V rebríčku najrýchlejšie rastúcich európskych firiem sú štyri slovenské

Mária Ambrozová / 5. marca 2019 / Biznis

  • Fi­nan­cial Ti­mes vy­dal v po­radí tretí reb­rí­ček ti­sícky naj­rých­lej­šie ras­tú­cich fi­riem Sta­rého kon­ti­nentu
  • Pr­vej de­siatke vládnu Brit­ské os­trovy, no na šty­roch mies­tach na­ra­zíš aj na Slo­ven­sko
  • Sú to spo­loč­nosti Lau­daco, Con­nect Par­tner, Ins­ta­rea a Gre­y­son Con­sul­ting, ktoré sa tu umiest­nili
zdroj: Flickr/Taxify
  • Fi­nan­cial Ti­mes vy­dal v po­radí tretí reb­rí­ček ti­sícky naj­rých­lej­šie ras­tú­cich fi­riem Sta­rého kon­ti­nentu
  • Pr­vej de­siatke vládnu Brit­ské os­trovy, no na šty­roch mies­tach na­ra­zíš aj na Slo­ven­sko
  • Sú to spo­loč­nosti Lau­daco, Con­nect Par­tner, Ins­ta­rea a Gre­y­son Con­sul­ting, ktoré sa tu umiest­nili

Pre­stížny Fi­nan­cial Ti­mes spolu s údajmi od Sta­tista už po nie­koľ­ký­krát zo­sta­vil reb­rí­ček naj­rých­lej­šie ras­tú­cich fi­riem Európy. Tempo rastu bolo ur­čené zme­nou vý­no­sov me­dzi rokmi 2014 až 2017.

Veľ­moc Veľká Bri­tá­nia

Pr­vej de­siatke, hneď v šies­tich prí­pa­doch, patrí umiest­ne­nie spo­loč­nos­tiam so síd­lom vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Na pr­vom mieste sa umiest­nil Blue Mo­tor Fi­nance, firma ve­nu­júca sa fi­nan­ciám v ob­lasti ná­kupu áut, druhá priečka patrí do­náš­ko­vej službe De­li­ve­roo a na tre­ťom mieste sa ob­ja­vil starý známy es­tón­sky Ta­xify. TOP 5 uzat­vára ne­mecká tech­no­lo­gická firma So­lect­ric a opäť brit­ská, ten­to­raz v ob­lasti vý­skumu ra­ko­viny fun­gu­júca spo­loč­nosť Psi­oxus The­ra­pe­utics.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Fi­nan­cial Ti­mes

Zá­stup­co­via zo Slo­ven­ska

Prvá slo­ven­ská spo­loč­nosť sa ob­ja­vuje na priečke s čís­lom 140. Je to spo­loč­nosť Lau­daco, ktorá vo vy­tý­če­nom ča­so­vom ho­ri­zonte do­siahla rast 912 %. Je to spo­loč­nosť fun­gu­júca na vý­chode Slo­ven­ska, ktorá sa už viac ako 10 ro­kov ve­nuje biz­nisu s pod­la­ho­vi­nou a do­pl­n­kami. Podľa FinS­tatu za rok 2017 ich tržby do­siahli hod­notu 2,47 mi­li­óna eur.

Druhý, na koho si Fi­nan­cial Ti­mes po­svie­til, slo­ven­ská spo­loč­nosť Con­nect Par­tner, ktorá vznikla už v roku 1997, ve­nuje sa pre­dov­šet­kým po­sky­to­va­niu slu­žieb v ob­lasti vý­poč­to­vej tech­niky a v roku 2017 do­siahla tržby vo výške 1,7 mi­li­óna eur. Je na priečke číslo 267.

zdroj: Unsp­lash

Spo­loč­nos­ťou, ktorá je Star­ti­tup prav­de­po­dobne zo spo­mí­na­ných svo­jím za­me­ra­ním najb­liž­šie, je Ins­ta­rea. Spo­loč­ní­kom v nej je aj Mar­tin Zá­hu­men­ský, známy vďaka Mar­ket Lo­ca­toru, ktorý už dnes ne­rieši mo­bilný mar­ke­ting len u nás, ale aj na Blíz­kom vý­chode. Podľa reb­ríčka Fi­nan­cial Ti­mes sa spo­loč­nosti me­dzi rokmi 2014 do roku 2017 po­da­rilo vy­rásť o 455 % a po­sledné údaje z FinS­tatu ho­vo­ria o trž­bách v hod­note 2,67 mi­li­óna eur. Je na 340. priečke.

Po­sled­ným, kto sa v reb­ríčku FT1000 z Slo­ven­ska umiest­nil je firma Gre­y­son Con­sul­ting. Po­máha fir­mám po ce­lej stred­nej Európe ana­ly­zo­vať, vy­tvá­rať a trans­for­mo­vať ich biz­nis mo­del, or­ga­ni­zá­ciu a tech­no­ló­gie a za­me­riava sa najmä na ban­kov­níc­tvo. Za uply­nulý rok do­siahli tržby vo výške 9,96 mi­li­óna eur a za sle­do­vané ob­do­bie „na­rástli“ o 178 %. Spo­loč­nosť skon­čila na 923. reb­ríčka

Česko prek­va­pilo

Aj naši zá­padní su­se­dia sa v reb­ríčku ob­ja­vili nie­koľ­ko­krát. Da­rilo sa in­ves­tič­nej spo­loč­nosti Ac­co­lade Hol­ding, vý­vo­já­rom zo star­tupu STRV, ale na veľké prek­va­pe­nie sa tu ob­ja­vil aj po­tá­pa­júci sa Zoot, ktorý v sú­čas­nosti za­tvára svoje Vý­dajne ra­dosti a ide skú­šať pod­ni­kať s ka­men­nými ob­chodmi. De­siatky mi­li­ó­nov doň na zá­chranu in­ves­to­val Na­tland (viac si pre­čí­taš TU).

Zdroj: Fi­nan­cial Ti­mes

Pridať komentár (0)