V chránenom území mali zrezať 5 stromov. Vyrúbali ich stovku a zničili tak historickú alej starú 70 rokov

Linda Cebrová / 8. novembra 2018 / Lifehacking

zdroj: Martin Fseved Zilka
  • Ma­ji­teľ po­zem­kov v chrá­ne­nom území v Šu­ra­noch po­žia­dal o vý­rub pia­tich agá­tov s od­vô­vod­ne­ním, že mu stromy zne­čis­ťujú po­ze­mok
  • Ochra­nári na mieste na­šli vyše sto vy­rú­ba­ných dre­vín, kto­rých spo­lo­čen­skú hod­nodu od­ha­dujú na de­sať­ti­síce eur

Mest­ský úrad Šu­rany vy­dal roz­hod­nu­tie na vý­rub 5 agá­tov bie­lych. Tie sa na­chá­dzali v chrá­ne­nom vtá­čom území, za­ra­de­nom do sú­stavy Na­tura 2000. Podľa ochra­ná­rov tu hniez­die­valo hneď nie­koľko vzác­nych dru­hov vtác­tva. Av­šak len do chvíle, kým pod­ni­kaví Slo­váci bez kúsku em­pa­tie k prí­rode zis­tili, že na vý­rube his­to­ric­kej aleje sta­rej 60 – 70 ro­kov sa dá slušne za­ro­biť.

„Už z diaľky som vi­del vý­vozku s trak­to­rom ktorá sa po­u­žíva pri ťažbe stro­mov a ob­rov­ské kopy už vy­pí­le­ných agá­tov. Tak zlá pred­tu­cha sa na­pl­nila – vy­pí­lili sa tie naj­star­šie a najk­raj­šie agáty biele, aké sme mali nad ob­cou Nové Ras­ti­sla­vice,“ na­pí­sal na svo­jom Fa­ce­bo­oku Jo­zef Len­gyel zo Štát­nej ochrany prí­rody.

Keď člo­vek vníma kra­jinu len ako pros­trie­dok na pod­ni­ka­nie a bra­nie do­tá­cií

Spolu z chrá­ne­nej ob­lasti v Šu­ra­noch akoby máv­nu­tím ča­ro­vného prú­tika zmizlo 118 ku­sov agátu bie­leho, 24 ku­sov sli­viek, 17 mo­ruší, dva ja­sene a päť ku­sov kro­vín agátu tr­nky a bazy.

Pa­ra­doxne tak ma­ji­te­ľovi po­zem­kov, ktorý dal prí­kaz na vý­rub, vznikla pred­bežná škoda 65-ti­síc eur. Spo­lo­čen­ská hod­nota sa môže vy­špl­hať aj na sumu nad 100 ti­síc eur. Podľa ochra­ná­rov žiaľ vy­čí­ňa­nie na­šich agro­ba­ró­nov z dielne Made in Slo­va­kia po­kra­čuje na­plno a ne­ob­me­dzene aj na­ďa­lej. Pil­číci sa na­po­kon pri­znali, že na vý­rub ich priamo na­vie­dol a aj si ho ob­jed­nal ag­ro­pod­ni­ka­teľ z Pieš­ťan, ktorý im na­ria­dil, aby rú­bali aj nad rá­mec vy­da­ného roz­hod­nu­tia na vý­rub z dielne MÚ Šu­rany.

Pod­ni­ka­teľ z Pieš­ťan je ta­moj­ším oby­va­te­ľom dobre známy. Už pred pár rokmi mal dať vy­rú­bať staré ovocné sady, ktoré pre­me­nil na ornú pôdu. Do­konca sa sám pri­znal, že to bolo kvôli čer­pa­niu do­tá­cií z Pô­do­hos­po­dár­skej pla­tob­nej agen­túry na ornú pôdu.

Práve na ornú pôdu sú to­tiž naj­vyš­šie do­tá­cie, poľ­no­hos­po­dá­rom sa tak oplatí rú­bať stro­mové aleje a ro­zo­rá­vať okraje od­rú­ba­ných alejí. Slo­ven­ská PPA po­tom už len ochotne platí do­tá­cie. Je to za­ča­ro­vaný kruh a žiaľ MPSR akoby tento stav ani ne­zau­jí­mal, keďže vô­bec ne­kon­tro­lujú na čo vlastne vy­plá­cajú do­tá­cie. Už aj tak od­les­nená slo­ven­ská ní­žinná kra­jina sa tak na­ďa­lej na plné ob­rátky od­les­ňuje a to v pria­mej ré­žii MPSR.

Pridať komentár (0)