Úspech mu neod­pus­tili

Alexandra Dulaková / 18. augusta 2015 / Zaujímavosti

Na závist­li­vých zadu­ben­cov majú vo svo­jom okolí „šťas­tie“ snáď všetci úspešní ľudia. Nie vždy však ostane len pri neprí­jem­ných poznám­kach či oho­vá­raní. Svoje o tom vie aj Kana, ktorý sa stal obe­ťou rasis­tic­kého útoku vo vlast­nom dome.

Sobotná noc, pol štvr­tej ráno. Väč­šina z nás spo­kojne odfu­kuje a práve sa pre­va­ľuje na druhý bok, pop­rí­pade sa vra­cia z piat­ko­vého záťahu. Túto idylku môže vždy niečo pre­ka­ziť, ale len málo vecí je tak hro­zi­vých, ako nená­vistný nepraj­ník na našom pozemku. Takisto exis­tuje len pár miest, na ktoré sme takí cit­liví, ako na náš domov – tam sa predsa máme cítiť bez­pečne a chrá­nene. Cofoun­der Twitch.tv bude tento prí­stup musieť pri­naj­men­šom pre­hod­no­tiť.

Na jeho poze­mok v spo­me­nutý čas ile­gálne vkro­čil neznámy muž s bra­dou, tma­vým oble­če­ním, šil­tov­kou, nesúc so sebou bicy­kel. Na garáž mu napí­sal nasle­dovné: „Fuck you gook!“ Prvé dve slová pre­kla­dať netreba, tre­tie je neli­cho­tivé a rasis­tické ozna­če­nie mie­nené ľuďom s východo a juho­á­zij­ským pôvo­dom, naprí­klad Kórej­ča­nom, Fili­pín­ča­nom, Viet­nam­ča­nom, a tak ďalej. Niečo ako tro­chu mier­nej­šie tzv. „N word“ pre čer­no­chov.

V dvad­sia­tom prvom sto­ročí by sme si snáď mohli mys­lieť, že takéto pri­mi­tívne formy rasizmu už zaží­vať nebu­deme, najmä čo sa týka úspeš­ných a vo svo­jom fachu rešpek­to­va­ných ľudí. Rov­nako prek­va­pený bol aj Jus­tin Kan, ktorý bol v čase inci­dentu doma so svo­jou snú­be­ni­cou a bra­tom. Ani jeden z nich van­dala nespoz­nal a vraj ani nikto z Jus­ti­novho oko­lia na podobné excesy nemal dôvod. Kana si nepa­mätá, že by nie­koho naštval natoľko, aby si to s ním chcel týmto spô­so­bom vyba­viť.

Zo záznamu sa poda­rilo iden­ti­fi­ko­vať, že nešlo o bez­do­movca, ako zneli pôvodné odhady. Pácha­teľ mal na nohách čisto biele tenisky, uhla­dene oble­če­nie a jeho bicy­kel vyze­ral draho. Rov­nako ani brada nepô­sobí bez­do­mo­vec­kým doj­mom. Dnes si ju rov­nako ľahko ako s ľuďmi bez domova môžme spo­jiť s hips­termi. Polí­cia po pácha­te­ľovi naďa­lej pátra. 

Kana pred­po­kladá, že rasis­tický kon­text inci­dentu vyplýva z faktu, že štvrť, v kto­rej v San Fran­ciscu žije, nie je na Azia­tov zvyk­nutá a nevíta ich s otvo­re­nou náru­čou. Zrejme to platí aj pre Azia­tov, ktorí zalo­žili alebo spo­lu­pra­cujú s úspeš­nými nad­ná­rod­nými fir­mami a spo­loč­nos­ťami, ako sú naprí­klad Exec, Twitch.tv, Justiv.tv, Social­Cam, či Y Com­bi­na­tor.

Aj toto bohu­žial môže byť súčas­ťou života star­tu­pis­tov.

Zdroj: Ven­ture Beat 

Pridať komentár (0)