Túžiš po lac­nom, no pri­tom veľ­mi dob­re vyba­ve­nom foto­apa­rá­te? Pre­dob­jed­naj si Xia­oYi Yi M1

Dávid Igaz / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Aj keď sa foto­apa­rá­ty v smart­fó­noch z roka na rok zlep­šu­jú, stá­le nedo­ká­žu dosiah­nuť kva­li­tu zrkad­lo­viek ale­bo digi­tál­nych foto­apa­rá­tov. V prí­pa­de, že naozaj veľ­mi rád fotíš, kom­pakt­ný digi­tál­ny foto­apa­rát je per­fekt­né rie­še­nie.

Pre túto sku­pi­nu pou­ží­va­te­ľov pri­pra­vi­lo Xia­oYi, teda dcér­ska fir­ma Xia­omi, bez­zr­kad­lov­ku Yi M1. Mno­ho čita­te­ľov sa nás pýta­lo, kedy koneč­ne zara­dia novin­ku do svo­jej ponu­ky aj ove­re­né čín­ske e-sho­py. Medzi prvý­mi tak uči­nil e-shop GearBest.com, kto­rý spúš­ťa pre­dob­jed­náv­ky na obi­dve ver­zie. Základ­ná ver­zia so zoomo­vým objek­tí­vom 12 – 40 mm (f/3.5 – 5.6) sto­jí 449 €. Kom­bi­ná­cia s doda­toč­ným objek­tí­vom s ohnis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 42,5 mm (f/1.8) ťa vyj­de už na 629 €. Vzhľa­dom na vlast­nos­ti foto­apa­rá­tu je to však stá­le vyni­ka­jú­ca cenov­ka.

xiaoyi-yi-m1-predobjednavka2

Xia­oYi Yi M1 nie je len dizaj­no­vo poda­re­ný kúsok, ale svoj­ho maji­te­ľa doká­že pote­šiť aj po hard­vé­ro­vej strán­ke. Pre pohodl­né ovlá­da­nie je k dis­po­zí­cii 3-pal­co­vý disp­lej. 20,16 MPx Sony IMX269 sní­mač s pod­po­rou 4K videa a fote­ním do for­má­tu RAW pat­ria medzi to naj­lep­šie. Noč­né sním­ky môžeš fotiť pri maxi­mál­nej hod­no­te ISO až 25600. Sku­toč­ne vyni­ka­jú­ce zaria­de­nie, kto­ré bez naj­men­ších ťaž­kos­tí vie pote­šiť aj pro­fe­si­onál­nej­ších foto­gra­fov. Kva­li­tu foto­apa­rá­tu môžeš posú­diť na ukáž­ko­vých sním­kach niž­šie.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)