V Šanghaji vyrastie vertikálna farma, ktorá nakŕmi 24 miliónov ľudí

Timotej Vančo / 14. apríla 2017 / Eko

  • Ako pre­po­jiť bý­va­nie na vi­dieku s bý­va­ním vo veľ­ko­meste? Firma Sa­saki sa snaží tieto dve od­lišné veci spo­jiť do jed­nej a za­tiaľ im to ide vý­borne.

Me­dzi­ná­rodná ar­chi­tek­to­nická firma Sa­saki, ne­dávno pred­sta­vila plány na veľ­ko­lepé 100 hek­tá­rov veľké mest­ské farmy, ktoré budú za­sa­dené do ras­tú­cich mra­ko­dra­pov v Šan­ghaji. Bude to veľké poľ­no­hos­po­dár­ske la­bo­ra­tó­rium, ktoré bude spĺňať aj po­treby po­tra­vi­no­vého za­bez­pe­če­nia pre tak­mer 24 mi­li­ó­nov ľudí. Zá­ro­veň to bude miesto, ktoré sa pre­slávi svo­jou ino­vá­ciou, je­di­neč­nos­ťou a no­vým štý­lom poľ­no­hos­po­dár­stva.

Su­nqiao Ur­ban Ag­ri­cul­tu­ral Dis­trict je je­di­nečná v pre­pá­janí ver­ti­kál­nych fa­riem, ktoré sa zmes­tia na mnoho be­tó­no­vých opus­te­ných plôch síd­lisk a pri­dá­vaní ze­lene spolu s lesk­lým ko­vom a sk­lom. V meste ako je Šan­ghaj, kde ceny ne­hnu­teľ­ností stú­pajú do vý­šok, je pre bež­ného zá­kaz­níka viac vy­ho­vu­júca in­ves­tí­cia do ver­ti­kál­neho bý­va­nia. Tieto ver­ti­kálne bu­dovy budú mať vlastné záh­rady, sk­le­níky, sady a kniž­nice. Pro­jekt tak­tiež za­hŕňa rôzne mož­nosti pre­pá­ja­nia vod­ných plôch a ja­zier spolu so ze­le­ňou a par­kami.

 foto: sa­saki.com

Tento zau­jí­mavý pro­jekt bol na­vr­hnutý tak, aby do­ká­zal po­núk­nuť ok­rem miesta na od­dych aj po­tra­viny pre miest­nych oby­va­te­ľov. Firma Su­nqiao sa už dl­ho­dobo za­me­riava na udr­ža­teľné poľ­no­hos­po­dár­stvo, ktoré je podľa nich kľú­čo­vým prv­kom pre rast miest.

„Týmto pro­jek­tom sa sna­žíme ak­tívne pod­po­ro­vať udr­ža­teľnú ze­leň a zá­ro­veň zvý­šiť kva­litu ži­vota v meste. Tento sys­tém bude tak­tiež pod­po­ro­vať ko­mu­nitné re­štau­rá­cie, trhy alebo ku­li­nár­ske aka­dé­mie, kde bu­dete môcť zdie­ľať svoje vlastné skú­se­nosti. Tak­tiež mu­síme mys­lieť na to, že sa mestá na­ďa­lej roz­ši­rujú. My sa sna­žíme vi­diek a mesto spá­jať. Na­prí­klad aj tým spô­so­bom, aby ste si ako oby­va­teľ síd­liska mohli vy­pes­to­vať vlastnú ze­le­ninu,“ vy­svet­lil Sa­saki.

 foto: sa­saki.com

Náv­štev­níci tohto are­álu budú môcť ces­to­vať cez rôzne in­te­rak­tívne sk­le­níky, mú­zeá vedy alebo aj vodné sys­témy. V týchto zau­jí­ma­vých at­rak­ciách budú môcť stret­núť tech­no­ló­gie za­me­rané na udr­ža­nie zdra­vého ži­vot­ného štýlu v mes­tách. Zá­ro­veň tam budú pre­bie­hať rôzne works­hopy s cie­ľom vzde­lá­va­nia detí v poľ­no­hos­po­dár­skych tech­ni­kách.

Zdroj článku: in­ha­bi­tat.com

Pridať komentár (0)