Úspešné spo­loč­nosti, kto­rým je už Slo­ven­sko malé a idú do sveta

Michal Sorkovský / 1. septembra 2016 / Zo Slovenska

Hovo­ria, že slo­ven­ské star­tupy nestoja za nič, vraj sú to pro­jekty, ktoré sú po pár mesia­coch či maxi­málne roku odsú­dené na zánik. Na Slo­ven­sku sa vraj totiž nedá uro­biť biz­nis, o ktorý by bol záu­jem vo svete. Naozaj? 

Tieto firmy sú dôka­zom toho, že aj slo­ven­ské pro­jekty majú budúc­nosť vo svete:

Minifaktura/Billdu

Firma, ktorá expan­duje na nové trhy ako Spo­jené štáty, Kanada, Veľké Bri­tá­nia a pre­šla zme­nou názvu (mini­Fak­túra → Billdu), je jas­ným dôka­zom toho, čo všetko dokáže člo­vek s odhod­la­ním doká­zať zo Slo­ven­ska.

Samotné Slo­ven­sko je dnes už pre túto spo­loč­nosť malým trhom. Billdu je už dnes v 11 kra­ji­nách, s tým, že ďal­ších 14 kra­jín chce obsa­diť už tento rok. CEO Billdu Erik Hudák je pri­tom odhod­laný dostať svoju firmu medzi TOP 10 sve­to­vých nástro­jov. Podarí sa mu to? Zatiaľ má mini­málne dobre našliap­nuté a my mu držíme palce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt minifaktura startitup.sk

foto: mini­fak­tura

UAVO­NIC

Slo­váci, ktorí pat­ria medzi naj­väč­ších fra­je­rov na drony v Európe! UAVO­NIC je firma, ktorá na Slo­ven­sku ponúka TOP drony spolu s pro­fe­si­onál­nymi pilotmi. Nejde pri­tom o pre­te­kár­ske stroje, ale drony, ktoré dokážu odfo­tiť alebo nato­čiť z obrov­skej výšky tak­mer všetko.

Ich služby preto využí­vajú firmy a kli­enti z celej Európy pre mapo­va­nie pozem­kov, ana­lýzu neja­kého úze­mia či len pre uni­kátne zábery z výšky. UAVO­NIC pri­tom otvo­ril pobočku vo Veľ­kej Bri­tá­nií, kde je jeho cie­ľom stať sa jed­nou z naj­sil­nej­ších firiem z tohto seg­mentu na brit­skom trhu.

Pozri si prí­beh UAVO­NICU a aj to, ako sme si zalie­tali s jeho strojmi v našom vlogu:

HOPIN

Uni­kátna slo­ven­ská taxi služba, ktorá obstála v kon­ku­ren­cii zahra­nič­ných firiem ako Uber či Lif­tago, je ďal­ším bodom v tomto zozname. Mar­tin Baran, ktorý HOPIN spolu s ďal­šími dvoma spo­loč­níkmi zakla­dal, ale hovorí, že kon­ku­ren­ciu berie ako pozi­tí­vum a palivo svojho biz­nisu. Keď ale vez­meme do úvahy fakt, že na začiatku mal len 10 taxi­ká­rov, kto­rým musel sám kupo­vať tab­lety, je jeho úspech na Slo­ven­sku sku­točne pôso­bivý.

Slo­ven­ský HOPIN navyše nedávno vstú­pil na ukra­jin­ský trh, kde sa má pre­ve­riť jeho kva­lita. V Kyjeve si teda po novom môžu ľudia HOPIN TAXI stia­hnúť do tele­fónu a odviezť sa s ním rov­nako rýchlo a pohodlne ako v Bra­ti­slave. A prečo práve Kyjev? HOPIN v tomto meste videl medzeru na trhu, kedže v ňom chý­bali taxi apli­ká­cie, ktoré by sa kva­li­tou vyrov­nali iným veľ­kým európ­skym mes­tám a aj samotné služby taxi firiem nie sú sto­per­centné.

Včera táto úspešná slo­ven­ská spo­loč­nosť navyše ozná­mila vstup aj na slo­vin­ský trh, kde bude jaz­diť v Ľub­ľane. Veríme teda, že popri Bra­ti­slave sa HOPINu podarí ovlád­nuť aj iné veľké európ­ske mestá!

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hopin kyjev

foto: hopin

Tomak Aero

Pre­šov­ské lie­tadlo je ďalší jedi­nečný pro­jekt, ktorý na Slo­ven­sku vzni­kol. Firma, v kto­rej pra­cuje nie­koľko gene­rá­cií odhod­la­nej rodiny navyše teraz začala zbie­rať úspe­chy a zákazky z celého sveta. Je teda jasné, že má glo­bálne ambí­cie.

Rodina Tom­kov­cov si s fir­mou Tomark Aero naozaj plní sny. Už teraz siaha pôsob­nosť tejto spo­loč­nosti daľeko za hra­nice Európy a môžme čakať, že sa bude len roz­ras­tať. Dôka­zom toho, že ide o naozaj sve­tový pro­jekt, je zisk medzi­ná­rodne uzná­va­ného cer­ti­fi­kátu od Európ­skej agen­túry pre bez­peč­nosť letec­tva (EASA). Bude ešte zau­jí­mavé sle­do­vať, kde všade pre­šov­ské lie­tadlo Viper SD4 uvi­díme.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tomark aero startitup

foto: tomark areo

InHiro

Slo­ven­ský rec­ru­itin­gový nástroj InHiro, za kto­rým stojí inves­tor Michal Tru­ban z Web­sup­portu, zís­kal pred nedáv­nom 100% podiel v Paríž­skej Est­her Ellis Group. Táto trans­ak­cia zna­mená, že InHiro bude okrem svo­jej ATS plat­formy môcť svo­jim zákaz­ní­kom poskyt­núť aj rie­še­nia v oblasti open web sour­cingu.

Est­her Ellis Group je v tejto oblasti na fran­cúz­skom trhu líd­rom. Táto fúzia bola ini­ci­ovaná Neulogy Ven­tu­res (men­ši­nový akci­onár v InHiro) a pre spo­loč­nosť zna­mená začia­tok novej éry. Podľa nového CEO spo­loč­nosti Cle­menta Bar­bera: „Už kon­com tohto roka budeme schopní uviesť významné zmeny v našich rie­še­niach, aby sme sa stali naj­lep­ším rie­še­ním zís­ka­va­nia zamest­nan­cov v Európe.“ A my im v tom budem držať palce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inhiro startitup

foto: inhiro

zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhiro/tomarkareo

Pridať komentár (0)