Užijú si Slováci viac dovolenky? Po novom by počet dní mohol narásť

TASR, Linda Cebrová / 12. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Za­mest­nanci na Slo­ven­sku sa zrejme čo­skoro doč­kajú väč­šieho po­čtu dní do­vo­lenky a to bez ohľadu na ich vek
  • Na­vrhuje sa zvý­še­nie dĺžky zá­klad­nej vý­mery do­vo­lenky pre za­mest­nan­cov, ktorí ne­do­vŕ­šili 33 ro­kov a to na 5 týž­dňov
zdroj: pixabay.com
  • Za­mest­nanci na Slo­ven­sku sa zrejme čo­skoro doč­kajú väč­šieho po­čtu dní do­vo­lenky a to bez ohľadu na ich vek
  • Na­vrhuje sa zvý­še­nie dĺžky zá­klad­nej vý­mery do­vo­lenky pre za­mest­nan­cov, ktorí ne­do­vŕ­šili 33 ro­kov a to na 5 týž­dňov

Z pries­kumu me­dzi­ná­rod­ného pla­to­vého por­tálu Pa­y­lab.com vy­plýva, že at­rak­ti­vita do­vo­lenky na­vyše ako ne­fi­nanč­ného bo­nusu ras­tie spolu s fle­xi­bil­nou pra­cov­nou do­bou. Firmy svo­jim za­mest­nan­com po­sky­tujú zväčša 1 až 5 dní pla­te­ného voľna na­vyše ok­rem zá­kon­nej do­vo­lenky.

Podľa Zá­kon­níka práce má na Slo­ven­sku každý za­mest­na­nec ná­rok na 4 týždne pla­te­nej do­vo­lenky. Keď do­vŕ­šiš 33 ro­kov, tento ná­rok ti stúpne na 5 týž­dňov a v prí­pade, ak si pe­da­go­gický za­mest­na­nec, je tvoja do­vo­lenka dlhá naj­me­nej 8 týž­dňov. Ok­rem toho si mô­žeš voľný čas uží­vať aj po­čas 15 štát­nych sviat­kov.

Ľu­dia na Slo­ven­sku by však mohli mať od roku 2020 ná­rok na viac do­vo­lenky. Do par­la­mentu sa do­stala no­vela Zá­kon­níka práce, ho­vo­riaca o zvý­šení zá­klad­nej vý­mery do­vo­lenky na dobu naj­me­nej 5 týž­dňov zo sú­čas­ných šty­roch týž­dňov, res­pek­tíve 20 dní.

zdroj: pi­xa­bay.com

Ta­kýmto spô­so­bom by sa mala od­strá­niť za­ve­dená ka­te­go­ri­zá­cia za­mest­nan­cov pri ich ná­roku na dĺžku zá­klad­nej vý­mery do­vo­lenky len na zá­klade kri­té­ria veku za­mest­nanca. Tá môže byť v ur­či­tých prí­pa­doch pre za­mest­nan­cov dis­kri­mi­načná. Preto sa na­vrhuje zvý­šiť dĺžku zá­klad­nej vý­mery do­vo­lenky pre za­mest­nan­cov, ktorí ne­do­vŕ­šili 33 ro­kov.

„V sú­čas­nosti je to už plat­ným so­ciál­nym štan­dar­dom pre za­mest­nan­cov aj v iných člen­ských štá­toch Európ­skej únie, ako aj plat­ným za­mest­na­nec­kým zvý­hod­ne­ním pre mno­hých za­mest­nan­cov na Slo­ven­sku na zá­klade vý­sled­kov ko­lek­tív­neho vy­jed­ná­va­nia so za­mest­ná­va­teľmi,“ tvrdí pre TASR pred­kla­da­teľ Ti­bor Jan­čula.

Pri­ja­tie no­vely by podľa neho malo po­zi­tívny vplyv na zdra­vie pra­cu­jú­cich do 33 ro­kov, tak­tiež na man­žels­tvo, ro­di­čov­stvo a ro­dinu. No­vela má pri­niesť po­zi­tívny vplyv aj na ces­tovný ruch, zjed­no­du­šila by sa aj ad­mi­ni­stra­tíva pre za­mest­ná­va­te­ľov pri ur­čo­vaní zá­klad­nej vý­mery do­vo­lenky pre za­mest­nan­cov.

zdroj: pi­xa­bay.com

Do­vo­lenka sa na­vyše v praxi po­sky­tuje od jed­ného dňa až prak­ticky ne­ob­me­dzene. Naj­zná­mej­šou fir­mou, ktorá be­ne­fit ne­ob­me­dze­ného pla­te­ného voľna po­núka, je ame­rický Ne­tf­lix. Na Slo­ven­sku sa za­tiaľ ab­so­lútna be­vo­len­tnosť za­mest­ná­va­te­ľov k čer­pa­niu do­vo­le­niek svo­jich ľudí ešte ne­udo­mác­nila, no aj tu sa už ob­ja­vujú prvé las­to­vičky. Jed­nou z nich je br­nen­ská soft­vé­rová spo­loč­nosť Ar­tin, ktorá tento be­ne­fit po­núka aj svo­jim za­mest­nan­com na Slo­ven­sku.

Po­li­tiku ne­ob­me­dze­nej do­vo­lenky si však v ko­neč­nom dô­sledku osvo­jilo iba malé per­cento spo­loč­ností. Tie zvyšné sa brá­nia ar­gu­men­tom, že za­mest­nanci by ta­kýto be­ne­vo­lentný prí­stup zne­uží­vali. Av­šak spo­loč­nosti ako Ne­tf­lix, ktoré ta­kýto sys­tém vy­skú­šali, majú cel­kom opačné skú­se­nosti. Veď na­po­kon, od za­ve­de­nia ne­ob­me­dze­nej do­vo­lenky stúpla tr­hová ka­pi­ta­li­zá­cia Ne­tf­lixu na 51 mi­liárd do­lá­rov.

zdroj: pi­xa­bay.com

Za­mest­nanci sú šťast­nejší, viac sa im darí a tým pá­dom sa darí aj spo­loč­nosti. Slo­boda tak­tiež dáva za­mest­nan­com po­cit vlast­nej dô­le­ži­tosti a zod­po­ved­nosti, čo často končí tým, že sa sprá­vajú ako ma­ji­te­lia fi­riem, a na­ko­niec si do­vo­lenku ne­zo­berú vô­bec.

Zdá sa, že nú­tiť za­mest­nan­cov se­dieť v kan­ce­lá­rii a po­čí­tať im „od­pra­co­vané“ ho­diny už v dneš­nej dobe nemá zmy­sel. Ši­kovné spo­loč­nosti by sa preto mali v pr­vom rade sna­žiť o to, aby boli ich za­mest­nanci slo­bod­nejší, a teda aj kre­a­tív­nejší a pro­duk­tív­nejší.

zdroj:TASR,en­trep­re­neur.com,pa­y­lab.com

Pridať komentár (0)