Vďaka prog­ramu Sirius môžete byť vo Veľ­kej Bri­tá­nii aj vy

Michal Tomek / 8. júna 2014 / Tools a produktivita

Do konca júna máte šancu pri­hlá­siť sa na brit­ský prog­ram pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov pod náz­vom Sirius. Záš­titu nad ním má vládne odde­le­nie UK Trade & Inves­tment (UKTI), kto­rého sa zaoberá spo­lu­prá­cou s fir­mami v UK a ich pod­po­rou na medzi­ná­rod­ných trhoch. Rov­nako aj opačne — povzbu­dzuje zahra­ničné pod­niky k spo­lu­práci s Veľ­kou Bri­tá­niou.

Bri­tá­nia sa snaží lákať roz­bie­ha­júce sa star­tupy. Päť akce­le­rá­to­rov v šty­roch mes­tách na dobu 12 mesia­cov je ponuka, ktorá sa ťažko odmieta. Od Glas­gowa cez Newcastle a Bir­min­gham až po Lon­dýn – jedno z týchto miest si bude možno aj váš star­tup písať ako sídlo spo­loč­nosti. Stačí, ak vás vybe­rie komi­sia zlo­žená z čle­nov UKTI, exter­ných exper­tov a zástup­cov akce­le­rá­to­rov.

Pri­hláška sa posiela online a dead­line na jej poda­nie je 30. jún 2014. Prog­ram je pri­márne zame­raný na nedáv­nych absol­ven­tov. Preto v tíme zlo­že­nom z dvoch, naj­viac troch ľudí, môže byť maxi­málne jeden člo­vek, ktorý skon­čil školu pred rokom 2012. Rov­nako je to s brit­ským občian­stvom – v tíme môže byť naj­viac jeden člo­vek z UK.

Pro­ces je pomerne jed­no­du­chý. Po zaslaní pri­hláška (kto­rej súčas­ťou je naprí­klad dvoj­mi­nú­tový video pitch) sa v sep­tem­bri dozviete, či ste medzi šťast­nými. V prí­pade, že ste, zostáva už len pre­su­nu­tie sa do Veľ­kej Bri­tá­nie a pus­tiť sa do práce za pomoci men­to­rov, networ­kingu, inves­tí­cie (12 000 libier) a ďal­šej pod­pory. Výho­dou je, že váš biz­nis zostáva stále 100%-ne vo vašich rukách.

Prog­ram je určený tak pre práve sa roz­bie­ha­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ako aj tých, ktorí majú nápad ešte len v hlave. V ponuke sú tzv. Stre­ams – Busi­ness Stream a Ideas Stream. Do Busi­ness Stream kate­gó­rie sa môžete pri­hlá­siť v prí­pade, že už máte vytvo­rený nejaký pro­to­typ pro­duktu alebo beta ver­ziu služby. Ideas Stream pred­sta­vuje mož­nosť pre absol­ven­tov, ktorí majú v hlave (alebo na papieri) už pri­pra­vený kon­cept, no ešte ho neza­čali rea­li­zo­vať.

Pri­hlášku a jej detaily, hod­no­tiace kri­té­ria, zoznam akce­le­rá­to­rov, horúce novinky a všetko ostatné náj­dete na stránke siriusprogramme.com.

Veľa šťas­tia!

Zdroj: siriusprogramme.com 

Foto: cute-photography-love.blogspot.com, bschool.pepperdine.edu

Pridať komentár (0)