Uvažuješ nad laserovou operáciou očí? Presne takto to prebieha v špičkovom centre na Slovensku

Linda Cebrová / 15. apríla 2018 / Biznis

zdroj: Excimer
  • Exci­mer je už roky líd­rom v od­stra­ňo­vaní di­op­tric­kých chýb oka, a to nie len na Slo­ven­sku, ale v ce­lej stred­nej Európe
  • Ich špič­kové tech­no­ló­gie a dl­ho­ročné skú­se­nosti lá­kajú do cen­tra Exci­mer kli­en­telu do­konca aj z Ne­mecka či Ra­kúska

Čo ťa čaká?

Ešte skôr, ako sa roz­hod­neš či la­se­rový zá­krok pod­stú­piš, je po­trebné zis­tiť, či si vô­bec na ta­kýto zá­krok vhodný. Ne­stačí však bežné vy­šet­re­nie u oč­ného le­kára. Je po­trebné ab­sol­vo­vať vy­šet­re­nie na špe­cia­li­zo­va­nom pra­co­visku. Ta­kéto pre­d­o­pe­račné vy­šet­re­nie trvá pri­bližne 2 ho­diny, kedy prej­deš ra­dom vy­šet­rení, ako je me­ra­nie oč­ného tlaku či hrúbky ro­hovky a mnohé ďal­šie.

Ak sa po­tvrdí, že si na zá­krok vhodný kan­di­dát, le­kár ti na zá­klade pre­doš­lých vy­šet­rení od­po­ručí me­tódu, vy­svetlí po­stup zá­kroku a zod­po­vie všetky tvoje otázky. Ko­nečný vý­ber me­tó­dy zá­kroku je však vždy na tebe. Kedy pod­stú­piš sa­motný zá­krok, je tiež iba na tebe, môže to byť v deň vy­šet­re­nia, alebo ke­dy­koľ­vek v prie­behu najb­liž­ších troch me­sia­cov. Ak by si sa roz­ho­dol zá­krok ab­sol­vo­vať ne­skôr, bolo by po­trebné nie­ktoré me­ra­nia pre­d­o­pe­rač­ného vy­šet­re­nia zo­pa­ko­vať.

Na­koľko sa po­čas vy­šet­re­nia roz­ši­rujú zre­ničky, tvoje vi­de­nie bude po vy­šet­rení pri­bližne 2 ho­diny zhor­šené. Preto sa bez­pro­stredne po vy­šet­rení ne­od­po­rúča šo­fé­ro­vať. To, u koho zá­krok exci­me­ro­vým la­se­rom nie je vy­slo­vene vhodný a ktoré typy di­op­trií na diaľku ti la­ser od­stráni, sa do­čí­taš TU.

Je veľmi dô­le­žité, aby si 14 dní pred ope­rá­ciou ne­no­sil kon­taktné šo­šovky. V deň ope­rá­cie by si ne­mal byť pre­c­hlad­nutý alebo mať her­pes. Ak je všetko v po­riadku, pod­pí­šeš po­trebné do­ku­menty, zo­pa­kujú sa nie­ktoré dô­le­žité me­ra­nia a môže sa ísť na vec.

Ses­trička ti pred za­ča­tím ope­rá­cie ap­li­kuje do očí kvapky, ktoré ti oči zne­cit­li­via. Na­kvap­ka­nie pár­krát zo­pa­kuje a nie­koľko mi­nút po­čká, kým budú tvoje oči do­ko­nale zne­cit­li­vené.

Po­čas ča­ka­nia na pô­so­be­nie kva­piek ti ses­trička vy­svetlí všetky po­trebné in­štruk­cie, ktoré bu­deš mu­sieť do­dr­žia­vať po­čas, ale najmä po ope­rá­cii. V tomto mo­mente je pries­tor na aké­koľ­vek otázky, no ses­tričky po­dá­vajú kom­plexné in­for­má­cie spolu s ba­lí­kom kva­piek a sl­neč­ných oku­lia­rov, ktoré bu­deš mu­sieť po ope­rá­cií no­siť na očiach čo naj­viac, po dobu as­poň 6 me­sia­cov.

Naj­pou­ží­va­nej­šou me­tó­dou, kto­rou sa od­stra­ňujú di­op­trické chyby oka, je exci­me­rový zá­krok bez rezu oka. Prin­cíp ta­ké­hoto zá­kroku spo­číva vo veľmi pres­nom od­strá­není nie­koľ­kých ti­sí­cin mi­li­metra po­vr­cho­vého ro­hov­ko­vého tka­niva. Vďaka tomu sa zmení za­kri­ve­nie po­vr­chu ro­hovky, aby sve­telné lúče, ktoré pre­chá­dzajú cez ro­hovku, do­padli na siet­nicu do bodu na­jos­trej­šieho vi­de­nia, čím sa od­stráni di­op­trická chyba.

Spo­mí­na­ným zá­kro­kom dnes ve­dia od­bor­níci v Exci­meri od­strá­niť krát­ko­zra­kosť, ďa­le­ko­zra­kosť či as­tig­ma­tiz­mus. Od­strá­ne­nie jed­nej di­op­trie trvá len 1,3 se­kundy a je mi­mo­riadne presné a bez­pečné. Dô­le­žité je si uve­do­miť, že oko člo­veka sa aj po­čas ope­rá­cie ne­pres­táva hý­bať. Práve tu vstu­puje do hry špič­ková tech­no­ló­gia – exci­me­rový 7D la­ser.

La­ser Ama­ris 1050 RS od ne­mec­kej spo­loč­nosti Sch­wind, s kto­rým le­kári z EXCI­MERu ako je­diní na Slo­ven­sku pra­cujú, dis­po­nuje je­di­neč­ným sys­té­mom sle­do­va­nia oka, tzv. 7D eye trac­kin­gom, ktorý nie­lenže do­káže všetky po­hyby oka sle­do­vať, ale na­vyše ich aj 100 % pred­po­ve­dať.

Ope­rá­cia je oveľa kom­for­tnej­šia ako by si ča­kal, keďže celý pro­ces trvá iba pár mi­nút, pri­čom sa­motný zá­krok la­se­rom do­konca len nie­koľko se­kúnd.

Po ope­rá­cii mô­žeš ísť hneď do­mov. Chví­ľočku si po­se­díš v ča­kárni, na­sa­díš si sl­nečné oku­liare a tvoj blízky, ktorý pri­šiel na ope­rá­ciu s te­bou, ťa môže od­viezť do­mov.

Od­po­rúča sa prvé 3 dni po ope­rá­cii ne­na­má­hať si oči pri po­čí­tači, po­ze­raní te­le­ví­zie a po­dobne. Po­čas tohto ob­do­bia tak­tiež mô­žeš po­ci­ťo­vať mierny dis­kom­fort.

Ten sa dá dobre tl­miť bež­nými liekmi proti bo­lesti. Podľa od­po­rú­čaní le­kára si oči po ope­rá­cií bu­deš ošet­ro­vať an­ti­bi­otic­kými kvap­kami a ume­lými sl­zami, ktoré do­sta­neš. Po týždni sa pri­dajú kvapky ob­sa­hu­júce kor­ti­ko­idy.

Zrejme kaž­dého, kto ope­rá­ciu zva­žuje, zau­jí­majú možné kom­pli­ká­cie la­se­ro­vej ope­rá­cie a sta­bi­lita di­op­trií. Ako každá ope­rá­cia, aj zá­krok exci­me­ro­vým la­se­rom môže mať ur­čité kom­pli­ká­cie. Po­mal­šie ho­je­nie, drobné po­ope­račné jaz­vičky, ktoré spô­so­bujú jemný zá­kal a krát­ko­dobé zvý­še­nie vnút­ro­oč­ného tlaku. Všetky tieto kom­pli­ká­cie sa však dajú vhod­nou lieč­bou bez ná­sled­kov zvlád­nuť.

Pri vyš­šej krát­ko­zra­kosti môže po ur­či­tom čase dôjsť k ná­vratu zvyš­ko­vej di­op­trie, ho­vo­ríme pri­bližne o 2 až 3 % všet­kých zo­pe­ro­va­ných. Pre ta­kéto prí­pady exis­tuje mož­nosť re­ope­rá­cie, ktoré špič­kové cen­trá ako EXCI­MER po­nú­kajú úplne bez­platne.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s EXCI­MER.

Pridať komentár (0)