V roku 2019 začnú fungovať autonómne doručovacie vozíky, v Česku ich už testovali

Lenka Sidorová / 31. decembra 2018 / Tech a inovácie

  • Do­prava a lo­gis­tika bude čo­skoro omnoho jed­no­duch­šia
  • Zve­ril by si to­var au­to­nóm­nemu ro­bo­tovi?
  • Do­prava a lo­gis­tika bude čo­skoro omnoho jed­no­duch­šia
  • Zve­ril by si to­var au­to­nóm­nemu ro­bo­tovi?

Dron, ktorý ti pri­ne­sie ba­lí­ček cez okno priamo do bytu? Možno raz. V roku 2019 sa mu­síme uspo­ko­jiť s in­te­li­gent­ným au­to­nóm­nym vo­zí­kom na pre­pravu to­varu.

Ame­rický star­tup Po­stma­tes v no­vom roku, ktorý je za ro­hom, na­sadí do os­trej pre­vádzky smart do­náš­ko­vého ro­bota Serve. Hod­nota star­tupu po toh­to­roč­ných in­ves­tí­ciach do­siahla 1 mi­liardu do­lá­rov. In­for­mo­val o tom web Mas­hable.com.

Múd­reho ro­bota na roz­voz po­tra­vín pred vyše dvoma rokmi v Prahe tes­to­val aj naj­väčší český on­line su­per­mar­ket Roh­lik.cz. Vtedy išlo o ro­bota od firmy Stars­hip Tech­no­lo­gies, ktorá tento rok zís­kala in­ves­tí­ciu 25 mi­li­onov do­lá­rov.

Ame­rický Po­stma­tes sa za­me­riava na to­var všet­kého druhu. Od­ve­zie všetko, čo sa zmestí do jeho úlož­ného pries­toru. Od­ve­zie 20 ki­lo­gra­mov a na jedno na­bi­tie ba­té­rie do­káže prejsť 50 km. Podľa Po­stma­tes do­káže za deň roz­niesť pri­bližne 12 do­dá­vok.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Po­stma­tes.com

Na ceste sa orien­tuje po­mo­cou sen­zo­rov li­dar. Hore má sve­telný prs­te­nec, kto­rým uka­zuje smer jeho najb­liž­šej trasy, aby ho ve­deli chodci po­hodlne ob­chá­dzať bez zby­toč­ných zmät­kov. K tomu všet­kému má vpredu roz­košné veľké oči – aj nimi dáva oko­lo­idú­cim na­javo, kto­rým sme­rom sa bude ube­rať. Na za­čiatku ro­bota do ulíc ne­pus­tia úplne au­to­nómne, ale budú ho ovlá­dať na diaľku.

Ro­bot Serve za­tiaľ ku­ri­é­rov ne­prip­raví o prácu. Jed­nak ne­do­káže od­niesť viac roz­merný to­var, ako na­prí­klad skriňu či mat­rac a chvíľu po­trvá, kým sa tento sys­tém roz­behne v praxi. Môže byť však veľmi uži­točný pre ku­ri­ér­ske firmy a ušet­riť nervy i sa­mot­ným ku­ri­é­rom na mies­tach, kde sa nedá dobre za­par­ko­vať a po­dobne. Ďal­šími vý­ho­dou je, že sa vyhne záp­cham a ne­tvorí emi­sie.

Ro­bot Serve sa naj­skôr za­čne po­u­ží­vať vo vy­bra­ných ame­ric­kých mes­tách. Mô­žeme dú­fať, že čím skôr do­razí aj k nám. Po­stma­tes pre­zen­tačné vi­deo za­tiaľ ne­majú, ale v praxi to bude vy­ze­rať po­dobne ako s ro­bo­tom od Stars­hip.

Pridať komentár (0)