Vedci našli spô­sob, kto­rým sa môžeš učiť “skil­lom” dva­krát rých­lej­šie

Nikola Brehová / 28. júna 2016 / Tools a produktivita

Uče­nie sa novým „skil­lom“ je veľmi popu­lárne a na dru­hej strane pros­pešné pre náš roz­voj. Ide­álne je, keď sa vieš naučiť veľa za krátky čas a na dob­rej úrovni. To je cieľ, ktorý sa nedo­sa­huje ľahko, avšak vedci prišli na spô­sob, kto­rým sa naučíš nový „skill“ dva­krát rých­lej­šie. Ako?

Kľú­čom k zvlád­nu­tiu novej schop­nosti je spô­sob, akým ju prak­ti­zu­ješ, nie množ­stvo času, ktorý tomu venu­ješ. Výskum tak ide proti dlho­roč­nému pre­sved­če­niu, že opa­ko­va­nie neja­kej čin­nosti vedie k nauče­niu a osvo­je­niu si prí­sluš­nej moto­ric­kej schop­nosti.

motskill

foto: livestrong.com

Vedúci výskumu, Pablo Cel­nik z Hop­kin­so­vej uni­ver­zity hovorí, že ak budeš vyko­ná­vať jemne upra­venú ver­ziu istej schop­nosti, ktorú sa chceš naučiť, naučíš sa viac ako keby si opa­ko­val stále tú istú čin­nosť.

Do výskumu sa zapo­jilo 86 účast­ní­kov, ktorí sa mali naučiť pou­ží­vať kur­sor pomo­cou tla­čidla na malom zaria­dení a nie myšky. Túto sku­pinu dob­ro­voľ­ní­kov roz­de­lili na tri sku­piny a každá sku­pina tré­no­vala 45 minút. Po uply­nutí 6 hodín jedna sku­pina opa­ko­vala rov­naké cvi­če­nie, druhá sku­pina mala mierne pozme­nenú úlohu a tre­tia sku­pina mala fun­kciu kon­trol­nej sku­piny.

Na konci výcviku boli všetci tes­to­vaní, ako dobre a rýchlo si novú schop­nosť osvo­jili. Naj­hor­šie dopadla kon­trolná sku­pina. Prek­va­pila sku­pina ľudí, ktorí mali upra­venú úlohu a dosiahli dva­krát lep­šie výsledky ako sku­pina, ktorá opa­ko­vala čin­nosť.

HCi

foto: prisijungusi.it

Ide o jeden z prvých expe­ri­men­tov, ktorý sa venuje takz­va­nej rekon­so­li­dá­cii. Je to pro­ces vďaka ktoré mu sa obno­vujú spo­mienky a pre­pá­jajú sa s vedo­mos­ťami. Podľa tohto výskumu trvá rekon­so­li­dá­cia 6 hodín.

Cieľ je po tomto výskume jasný. Vytvo­riť knihu zása­hov do sprá­va­nia a roz­vrh tré­nin­gov, aby mohli ľuďom pomôcť dosiah­nuť výraz­nej­šie napre­do­va­nie za rov­naký čas. Cel­nik tvrdí, že dôle­žité je robiť len jemné obmeny čin­nosti, naprí­klad meniť veľ­kosť či váhu fut­ba­lo­vej lopty. V prí­pade, že nepre­behne rekog­ni­zá­cia.

Napriek sku­toč­nosti, že výskum tes­to­val len jednu schop­nosť, je táto štú­dia veľmi zau­jí­mavá a má poten­ciál aj na pokra­čo­va­nie. V prí­pade, že sa pozi­tívny výsle­dok ukáže aj v iných tes­toch, bude to naozaj veľká vec. V časo­pise Cur­rent Bio­logy bolo uve­dené, že výskum má dopad aj na reha­bi­li­tá­ciu pacien­tov po mŕt­vici, pora­ne­niach chrb­tice či pacien­toch, ktorí sa učia pou­ží­vať pro­tézy.

Na prvý pohľad možno jed­no­du­chý výskum s nepatr­ným výsled­kom, ale veľ­kým poten­ciá­lom.

zdroj: sciencealert.comzdroj titul­nej foto: writersandartists.co.uk

Pridať komentár (0)