V Ženeve sa nám odhalila civilná verzia Putinovej vládnej limuzíny

Startstop.sk / 7. marca 2019 / Auto

  • Pô­vodne Pu­ti­nova pre­zi­dent­ská li­mu­zína Au­rus, sa ko­nečne do­stala aj do pre­daja v ci­vil­nej ver­zii
  • Pu­ti­nov špe­cial má na dĺžku 6,6 metra, je ši­roká rovné dva metre a vy­soká bez pár mi­li­met­rov 1,7 metra
  • Sa­moz­rejme, Pu­ti­nov špe­ciál je vy­ba­vený všet­kými mož­nými druhmi bez­peč­nost­ných opat­rení, ktoré rus­kého pre­zi­denta ochrá­nia pred guľ­kami, ale aj ex­pló­ziami, v dô­sledku čoho li­mu­zína údajne váži 6,5 tony
  • Sa­moz­rej­mos­ťou sú aj špe­ciálne pneuma­tiky, ktoré umož­ňujú jazdu aj pri ra­píd­nom po­klese tlaku vzdu­chu
zdroj: Startstop.sk
  • Pô­vodne Pu­ti­nova pre­zi­dent­ská li­mu­zína Au­rus, sa ko­nečne do­stala aj do pre­daja v ci­vil­nej ver­zii
  • Pu­ti­nov špe­cial má na dĺžku 6,6 metra, je ši­roká rovné dva metre a vy­soká bez pár mi­li­met­rov 1,7 metra
  • Sa­moz­rejme, Pu­ti­nov špe­ciál je vy­ba­vený všet­kými mož­nými druhmi bez­peč­nost­ných opat­rení, ktoré rus­kého pre­zi­denta ochrá­nia pred guľ­kami, ale aj ex­pló­ziami, v dô­sledku čoho li­mu­zína údajne váži 6,5 tony
  • Sa­moz­rej­mos­ťou sú aj špe­ciálne pneuma­tiky, ktoré umož­ňujú jazdu aj pri ra­píd­nom po­klese tlaku vzdu­chu

Tá ci­vil­nej­šia ver­zia je dlhá iba za­ned­ba­teľ­ných 5630 mm a ráz­vor má dlhý 3 300 mm, rov­nako ako pre­zi­dent­ský špe­ciál, po­háňa Au­rus Se­nat dva­krát pre­pĺňaný ben­zí­nový osem­va­lec s vý­ko­nom 444 kW a 880 Nm s ob­je­mom 4,4 lit­rov. Tento mo­tor vzi­šiel so spo­loč­nej spo­lu­práce s Pors­che, na­vyše do­po­vaný elek­tro­mo­to­rom. Tieto hod­noty na všetky štyri ko­lesá pre­náša de­väť-stup­ňová au­to­ma­tická pre­vo­dovka.

Spo­loč­nosť by tiež mala vy­vi­núť celú ro­dinu mo­de­lov – vrá­tane do­dávky a SUV, ktoré sa majú na­zý­vať Au­rus Ar­se­nal a Au­rus Com­man­der. Do­te­raj­šie pa­tenty uka­zujú akýsi mi­ni­van, ktorý má kon­ku­ro­vať Mer­ce­desu triedy V a VW Mul­ti­vanu. Prvý pro­to­typ SUV v mo­de­lo­vej ro­dine zasa pri­po­mína zmes Land Ro­ver a Ben­tley s ne­po­pie­ra­teľ­nou po­dob­nos­ťou s Rolls Ro­yce Phan­tom.

Zdroj: Starts­top.sk

 

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)