Uni­ver­zitné tituly bude môcť v budúc­nosti ude­lo­vať aj Google alebo Face­book

Michal Ondro / 17. mája 2016 / Tech a inovácie

Medzi navrho­va­nými zme­nami vzde­lá­va­cieho sys­tému Veľ­kej Bri­tá­nie je aj bod, podľa kto­rého by mohli spo­loč­nosti ako Google alebo Face­book zakla­dať vlastné vzde­lá­va­cie inšti­tú­cie s akre­di­tá­ciou ude­ľo­vať aka­de­mické tituly. No neznie to viac než zau­jí­mavo?

Doku­ment s náz­vom Suc­cess As A Kno­wledge Eco­nomy, ktorý má za cieľ totálnu reformu vzde­lá­va­cieho sys­tému v kra­jine, sa snaží aj o zvý­še­nie teraj­šieho škol­ného vzhľa­dom na pre­bie­ha­júcu inflá­ciu. V dneš­nej dobe sú ročné poplatky za štú­dium v Bri­tá­nii vo výške 9-tisíc libier, čo je pri­bližne 11 400 eur.

Reforma škols­tva sa tak­tiež snaží povzbu­diť netra­dičné vzde­lá­va­cie inšti­tú­cie tým, že im vytvorí pod­mienky, aby mohli byť dôs­toj­nými vyzý­va­teľmi tých tra­dič­ných. Pod poj­mom netra­dičné vzde­lá­va­cie inšti­tú­cie sa roz­umie v tomto prí­pade každá inšti­tú­cia, ktorá neza­padá do zau­ží­va­ných noriem a štan­dar­dov. Uni­ver­zity pod pal­com spo­loč­ností ako Google a Face­book by nimi bez­po­chyby boli.

GTASYD

foto: google.com.au

V doku­mente sa píše: Neexis­tuje žia­den pre­sved­čivý dôvod k tomu, aby bolo všetko tra­dičné a úspešne etab­lo­vané auto­ma­ticky chrá­nené pred vyso­ko­kva­lit­nou kon­ku­ren­ciou. Sna­žíme sa o glo­bálne kon­ku­renčný trh, ktorý bude pod­po­ro­vať roz­ma­ni­tosť, a kde každý, kto pre­ukáže, že dis­po­nuje poten­ciá­lom ponúk­nuť vyni­ka­júcu výučbu, bude môcť súpe­riť na tomto trhu za rov­na­kých pod­mie­nok. Ak sa budeme aj naďa­lej sústre­ďo­vať najmä na to, či má uni­ver­zita silné záze­mie a dlhú his­tó­riu, a podľa tohto budeme hod­no­tiť, tak hrozí, že prí­deme o poten­ciál­nych nových a neme­nej kva­lit­ných „hrá­čov“ na trhu.“

Mark Zuckerberg, chief executive officer of Facebook Inc., speaks during the Facebook F8 Developers Conference in San Francisco, California, U.S., on Wednesday, March 25, 2015. Zuckerberg plans to unveil tools that let application makers reach the social network's audience while helping the company boost revenue. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

foto: wired.com

Či sa spo­loč­nosti ako Face­book alebo Google pre tento krok aj sku­točne roz­hodnú, zostáva zatiaľ záha­dou, no pred­po­kladá sa, že ponú­kanú mož­nosť neod­mietnu. Ich vyjad­re­nia doku­ment neob­sa­ho­val, no oča­káva sa, že sa k danej veci čoskoro vyjad­ria. Vládni minis­tri sú toho názoru, že na túto reformu kladne zare­a­gujú aj mnohé iné súkromné inšti­tú­cie, ktoré by tak mohli pris­pieť k tomu, aby vo Veľ­kej Bri­tá­nii vzniklo via­cero mož­ností na vyš­šie vzde­la­nie, a to pre široké spek­trum ľudí z celého sveta.

RTR4RQWL

foto: 1.bp.blogspot.com

V prí­pade nových infor­má­cií alebo vyjad­rení spo­loč­ností ťa, samoz­rejme, budeme infor­mo­vať.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: plus.google.com

Pridať komentár (0)