Vďa­ka prog­ra­mu Sirius môže­te byť vo Veľ­kej Bri­tá­nii aj vy

Michal Tomek / 8. júna 2014 / Lifehacking

Do kon­ca júna máte šan­cu pri­hlá­siť sa na brit­ský prog­ram pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov pod náz­vom Sirius. Záš­ti­tu nad ním má vlád­ne odde­le­nie UK Tra­de & Inves­tment (UKTI), kto­ré­ho sa zaobe­rá spo­lu­prá­cou s fir­ma­mi v UK a ich pod­po­rou na medzi­ná­rod­ných trhoch. Rov­na­ko aj opač­ne — povzbu­dzu­je zahra­nič­né pod­ni­ky k spo­lu­prá­ci s Veľ­kou Bri­tá­ni­ou.

Bri­tá­nia sa sna­ží lákať roz­bie­ha­jú­ce sa star­tu­py. Päť akce­le­rá­to­rov v šty­roch mes­tách na dobu 12 mesia­cov je ponu­ka, kto­rá sa ťaž­ko odmie­ta. Od Glas­go­wa cez Newcast­le a Bir­min­gham až po Lon­dýn – jed­no z tých­to miest si bude mož­no aj váš star­tup písať ako síd­lo spo­loč­nos­ti. Sta­čí, ak vás vybe­rie komi­sia zlo­že­ná z čle­nov UKTI, exter­ných exper­tov a zástup­cov akce­le­rá­to­rov.

Pri­hláš­ka sa posie­la onli­ne a dead­li­ne na jej poda­nie je 30. jún 2014. Prog­ram je pri­már­ne zame­ra­ný na nedáv­nych absol­ven­tov. Pre­to v tíme zlo­že­nom z dvoch, naj­viac troch ľudí, môže byť maxi­mál­ne jeden člo­vek, kto­rý skon­čil ško­lu pred rokom 2012. Rov­na­ko je to s brit­ským občian­stvom – v tíme môže byť naj­viac jeden člo­vek z UK.

Pro­ces je pomer­ne jed­no­du­chý. Po zasla­ní pri­hláš­ka (kto­rej súčas­ťou je naprí­klad dvoj­mi­nú­to­vý video pitch) sa v sep­tem­bri dozvie­te, či ste medzi šťast­ný­mi. V prí­pa­de, že ste, zostá­va už len pre­su­nu­tie sa do Veľ­kej Bri­tá­nie a pus­tiť sa do prá­ce za pomo­ci men­to­rov, networ­kin­gu, inves­tí­cie (12 000 libier) a ďal­šej pod­po­ry. Výho­dou je, že váš biz­nis zostá­va stá­le 100%-ne vo vašich rukách.

Prog­ram je urče­ný tak pre prá­ve sa roz­bie­ha­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ako aj tých, kto­rí majú nápad ešte len v hla­ve. V ponu­ke sú tzv. Stre­ams – Busi­ness Stre­am a Ide­as Stre­am. Do Busi­ness Stre­am kate­gó­rie sa môže­te pri­hlá­siť v prí­pa­de, že už máte vytvo­re­ný neja­ký pro­to­typ pro­duk­tu ale­bo beta ver­ziu služ­by. Ide­as Stre­am pred­sta­vu­je mož­nosť pre absol­ven­tov, kto­rí majú v hla­ve (ale­bo na papie­ri) už pri­pra­ve­ný kon­cept, no ešte ho neza­ča­li rea­li­zo­vať.

Pri­hláš­ku a jej detai­ly, hod­no­tia­ce kri­té­ria, zoznam akce­le­rá­to­rov, horú­ce novin­ky a všet­ko ostat­né náj­de­te na strán­ke siriusprogramme.com.

Veľa šťas­tia!

Zdroj: siriusprogramme.com 

Foto: cute-photography-love.blogspot.com, bschool.pepperdine.edu

Pridať komentár (0)