Ukážeme ti najhoršie darčeky pre tvoju mamu

Redakcia / 15. mája 2018 / Zo Slovenska

  • Pri­chys­tali sme špe­ciál pre všet­kých, ktorí za­budli na naj­dô­le­ži­tejší deň v roku. Na Deň ma­tiek.
  • Na deň, kde si tvoja „ma­mina“ za­slúži mi­ni­málne je­den kvet.

Po­zreli sme sa však na to z opač­nej strany. Za­pli sme si Lu­ne­tic so sklad­bou “Máma” a vy­brali presne to, čo by si jej už dá­vať ne­mal.

A tak na­prí­klad do­tá­ciu na vlastný ryb­ník, dr­žiak na pivo do spr­chy alebo ply­šovú hračku, ktorá má zvláštny tvar.

Sle­duj a uží­vaj si nové 4mov!

Pridať komentár (0)