neoča­ká­val vznik nie­čoho tak zásadne nového, o čom veda nevie.

tabula

Tur­bína pred­sta­vuje revo­lučnú alter­na­tívu a skvelý dopl­nok pri zís­ka­vaní ener­gie z kon­venč­ných vod­ných elek­trární. Pre tie je potrebná značná prie­to­ková rých­losť alebo veľká výška pádu vody. Kva­pa­li­nová tur­bína dokáže vyrá­bať až 10 kilo­watt­ho­dín elek­triny za deň z pomaly tečú­cich tokov, prí­li­vov alebo odli­vov. To postačí na pokry­tie potreby elek­triny pre päť domác­ností.

Na nápad vyrá­bať hyd­ro­ener­giu pomo­cou tur­bíny pri­šiel vďaka pozo­ro­va­niu prí­rody. “Vždy som rád cho­die­val k rieke a pozo­ro­val víry, ktoré vzni­kali na vode. Vši­mol som si, že listy na okraji sa vždy otá­čajú okolo svo­jej osy opačne, ako je smer rotá­cie celého víru.” hovorí docent Sed­lá­ček

Zvlášt­neho javu si zrejme všimli už via­cerí. Ale iba Sed­lá­ček ho doká­zal využiť k zostro­je­niu tur­bíny s pre­vrat­nou kon­štruk­ciou, ktorá vodný svet napo­dob­ňuje.

turbinaaaa

Tur­bína sa skladá z rotoru, ktorý má zvo­no­vitý tvar a vďaka prú­de­niu vody sa otáča v sta­tore, ten má tak­tiež tvar pri­po­mí­na­júci zvon ale s iným, ostrej­ším uhlom. V tur­bíne vzni­kajú inten­zívne mikro víry, ktoré pohá­ňajú rotor a tur­bína môže vyrá­bať elek­trinu.

V súčas­nosti sa pri­pra­vuje jej nová níz­kos­pá­dová ver­zia, ktorá by mala podľa ved­cov stáť okolo 1500 eur. Na spus­te­nie séri­ovej výroby sa pra­cuje aj v USA. Firma na Flo­ride tes­tuje výrobu farmy s men­šími tur­bí­nami, integ­ro­va­nými do jed­ného výstupu.

Sed­lá­ček vidí využi­tie tur­bín najmä pre sídla v blíz­kosti vod­ných tokov. Vodu je možné z potoka odviesť tru­bi­cou, vytvo­riť roz­diel hla­dín naprí­klad 60 cen­ti­met­rov a z toho môže vznik­núť 40 až 60 wat­tov okam­ži­tého elek­tric­kého výkonu. V Čechách už takto jeden cha­tár vďaka tur­bíne svieti a aj si pri­ku­ruje.

zdroj:epo.org zdroj fotografií:epo.org

Pridať komentár (0)