Už sa začí­na šep­kať o novom iPho­ne 6S

Lukáš Gašparík jr. / 20. januára 2015 / Tech a inovácie

Sú to len šty­ri mesia­ce od začiat­ku pre­da­ja nové­ho iPho­nu 6 a jeho ďal­šia gene­rá­cia iPho­ne 6S je už na poma­ly, ale isto na ces­te.

Pod­ľa tai­wan­ské­ho webu Tech­Ne­ws, by nový iPho­ne 6S mal byť vyba­ve­ný dvoj­ná­sob­nou pamä­ťou, čo je síce drob­ný detail, kto­rý ale môže výraz­ne ovplyv­niť výkon nové­ho iPho­nu 6S. Medzi ďal­šie rumors pat­rí naprí­klad zdo­ko­na­le­ný foto­apa­rát, či novin­kou by mali byť aj rôz­ne ovlá­da­cie ges­tá, podob­né ako sme moh­li vidieť na pred­sta­ve­ní App­le Watch.

Tak­že teraz tro­chu kon­krét­nej­šie. IPho­ne 6S by mal prí­sť s 2GB pamä­te RAM, opro­ti 1GB v iPho­ne 6. Toto by malo vylep­šiť cel­ko­vý mul­ti­tas­king zaria­de­nia, tak­že spúš­ťa­nie a pre­pí­na­nie apli­ká­cií by sa malo výraz­ne zrých­liť. Aj tak to však nie je nič pre­vrat­né, nakoľ­ko nie­kto­rý noví kon­ku­ren­ti s Andro­idom posky­tu­jú už 4GB RAM.

Špe­ku­lá­cie ďalej potvr­dzu­jú aj to, že skok z iOS 8 na iOS 9, by mal byť ove­ľa väč­ší, ako tomu bolo pri pre­cho­de z iOS 7 na iOS 8. Tak­že z toho sa dá pred­po­kla­dať, že nový iOS 9 by mal pri­niesť a väč­šie množ­stvo nových fun­kcií. Medzi naj­ho­rú­cej­šie novin­ky, kto­ré sa App­le v krát­ke dobe chys­tá uviesť na trh pat­ria však App­le Watch. Tak ako je zvy­kom u App­le, nové iPho­ny sú pred­sta­vo­va­né vždy v sep­tem­bri, tak­že najb­liž­šie mesia­ce nám zostá­va už len čakať.

zdroj: Tech­Ne­ws

Pridať komentár (0)