Vďaka počí­ta­čo­vej vizu­ali­zá­cií môžeš vidieť veci, ktoré boli kedysi len sci-fi. Tieto videá ťa o tom pre­sved­čia

LInda Cebrová / 16. november 2016 / Zaujímavosti

Čo všetko dokáže člo­vek zvi­zu­ali­zo­vať, ak má k dis­po­zí­cií 3D tech­no­ló­giu?

Počí­ta­čová vizu­ali­zá­cia je pojem, ktorý bol nie­kedy len sci-fi, mno­hým sa o nie­čom takom ani nesní­valo. Ešte pred nedáv­nom sme mali v obý­vač­kách tele­ví­zie a moni­tory, ktoré zabe­rali polo­vicu stola a člo­vek ich mal prob­lém vôbec sám pre­miest­niť.

Dnes je všetko inak, a vďaka novej tech­nike a tech­no­ló­giám sme schopní zazna­me­ná­vať často veci, ktoré sú pre ľud­skú myseľ nepred­sta­vi­teľné. Zdá sa, že vďaka počí­ta­čo­vej a gra­fic­kej vizu­ali­zá­cii nie je nič nemožné a limi­tu­jú­cim fak­to­rom sa začína stá­vať len hra­nica ľud­skej fan­tá­zie.

Kom­pletná 4-roz­merná mapa ves­míru

Astro­fy­zici z celého sveta zozbie­rali ves­mírne dáta, vďaka kto­rým si teraz môžeš pozrieť kom­pletnú mapu ves­míru. Toto video ťa pre­ve­die ces­tou od Hima­lájí cez atmo­sféru Zeme, až do hlbín čier­neho ves­míru a záblesku Veľ­kého tresku. Ide o jednu z naj­kom­plet­nej­ších štvor­roz­mer­ných máp ves­míru. Preto každá jedna hviezda a pla­néta, ktorú vo videu uvi­díš, môže reálne exis­to­vať, a tak­tiež všetky vzdia­le­nosti medzi jed­not­li­vými objek­tami vyplý­vajú z pozo­ro­vaní špič­ko­vých astro­fy­zi­kov.

Úžasný pro­ces teho­ten­stva zachy­tený len v pár minú­tach

Toto video zachy­táva len v 4 minú­tach celý pro­ces stvo­re­nia ľud­skej bytosti. Práve vďaka 3D vizu­ali­zá­cií sme schopní zachy­tiť celý 9-mesačný pro­ces vývoja embrya. Ešte pred 20 rokmi sme o vide­ách také­hoto typu mohli len sní­vať a všetko sme museli nechá­vať len na našu pred­sta­vi­vosť. Toto krátke dielo si zaslúži pozor­nosť tak žien ako aj mužov,

Hmlo­vina, ktorá uchvá­tila svet

Závo­jová hmlo­vina vnikla asi pred osem­ti­síc rokmi z hviezdy, ktorá bola asi dvad­sať­krát väč­šia než Slnko. Nachá­dza sa vo vzdia­le­nosti pri­bližne 2100 sve­tel­ných rokov od Zeme. Rôzne farebné zafar­be­nie spô­so­bujú plyny, naprí­klad svetlá čer­vená pred­sta­vuje vodík, zelená je síra a modrá pred­sta­vuje kys­lík. Za týmito zábermi však stojí veľa hodín práce. Keďže závo­jová hmlo­vina má v prie­mere 110-tisíc sve­tel­ných rokov. Zábery pochá­dzajú z dielne NASA a nasní­mané boli Hubb­lo­vým tele­sko­pom.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixelstalk.net/inhabitat.com

Pridať komentár (0)