Vďa­ka tej­to tech­no­ló­gii už nikdy nebu­deš potre­bo­vať obal na iPho­ne

Marián Novikmec, thinkapple.sk / 16. júla 2016 / Tech a inovácie

Aj napriek tomu, že je iPho­ne naozaj krás­ny tele­fón, je veľ­mi náchyl­ný na poško­de­nie, rov­na­ko ako aj väč­ši­na tele­fó­nov v dneš­nej dobe.

App­le sa sna­žil už dáv­nej­šie rie­šiť prob­lém aspoň v paten­to­vom úra­de. Moh­li sme vidieť “air­ba­gy” či rôz­ne vychy­táv­ky. Ten­to­krát sa však App­le držal viac pri zemi a nechal si paten­to­vať bez­peč­nost­né tlmi­če, kto­ré by sa pri páde vysu­nu­li, a tak tlmi­li dopad.

Tlmi­če, kto­ré by sa mali ukrý­vať v ďal­ších gene­rá­ciách iPho­nov, fun­gu­jú na báze mecha­nic­ké­ho vystre­le­nia na rohoch zaria­de­nia pomo­cou pru­žin­ky. Na kon­ci by mali mať mate­riál, kto­rý by rozp­tý­lil ener­giu pri dopa­de, a sklo či iná časť váš­ho “jablč­né­ho” tele­fó­nu by osta­li nepoš­ko­de­né. A ak by sa občas sta­lo, že by to tlmi­če nepre­ži­li, tak by ste jed­no­du­cho za pár drob­ných kúpi­li nové, namies­to toho, aby ste si muse­li kúpiť polo­vi­cu iPho­nu.

Ten­to mecha­niz­mus by tiež mal byť schop­ný plá­vať na hla­di­ne, čo sa bude hodiť v prí­pa­de, že vám iPho­ne spad­ne naprí­klad do mora, kde je hlbo­ká voda, pre­to­že opra­va uto­pe­né­ho iPho­nu sto­jí menej ako nový tele­fón.

Napo­kon tre­ba pove­dať, že ide o zau­jí­ma­vý patent, ale aj napriek tomu je mož­né, že sa ho mož­no nikdy nedoč­ká­me. App­le si paten­tu­je množ­stvo vecí a drvi­vá väč­ši­na z nich nikdy neuz­rie svet­lo sve­ta. Bolo by však fajn, keby App­le pre­ro­bil kon­štruk­ciu iPho­ne a my by sme sa nie­čo­ho také­ho doč­ka­li, naj­lep­šie už v najb­liž­šej gene­rá­cii.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: appleinsider.com

Pridať komentár (0)