Túžiš po prá­ci z domu? Ama­zon hľa­dá 5-tisíc takých ako si ty

Miroslav Lukáč / 19. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pexels.com/wsj.com

Neexis­tu­je nič lep­šie ako prá­ca z domu — keď si vše­tok čas môžeš pris­pô­so­biť a uspo­ria­dať pod­ľa seba. Základ­né pred­po­kla­dy sú fle­xi­bi­li­ta, efek­tív­ne využi­tie svoj­ho voľ­né­ho času a samoz­rej­me aj prá­ce. Ak ti tie­to sku­toč­nos­ti vyho­vu­jú a zatiaľ si si nena­šiel prá­cu z domu, mož­no prá­ve spo­loč­nosť Ama­zon by to moh­la zme­niť.

Prá­ca „s výho­da­mi“

Sku­toč­ná hod­no­ta tej­to prá­ce nespo­čí­va v hodi­no­vej mzde, ale vo fle­xi­bi­li­te, kto­rú vďa­ka prá­ci z domu zís­kaš, čomu vra­ví­me prá­ca „s výho­da­mi“. Ak pra­cu­ješ pre Ama­zon viac ako 20 hodín týž­den­ne, spo­loč­nosť uvá­dza že zís­kaš:

…život­né a inva­lid­né pois­te­nie, zub­né a očné pois­te­nie s vypla­te­ný­mi pré­mia­mi v plnej výš­ke a finan­co­va­nie zdra­vot­né­ho pois­te­nia“ spo­lu s prog­ra­mom spo­loč­nos­ti Care­er Cho­ice, kto­rý „pre­plá­ca 95% všet­kých výuč­bo­vých kur­zov v rôz­nych oblas­tiach, bez ohľa­du na to, či sú tie­to zruč­nos­ti potreb­né pre prá­cu v Ama­zon-e.“

Exis­tu­je veľa ľudí, kto­rí chcú ale­bo potre­bu­jú fle­xi­bil­nú prá­cu — či už vyso­koš­kol­ský štu­dent ale­bo rodič — a my sme radi, že pomô­že­me tým­to talen­to­va­ným ľuďom bez ohľa­du na to, kde prá­ve žijú,“ pove­dal Tom Wei­land, vicep­re­zi­dent Ama­zon-u pre celo­sve­to­vé služ­by zákaz­ní­kom.

Okrem tých­to pozí­cií, Ama­zon tvr­dí, že v tom­to roku plá­nu­je pri­jať ďal­ších 25 000 ľudí na čias­toč­ný úväzok/brigádu a ďal­ších 100 000 na plný úvä­zok v nasle­du­jú­cich 18 mesia­coch.

zdroj foto: cdn2.tnwcdn.com

Drob­ným pís­mom“

Nie je naj­men­šia zmien­ka o tom, aké pla­to­vé pod­mien­ky sú pre takú­to prá­cu z domu, ale vše­obec­ný pra­cov­ný výpis uvá­dza, že celo­štát­na mzda je 9,40€ na hodi­nu.

Zatiaľ to vyze­rá tak, že bri­gá­da ale­bo prá­ca na čias­toč­ný úvä­zok bola obme­dze­ná na noč­né a víken­do­vé zme­ny, kto­ré sú nároč­né pre rodi­čov, kto­rí dúfa­li, že budú pra­co­vať len počas toho, ako sú ich deti v ško­le a pod.

Ama­zon zatiaľ nech­ce pri­jať ľudí, kto­rí žijú v 26 z 50 štá­tov. Pod­rob­nos­ti a poky­ny na poda­nie pri­hláš­ky náj­deš tu.

Nikto sa nechys­tá stať mili­oná­rom prá­cou v Ama­zo­ne, avšak táto ponu­ka zauj­me pre­dov­šet­kým ľudí, kto­rí chcú pra­co­vať, ale nedo­ká­žu si ju nájsť. Medzi takých­to ľudí pat­ria napr.: mamič­ky na mater­skej dovo­len­ke, man­žel­ky voja­kov a iní, kto­rí potre­bu­jú prá­cu, ale nemô­žu pra­co­vať mimo domu. My len dúfa­me, že ostat­né spo­loč­nos­ti sa necha­jú inšpi­ro­vať, a že neza­mest­na­ní a ľudia pra­cu­jú­ci za “smieš­ne” penia­ze koneč­ne dosta­nú sta­bil­nú, novú a fun­gu­jú­cu prá­cu, vďa­ka čomu zís­ka­jú kopec nových mož­nos­tí.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)