Vďaka tejto tech­no­ló­gii už nikdy nebu­deš potre­bo­vať obal na iPhone

Marián Novikmec, thinkapple.sk / 16. júla 2016 / Tech a inovácie

Aj napriek tomu, že je iPhone naozaj krásny tele­fón, je veľmi náchylný na poško­de­nie, rov­nako ako aj väč­šina tele­fó­nov v dneš­nej dobe.

Apple sa sna­žil už dáv­nej­šie rie­šiť prob­lém aspoň v paten­to­vom úrade. Mohli sme vidieť “air­bagy” či rôzne vychy­távky. Ten­to­krát sa však Apple držal viac pri zemi a nechal si paten­to­vať bez­peč­nostné tlmiče, ktoré by sa pri páde vysu­nuli, a tak tlmili dopad.

Tlmiče, ktoré by sa mali ukrý­vať v ďal­ších gene­rá­ciách iPho­nov, fun­gujú na báze mecha­nic­kého vystre­le­nia na rohoch zaria­de­nia pomo­cou pru­žinky. Na konci by mali mať mate­riál, ktorý by rozp­tý­lil ener­giu pri dopade, a sklo či iná časť vášho “jablč­ného” tele­fónu by ostali nepoš­ko­dené. A ak by sa občas stalo, že by to tlmiče nepre­žili, tak by ste jed­no­du­cho za pár drob­ných kúpili nové, namiesto toho, aby ste si museli kúpiť polo­vicu iPhonu.

Tento mecha­niz­mus by tiež mal byť schopný plá­vať na hla­dine, čo sa bude hodiť v prí­pade, že vám iPhone spadne naprí­klad do mora, kde je hlboká voda, pre­tože oprava uto­pe­ného iPhonu stojí menej ako nový tele­fón.

Napo­kon treba pove­dať, že ide o zau­jí­mavý patent, ale aj napriek tomu je možné, že sa ho možno nikdy nedoč­káme. Apple si paten­tuje množ­stvo vecí a drvivá väč­šina z nich nikdy neuz­rie svetlo sveta. Bolo by však fajn, keby Apple pre­ro­bil kon­štruk­ciu iPhone a my by sme sa nie­čoho takého doč­kali, naj­lep­šie už v najb­liž­šej gene­rá­cii.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: appleinsider.com

Pridať komentár (0)