UBER mieri na Slo­ven­sko?!!

Martin Kráľ / 19. januára 2015 / Business

Je čas otvo­riť šam­pus!? Vyzerá, že UBER to má konečne namie­rené na Slo­ven­sko. Na svo­jom Lin­ke­dIn pro­file zve­rej­nil pra­covnú ponuku, kde hľadá mar­ke­tin­go­vého mana­žéra s mies­tom pôso­be­nia priamo v Bra­ti­slave. Zna­mená to prav­de­po­dobne len jedno…áno UBER si už one­dlho pod­maní malú/veľkú Bra­ti­slavu.

V roku 2015 chceme nad­via­zať nové par­tner­stvá s mes­tami v EÚ. Našim cie­ľom je pod­po­ro­vať základné fun­kcie mesta pro­stred­níc­tvom týchto par­tners­tiev. Preto verím, že do konca tohto roka sa tak stane a budeme tak schopní vytvo­riť 50 000 nových pra­cov­ných miest.“ “Ak náj­deme potrebné regu­lačné pod­mienky, môžeme sľú­biť pra­covné miesta a menej doprav­ných zápch,” uvie­dol spo­lu­za­kla­da­teľ a gene­rálny ria­di­teľ firmy UBER Tra­vis Kala­nick. Firma vznikla v roku 2009, no jej hod­notu už teraz nie­ktorí experti odha­dujú až na 40 miliárd dolá­rov.

Uber v súčas­nosti pre­vádz­kuje svoju službu vo viac ako 250 mes­tách (cca 50 kra­jín sveta vrá­tane našich suse­dov Čes­kej repub­liky). Najmä v Európe ale naráža na regu­lačné pre­kážky, odpor tra­dič­ných pre­vádz­ko­va­te­ľov taxis­lužby a súdne zákazy. 

Kto to ale bude mať sakra ťažké, (ak sa infor­má­cie potvr­dia) je Mar­tin Baran, CEO a zakla­da­teľ slo­ven­skej služby HOPIN, ktorá už one­dlho chcela expan­do­vať na zahra­ničné trhy. Je veľmi prav­de­po­dobné, že žiadna expan­zia HOPINU sa konať nebude, a ešte k tomu bude mať Mar­tin Baran poriadne veľa práce s udr­ža­ním trho­vého posta­ve­nia.

Mar­tina sme sa preto spý­tali na jeho názor v prí­pade vstupu kon­ku­ren­cie na náš trh:

Nevní­maš UBER ako kon­ku­ren­ciu, pri poten­ciál­nom vstupe na náš trh? Aké tools máte pri­pra­vené, ktoré vám umož­nia bojo­vať s týmito big pla­y­ers na lokál­nom trhu?

”Zatiaľ sme sa nad tým neza­mýš­ľali ako by sme postu­po­vali. No mys­lím si, že ak by chceli vstú­piť na náš trh, tak by nás oslo­vili s neja­kou ponu­kou spo­lu­práce, vzhľa­dom na to, že už teraz pokrý­vame neza­ned­ba­teľné per­cento trhu.” dodal Mar­tin Baran.

Tak teda držme slo­ven­skému HOPINU palce v tomto neľah­kom boji, ktorý cha­la­nov v najb­liž­šej dobe (skôr, či neskôr) určite čaká. Záro­veň sa nemô­žem ubrá­niť obrov­skej radosti, ktorá ma opan­tala, keď som sa o tejto job offer dozve­del. Vlastne si ani nespo­mí­nam, kedy napo­sledy som mal podobnú radosť z ohlá­se­nej pra­cov­nej ponuky na inter­nete. :) 

UBER PRA­COVNÁ PONUKA! 

Ak si mar­ke­tin­gový guru, tak určite nevá­haj poslať žia­dosť. Také vypim­po­vané CV nebude mať každý v Bra­ti­slave. ;)

Mar­tin Baran: zakla­da­teľ služby HOPIN

Pridať komentár (0)