Túžiš po lac­nom, no pri­tom veľmi dobre vyba­ve­nom foto­apa­ráte? Pre­dob­jed­naj si Xia­oYi Yi M1

Dávid Igaz / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Aj keď sa foto­apa­ráty v smart­fó­noch z roka na rok zlep­šujú, stále nedo­kážu dosiah­nuť kva­litu zrkad­lo­viek alebo digi­tál­nych foto­apa­rá­tov. V prí­pade, že naozaj veľmi rád fotíš, kom­paktný digi­tálny foto­apa­rát je per­fektné rie­še­nie.

Pre túto sku­pinu pou­ží­va­te­ľov pri­pra­vilo Xia­oYi, teda dcér­ska firma Xia­omi, bez­zr­kad­lovku Yi M1. Mnoho čita­te­ľov sa nás pýtalo, kedy konečne zara­dia novinku do svo­jej ponuky aj ove­rené čín­ske e-shopy. Medzi prvými tak uči­nil e-shop GearBest.com, ktorý spúšťa pre­dob­jed­návky na obi­dve ver­zie. Základná ver­zia so zoomo­vým objek­tí­vom 12 – 40 mm (f/3.5 – 5.6) stojí 449 €. Kom­bi­ná­cia s doda­toč­ným objek­tí­vom s ohnis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 42,5 mm (f/1.8) ťa vyjde už na 629 €. Vzhľa­dom na vlast­nosti foto­apa­rátu je to však stále vyni­ka­júca cenovka.

xiaoyi-yi-m1-predobjednavka2

Xia­oYi Yi M1 nie je len dizaj­novo poda­rený kúsok, ale svojho maji­teľa dokáže pote­šiť aj po hard­vé­ro­vej stránke. Pre pohodlné ovlá­da­nie je k dis­po­zí­cii 3-pal­cový disp­lej. 20,16 MPx Sony IMX269 sní­mač s pod­po­rou 4K videa a fote­ním do for­mátu RAW pat­ria medzi to naj­lep­šie. Nočné snímky môžeš fotiť pri maxi­mál­nej hod­note ISO až 25600. Sku­točne vyni­ka­júce zaria­de­nie, ktoré bez naj­men­ších ťaž­kostí vie pote­šiť aj pro­fe­si­onál­nej­ších foto­gra­fov. Kva­litu foto­apa­rátu môžeš posú­diť na ukáž­ko­vých sním­kach niž­šie.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)