Už sa začína šep­kať o novom iPhone 6S

Lukáš Gašparík jr. / 20. januára 2015 / Tech a inovácie

Sú to len štyri mesiace od začiatku pre­daja nového iPhonu 6 a jeho ďal­šia gene­rá­cia iPhone 6S je už na pomaly, ale isto na ceste.

Podľa tai­wan­ského webu Tech­News, by nový iPhone 6S mal byť vyba­vený dvoj­ná­sob­nou pamä­ťou, čo je síce drobný detail, ktorý ale môže výrazne ovplyv­niť výkon nového iPhonu 6S. Medzi ďal­šie rumors patrí naprí­klad zdo­ko­na­lený foto­apa­rát, či novin­kou by mali byť aj rôzne ovlá­da­cie gestá, podobné ako sme mohli vidieť na pred­sta­vení Apple Watch.

Takže teraz tro­chu kon­krét­nej­šie. IPhone 6S by mal prísť s 2GB pamäte RAM, oproti 1GB v iPhone 6. Toto by malo vylep­šiť cel­kový mul­ti­tas­king zaria­de­nia, takže spúš­ťa­nie a pre­pí­na­nie apli­ká­cií by sa malo výrazne zrých­liť. Aj tak to však nie je nič pre­vratné, nakoľko nie­ktorý noví kon­ku­renti s Andro­idom posky­tujú už 4GB RAM.

Špe­ku­lá­cie ďalej potvr­dzujú aj to, že skok z iOS 8 na iOS 9, by mal byť oveľa väčší, ako tomu bolo pri pre­chode z iOS 7 na iOS 8. Takže z toho sa dá pred­po­kla­dať, že nový iOS 9 by mal pri­niesť a väč­šie množ­stvo nových fun­kcií. Medzi naj­ho­rú­cej­šie novinky, ktoré sa Apple v krátke dobe chystá uviesť na trh pat­ria však Apple Watch. Tak ako je zvy­kom u Apple, nové iPhony sú pred­sta­vo­vané vždy v sep­tem­bri, takže najb­liž­šie mesiace nám zostáva už len čakať.

zdroj: Tech­News

Pridať komentár (0)