V Šan­gha­ji vyras­tie ver­ti­kál­na far­ma, kto­rá nakŕ­mi 24 mili­ó­nov ľudí

Timotej Vančo / 14. apríla 2017 / Eko

Ako pre­po­jiť býva­nie na vidie­ku s býva­ním vo veľ­ko­mes­te? Fir­ma Sasa­ki sa sna­ží tie­to dve odliš­né veci spo­jiť do jed­nej a zatiaľ im to ide výbor­ne.

Medzi­ná­rod­ná archi­tek­to­nic­ká fir­ma Sasa­ki, nedáv­no pred­sta­vi­la plá­ny na veľ­ko­le­pé 100 hek­tá­rov veľ­ké mest­ské far­my, kto­ré budú zasa­de­né do ras­tú­cich mra­ko­dra­pov v Šan­gha­ji. Bude to veľ­ké poľ­no­hos­po­dár­ske labo­ra­tó­rium, kto­ré bude spĺňať aj potre­by potra­vi­no­vé­ho zabez­pe­če­nia pre tak­mer 24 mili­ó­nov ľudí. Záro­veň to bude mies­to, kto­ré sa pre­slá­vi svo­jou ino­vá­ci­ou, jedi­neč­nos­ťou a novým štý­lom poľ­no­hos­po­dár­stva.

Sunqiao Urban Agri­cul­tu­ral Dis­trict je jedi­neč­ná v pre­pá­ja­ní ver­ti­kál­nych fariem, kto­ré sa zmes­tia na mno­ho betó­no­vých opus­te­ných plôch síd­lisk a pri­dá­va­ní zele­ne spo­lu s lesk­lým kovom a sklom. V mes­te ako je Šan­ghaj, kde ceny nehnu­teľ­nos­tí stú­pa­jú do výšok, je pre bež­né­ho zákaz­ní­ka viac vyho­vu­jú­ca inves­tí­cia do ver­ti­kál­ne­ho býva­nia. Tie­to ver­ti­kál­ne budo­vy budú mať vlast­né záh­ra­dy, skle­ní­ky, sady a kniž­ni­ce. Pro­jekt tak­tiež zahŕňa rôz­ne mož­nos­ti pre­pá­ja­nia vod­ných plôch a jazier spo­lu so zele­ňou a par­ka­mi.

foto: sasaki.com

Ten­to zau­jí­ma­vý pro­jekt bol navr­hnu­tý tak, aby doká­zal ponúk­nuť okrem mies­ta na oddych aj potra­vi­ny pre miest­nych oby­va­te­ľov. Fir­ma Sunqiao sa už dlho­do­bo zame­ria­va na udr­ža­teľ­né poľ­no­hos­po­dár­stvo, kto­ré je pod­ľa nich kľú­čo­vým prv­kom pre rast miest.

Tým­to pro­jek­tom sa sna­ží­me aktív­ne pod­po­ro­vať udr­ža­teľ­nú zeleň a záro­veň zvý­šiť kva­li­tu živo­ta v mes­te. Ten­to sys­tém bude tak­tiež pod­po­ro­vať komu­nit­né reštau­rá­cie, trhy ale­bo kuli­nár­ske aka­dé­mie, kde bude­te môcť zdie­ľať svo­je vlast­né skú­se­nos­ti. Tak­tiež musí­me mys­lieť na to, že sa mes­tá naďa­lej roz­ši­ru­jú. My sa sna­ží­me vidiek a mes­to spá­jať. Naprí­klad aj tým spô­so­bom, aby ste si ako oby­va­teľ síd­lis­ka moh­li vypes­to­vať vlast­nú zele­ni­nu,“ vysvet­lil Sasa­ki.

foto: sasaki.com

Náv­štev­ní­ci toh­to are­álu budú môcť ces­to­vať cez rôz­ne inte­rak­tív­ne skle­ní­ky, múzeá vedy ale­bo aj vod­né sys­té­my. V tých­to zau­jí­ma­vých atrak­ciách budú môcť stret­núť tech­no­ló­gie zame­ra­né na udr­ža­nie zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu v mes­tách. Záro­veň tam budú pre­bie­hať rôz­ne works­ho­py s cie­ľom vzde­lá­va­nia detí v poľ­no­hos­po­dár­skych tech­ni­kách.

Zdroj člán­ku: inhabitat.com

Pridať komentár (0)