Váž­ne až teraz?! Slo­ven­ský Goog­le koneč­ne na Face­bo­oku!

Martin Bohunický / 5. novembra 2015 / Business

Goog­le Slo­ven­sko až teraz spúš­ťa na Face­bo­oku svo­ju ofi­ciál­nu strán­ku.

Slo­ven­ská poboč­ka tech­no­lo­gic­ké­ho gigan­ta Goog­le koneč­ne na Face­bo­oku. Tvrdo­hla­vý prí­stup, keď fir­ma nech­ce­la opus­tiť svo­ju sociál­nu sieť Goog­le+ sa defi­ni­tív­ne skon­čil. Odte­raz sa to pod­stat­né koneč­ne dozvieš na sociál­nej sie­ti, kde reál­ne nie­kto cho­dí.

Slo­ven­ský Goog­le krát­ko fun­go­val ako samos­tat­ná jed­not­ka, rých­lo sa však stal súčas­ťou glo­bál­nej page a úda­je o počte fanú­ši­kov nám tak nie sú zná­me. Strán­ka sľu­bu­je fanú­ši­kom pra­vi­del­né tipy, tri­ky a zau­jí­ma­vos­ti.

Strán­ka Goog­le Slo­ven­sko sa sta­la súčas­ťou glo­bál­nej strán­ky Google.Na prvý pohľad nám pri­bud­lo znač­né množ­stvo fanúš…

Posted by Goog­le on Wed­nes­day, 4 Novem­ber 2015

Pridať komentár (0)