Uni­ver­zit­né titu­ly bude môcť v budúc­nos­ti ude­lo­vať aj Goog­le ale­bo Face­bo­ok

Michal Ondro / 17. mája 2016 / Lifehacking

Medzi navrho­va­ný­mi zme­na­mi vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu Veľ­kej Bri­tá­nie je aj bod, pod­ľa kto­ré­ho by moh­li spo­loč­nos­ti ako Goog­le ale­bo Face­bo­ok zakla­dať vlast­né vzde­lá­va­cie inšti­tú­cie s akre­di­tá­ci­ou ude­ľo­vať aka­de­mic­ké titu­ly. No neznie to viac než zau­jí­ma­vo?

Doku­ment s náz­vom Suc­cess As A Kno­wled­ge Eco­no­my, kto­rý má za cieľ totál­nu refor­mu vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu v kra­ji­ne, sa sna­ží aj o zvý­še­nie teraj­šie­ho škol­né­ho vzhľa­dom na pre­bie­ha­jú­cu inflá­ciu. V dneš­nej dobe sú roč­né poplat­ky za štú­dium v Bri­tá­nii vo výš­ke 9-tisíc libier, čo je pri­bliž­ne 11 400 eur.

Refor­ma škols­tva sa tak­tiež sna­ží povzbu­diť netra­dič­né vzde­lá­va­cie inšti­tú­cie tým, že im vytvo­rí pod­mien­ky, aby moh­li byť dôs­toj­ný­mi vyzý­va­teľ­mi tých tra­dič­ných. Pod poj­mom netra­dič­né vzde­lá­va­cie inšti­tú­cie sa roz­umie v tom­to prí­pa­de kaž­dá inšti­tú­cia, kto­rá neza­pa­dá do zau­ží­va­ných noriem a štan­dar­dov. Uni­ver­zi­ty pod pal­com spo­loč­nos­tí ako Goog­le a Face­bo­ok by nimi bez­po­chy­by boli.

GTASYD

foto: google.com.au

V doku­men­te sa píše: Neexis­tu­je žia­den pre­sved­či­vý dôvod k tomu, aby bolo všet­ko tra­dič­né a úspeš­ne etab­lo­va­né auto­ma­tic­ky chrá­ne­né pred vyso­ko­kva­lit­nou kon­ku­ren­ci­ou. Sna­ží­me sa o glo­bál­ne kon­ku­renč­ný trh, kto­rý bude pod­po­ro­vať roz­ma­ni­tosť, a kde kaž­dý, kto pre­uká­že, že dis­po­nu­je poten­ciá­lom ponúk­nuť vyni­ka­jú­cu výuč­bu, bude môcť súpe­riť na tom­to trhu za rov­na­kých pod­mie­nok. Ak sa bude­me aj naďa­lej sústre­ďo­vať naj­mä na to, či má uni­ver­zi­ta sil­né záze­mie a dlhú his­tó­riu, a pod­ľa toh­to bude­me hod­no­tiť, tak hro­zí, že prí­de­me o poten­ciál­nych nových a neme­nej kva­lit­ných „hrá­čov“ na trhu.“

Mark Zuckerberg, chief executive officer of Facebook Inc., speaks during the Facebook F8 Developers Conference in San Francisco, California, U.S., on Wednesday, March 25, 2015. Zuckerberg plans to unveil tools that let application makers reach the social network's audience while helping the company boost revenue. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

foto: wired.com

Či sa spo­loč­nos­ti ako Face­bo­ok ale­bo Goog­le pre ten­to krok aj sku­toč­ne roz­hod­nú, zostá­va zatiaľ záha­dou, no pred­po­kla­dá sa, že ponú­ka­nú mož­nosť neod­miet­nu. Ich vyjad­re­nia doku­ment neob­sa­ho­val, no oča­ká­va sa, že sa k danej veci čosko­ro vyjad­ria. Vlád­ni minis­tri sú toho názo­ru, že na túto refor­mu klad­ne zare­a­gu­jú aj mno­hé iné súkrom­né inšti­tú­cie, kto­ré by tak moh­li pris­pieť k tomu, aby vo Veľ­kej Bri­tá­nii vznik­lo via­ce­ro mož­nos­tí na vyš­šie vzde­la­nie, a to pre širo­ké spek­trum ľudí z celé­ho sve­ta.

RTR4RQWL

foto: 1.bp.blogspot.com

V prí­pa­de nových infor­má­cií ale­bo vyjad­re­ní spo­loč­nos­tí ťa, samoz­rej­me, bude­me infor­mo­vať.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: plus.google.com

Pridať komentár (0)