V Banskej Bystrici vznikne nový park, aký nemá ani Bratislava

Linda Cebrová / 10. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Ban­ská Bys­trica je opäť ter­čom ino­vá­cie
  • Ten­to­krát tu má vkusný malý park ako aj prí­sta­visko na Hrone ur­čené pre člny
zdroj: Michael.Camilleri, Mesto Banská Bystrica
  • Ban­ská Bys­trica je opäť ter­čom ino­vá­cie
  • Ten­to­krát tu má vkusný malý park ako aj prí­sta­visko na Hrone ur­čené pre člny

Rieka Hron je sú­čas­ťou mesta Ban­ská Bys­trica, no pre oby­va­te­ľov aj náv­štev­ní­kov bola roky ne­do­stupná. Ľu­dia však za­čali upo­zor­ňo­vať na ne­vy­užitý po­ten­ciál ne­up­ra­ve­nej prí­rod­nej ob­lasti. Sa­mospráva preto hľadá rie­še­nia, ako im vy­ho­vieť a rieku sprí­stup­niť.

Vý­cho­disko na­šli v lo­ka­lite pred ma­lou že­lez­nič­nou sta­ni­cou, ktorá je spätá s Hro­nom, no zá­ro­veň je v blíz­kosti cen­tra mesta. Mesto Ban­ská Bys­trica by v týchto pries­to­roch chcelo vy­bu­do­vať park, ktorý by slú­žil ako od­dy­chová zóna pre oby­va­te­ľov, ale aj ako prí­sta­visko pre člny.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Mesto Ban­ská Bys­trica

„Tento ná­pad vzni­kol už dáv­nej­šie a mož­nos­tiam jeho re­a­li­zá­cie sa in­ten­zívne ve­nu­jeme už pri­bližne dva roky, ve­rím, že po ná­roč­ných stret­nu­tiach sa nám tento zá­mer po­darí do­tiah­nuť do úspeš­ného konca. Pries­tor pri Ma­lej že­lez­nič­nej sta­nici je je­di­nečný a v meste len ťažko náj­deme lo­ka­litu, ktorá by ho na­hra­dila,“ ho­vorí vi­cep­ri­má­tor mesta Mar­tin Tur­čan, pre mesto Ban­ská Bys­trica.

„Po­zemky od že­lez­níc nech­ceme od­kú­piť. Po­dali sme preto žia­dosť o zá­menu po­zem­kov a bu­deme ďa­lej ro­ko­vať. Išlo by o vý­menu mest­ských po­zem­kov pod že­lez­nič­nou tra­ťou za po­zemky, na kto­rých by mal vznik­núť par­čík.,“ upres­nil vi­cep­ri­má­tor mesta Mar­tin Tur­čan.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Mesto Ban­ská Bys­trica

Ak spo­lu­práca sa­mosprávy a Že­lez­níc Slo­ven­skej re­pub­liky bude úspešná, mesto chce s re­a­li­zá­ciou pro­jektu za­čať čo naj­skôr. V sú­čas­nosti má preto rozp­ra­co­vanú štú­diu, sú­čas­ťou kto­rej sú aj vi­zu­ali­zá­cie bu­dú­cej od­dy­cho­vej zóny.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Mesto Ban­ská Bys­trica

Park má slú­žiť najmä oby­va­te­ľom a tu­ris­tom. Bude to zóna v do­tyku s rie­kou, na konci kto­rej bude prí­sta­visko s mó­lom pre tých, ktorí spla­vujú Hron. Mesto chce, aby mali vo­dáci mož­nosť za­kot­viť v B. Bys­trici, vy­stú­piť a nav­ští­viť cen­trum. Táto lo­ka­lita je vý­ni­močná, pre­tože v blíz­kosti je Ur­pín, cen­trum mesta, hvez­dá­reň, Malá že­lez­ničná sta­nica a v bu­dúc­nosti by touto lo­ka­li­tou mala viesť aj cyk­lo­trasa.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Mesto Ban­ská Bys­trica

Po­čas zim­ného ob­do­bia by v parku mo­hol vznik­núť pries­tor pre kor­ču­ľo­va­nie na ľade. V lete vidí sa­mospráva tento pries­tor ako od­dy­chovú zónu s mož­nos­ťou men­ších ko­mor­ných kon­cer­tov.   

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Mesto Ban­ská Bys­trica

V ne­po­sled­nom rade je dô­le­žité spo­me­núť, že všetko, čo na tomto mieste pri­budne, musí byť mo­bilné, aby v prí­pade zá­plav ne­vznikli pre­by­točné pre­kážky. Pri hľa­daní naj­lep­ších rie­šení sa­mospráva ko­mu­ni­ko­vala aj s vo­dákmi, aby boli za­kom­po­no­vané aj ich po­treby ako napr. miesto na vy­lo­že­nie lodí. Po­číta sa aj s bez­ba­ri­é­ro­vým prí­stu­pom k vode.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Mesto Ban­ská Bys­trica

Mesto Ban­ská Bys­trica pri­zvu­kuje, že bude ob­zvláš brať dô­raz na za­cho­va­nie ze­lene. V prí­pade re­a­li­zá­cie pro­jektu ne­budú od­strá­nené žiadne stromy, na­opka ďal­šie pri­budnú a budú slú­žiť ako od­de­ľo­va­cia ze­leň me­dzi že­lez­ni­cou a par­čí­kom.

Pridať komentár (0)