Úspech mu neod­pus­ti­li

Alexandra Dulaková / 18. augusta 2015 / Zaujímavosti

Na závist­li­vých zadu­ben­cov majú vo svo­jom oko­lí „šťas­tie“ snáď všet­ci úspeš­ní ľudia. Nie vždy však osta­ne len pri neprí­jem­ných poznám­kach či oho­vá­ra­ní. Svo­je o tom vie aj Kana, kto­rý sa stal obe­ťou rasis­tic­ké­ho úto­ku vo vlast­nom dome.

Sobot­ná noc, pol štvr­tej ráno. Väč­ši­na z nás spo­koj­ne odfu­ku­je a prá­ve sa pre­va­ľu­je na dru­hý bok, pop­rí­pa­de sa vra­cia z piat­ko­vé­ho záťa­hu. Túto idyl­ku môže vždy nie­čo pre­ka­ziť, ale len málo vecí je tak hro­zi­vých, ako nená­vist­ný nepraj­ník na našom pozem­ku. Takis­to exis­tu­je len pár miest, na kto­ré sme takí cit­li­ví, ako na náš domov – tam sa pred­sa máme cítiť bez­peč­ne a chrá­ne­ne. Cofoun­der Twitch.tv bude ten­to prí­stup musieť pri­naj­men­šom pre­hod­no­tiť.

Na jeho poze­mok v spo­me­nu­tý čas ile­gál­ne vkro­čil nezná­my muž s bra­dou, tma­vým oble­če­ním, šil­tov­kou, nesúc so sebou bicy­kel. Na garáž mu napí­sal nasle­dov­né: „Fuck you gook!“ Prvé dve slo­vá pre­kla­dať netre­ba, tre­tie je neli­cho­ti­vé a rasis­tic­ké ozna­če­nie mie­ne­né ľuďom s výcho­do a juho­á­zij­ským pôvo­dom, naprí­klad Kórej­ča­nom, Fili­pín­ča­nom, Viet­nam­ča­nom, a tak ďalej. Nie­čo ako tro­chu mier­nej­šie tzv. „N word“ pre čer­no­chov.

V dvad­sia­tom prvom sto­ro­čí by sme si snáď moh­li mys­lieť, že také­to pri­mi­tív­ne for­my rasiz­mu už zaží­vať nebu­de­me, naj­mä čo sa týka úspeš­ných a vo svo­jom fachu rešpek­to­va­ných ľudí. Rov­na­ko prek­va­pe­ný bol aj Jus­tin Kan, kto­rý bol v čase inci­den­tu doma so svo­jou snú­be­ni­cou a bra­tom. Ani jeden z nich van­da­la nespoz­nal a vraj ani nikto z Jus­ti­nov­ho oko­lia na podob­né exce­sy nemal dôvod. Kana si nepa­mä­tá, že by nie­ko­ho naštval natoľ­ko, aby si to s ním chcel tým­to spô­so­bom vyba­viť.

Zo zázna­mu sa poda­ri­lo iden­ti­fi­ko­vať, že nešlo o bez­do­mov­ca, ako zne­li pôvod­né odha­dy. Pácha­teľ mal na nohách čis­to bie­le tenis­ky, uhla­de­ne oble­če­nie a jeho bicy­kel vyze­ral dra­ho. Rov­na­ko ani bra­da nepô­so­bí bez­do­mo­vec­kým doj­mom. Dnes si ju rov­na­ko ľah­ko ako s ľuď­mi bez domo­va môž­me spo­jiť s hips­ter­mi. Polí­cia po pácha­te­ľo­vi naďa­lej pát­ra. 

Kana pred­po­kla­dá, že rasis­tic­ký kon­text inci­den­tu vyplý­va z fak­tu, že štvrť, v kto­rej v San Fran­cis­cu žije, nie je na Azia­tov zvyk­nu­tá a neví­ta ich s otvo­re­nou náru­čou. Zrej­me to pla­tí aj pre Azia­tov, kto­rí zalo­ži­li ale­bo spo­lu­pra­cu­jú s úspeš­ný­mi nad­ná­rod­ný­mi fir­ma­mi a spo­loč­nos­ťa­mi, ako sú naprí­klad Exec, Twitch.tv, Justiv.tv, Social­Cam, či Y Com­bi­na­tor.

Aj toto bohu­žial môže byť súčas­ťou živo­ta star­tu­pis­tov.

Zdroj: Ven­tu­re Beat 

Pridať komentár (0)