V budúcnosti o pár minút s Nilsom Müllerom

Redakcia / 24. októbra 2018 / Tech a inovácie

Vezme vás na cestu do bu­dúc­nosti. Ukáže vám naj­dô­le­ži­tej­šie ino­vá­cie a tech­no­lo­gické trendy vo svete bu­dúc­nosti. Nils Mül­ler, fu­tu­rista a tech­no­lóg známy svo­jou vzru­šu­jú­cou ces­tou v čase a in­špi­ra­tív­nymi se­mi­nármi o glo­bál­nych ino­vá­ciách a tren­doch. To ukáže aj na Slo­ven­sku! 8. no­vem­bra sa pred­staví na SLO­VA­KIA­TECH FO­RUM – EXPO 2018 v Ko­ši­ciach.

Vezme vás na cestu do bu­dúc­nosti. Ukáže vám naj­dô­le­ži­tej­šie ino­vá­cie a tech­no­lo­gické trendy vo svete bu­dúc­nosti. Nils Mül­ler, fu­tu­rista a tech­no­lóg známy svo­jou vzru­šu­jú­cou ces­tou v čase a in­špi­ra­tív­nymi se­mi­nármi o glo­bál­nych ino­vá­ciách a tren­doch. To ukáže aj na Slo­ven­sku! 8. no­vem­bra sa pred­staví na SLO­VA­KIA­TECH FO­RUM – EXPO 2018 v Ko­ši­ciach.

Nils vo svo­jom kľú­čo­vom for­máte  „Time tra­vel 2028“ ces­tuje s pub­li­kom do bu­dúc­nosti, do roku 2028. Ako to vy­zerá? Hneď v úvode sú po­slu­cháči pre­ne­sení do roku 2028, do doby, kde za­ží­vajú re­ne­san­ciu naše sú­časné tech­no­ló­gie. Po­čas vzru­šu­jú­cej cesty sú prí­tomní vy­tr­hnutí z ru­tiny bež­ného ži­vota a po­mo­cou in­te­rak­tív­nych vi­deí majú mož­nosť vi­dieť, ako do­kážu sú­časné tech­no­ló­gie ovplyv­niť kaž­do­denný ži­vot v bu­dúc­nosti. Ex­kur­zia sa po­stupne vráti do prí­tom­nosti a po pre­cit­nutí pri­chá­dza chvíľa na to, aby sme sa za­mys­leli nad štvr­tou tech­no­lo­gic­kou re­vo­lú­ciou, v kto­rej sa na­chá­dzame.

Vi­deo: https://www.you­tube.com/watch?v=o92Ys5GjMY0

 

Me­dzi Mül­le­rove ďal­šie fu­tu­ris­tické šou patrí aj pre­zen­tá­cia „Trans­for­ma­tion by ar­ti­fi­cial in­tel­li­gence,” kde pub­li­kum opäť pre­ve­die bu­dúc­nos­ťou. S tým roz­die­lom, že di­váci majú mož­nosť na­hliad­nuť do bu­dúc­nosti biz­nisu. Spí­ker spája kla­siku so su­pe­mo­der­nou ví­ziou bu­dúc­nosti a pred­vá­dza roz­ší­rené mož­nosti zá­kaz­níc­kej in­te­rak­cie a zá­ro­veň na­rúša zá­kladné pro­cesy fi­riem. Pre­zen­tuje re­vo­lučné mož­nosti, ako po­lo­žiť pevné zá­klady no­vého biz­nis mo­delu za po­u­ži­tia smart dát.

Ak by vám stále ne­sta­čilo ro­bo­tiky, tech­no­ló­gii a bu­dúc­nosti, fu­tu­ris­tický vi­zi­onár má v ru­káve aj tretí for­mát – pre sku­toč­ných fajnš­mek­rov. V pro­jekte “„Over­laps  – the fu­ture is born on in­ter­fa­ces,” sa za­me­riava na kon­ver­gen­ciu/sú­čin­nosť po­kro­či­lých tech­no­ló­gii. Veď, ako tvrdí sám Nils, naj­zau­jí­ma­vej­šie ino­vá­cie sa ob­ja­vujú pro­stred­níc­tvom na­no­tech­no­ló­gii, bio­tech­no­ló­gii, ro­bo­tiky, Ou­ter­netu či 3D tlače.

 

Tento prí­jemný, no zá­ro­veň cha­otický chla­pík, kto­rého do­konca aj na ofi­ciál­nych fo­to­gra­fiách vi­díme s jeho ty­pic­kým šá­lom a ro­bo­tom na pleci, po­chá­dza z Ne­mecka. Ka­ri­éru od­štar­to­val v IBM In­no­va­tion Cen­ter, po­čas štú­dií v Ber­líne, New Yorku a Mi­láne za­lo­žil v roku 2002 spo­loč­nosť TREN­DONE, lídra Európ­skeho trhu v ana­lý­zach mikro tren­dov a kľú­čo­vých tech­no­ló­gii v rýchlo sa me­nia­cich pod­ni­ka­teľ­ských sek­to­roch.

Nil­so­vým ďal­ším tech­no­lo­gic­kým pro­jek­tom je za­lo­že­nie siete La Fu­tura v roku 2010. Sieť je spolu s mno­hými glo­bál­nymi a lo­kál­nymi ak­ci­ami cen­trom pre­pá­ja­nia siete na pre­kle­nu­tie prie­pasti me­dzi trendmi, ino­vá­ciami a prí­le­ži­tos­ťami zaj­trajška. La Fu­tura spája exper­tov zo všet­kých prie­mys­lov, ktoré sa sna­žia o bu­do­va­nie kon­tak­tov a sietí.

 

O SLO­VA­KIA­TECH FO­RUM – EXPO 2018 v kocke

  • me­dzi­ná­rodná od­borná kon­fe­ren­cia a veľ­trh v jed­nom
  • 30 top spík­rov
  • 300 účast­ní­kov
  • dva prog­ra­mom na­bité dni
  • smart in­dus­try, smart enegry a smart ca­reer

Viac o SLO­VA­KIA­TECH FO­RUM – EXPO 2018 náj­dete na www.slo­va­kia­tech.sk

Pridať komentár (0)