Vážne až teraz?! Slo­ven­ský Google konečne na Face­bo­oku!

Martin Bohunický / 5. novembra 2015 / Business

Google Slo­ven­sko až teraz spúšťa na Face­bo­oku svoju ofi­ciálnu stránku.

Slo­ven­ská pobočka tech­no­lo­gic­kého giganta Google konečne na Face­bo­oku. Tvrdo­hlavý prí­stup, keď firma nech­cela opus­tiť svoju sociálnu sieť Google+ sa defi­ni­tívne skon­čil. Odte­raz sa to pod­statné konečne dozvieš na sociál­nej sieti, kde reálne nie­kto chodí.

Slo­ven­ský Google krátko fun­go­val ako samos­tatná jed­notka, rýchlo sa však stal súčas­ťou glo­bál­nej page a údaje o počte fanú­ši­kov nám tak nie sú známe. Stránka sľu­buje fanú­ši­kom pra­vi­delné tipy, triky a zau­jí­ma­vosti.

Stránka Google Slo­ven­sko sa stala súčas­ťou glo­bál­nej stránky Google.Na prvý pohľad nám pri­budlo značné množ­stvo fanúš…

Posted by Google on Wed­nes­day, 4 Novem­ber 2015

Pridať komentár (0)