Vedci vytvo­rili 3D obra­zovku pre kiná, ku kto­rej nepot­re­bu­ješ oku­liare

Lýdia Repová / 1. augusta 2016 / Tech a inovácie

Odzvo­nilo v kinách nadobro 3D oku­lia­rom?

Pro­to­typ tejto obra­zovky vyro­bili v Com­pu­ter Science and Arti­fi­cial Inte­li­gence Lab spolu s Israel’s Weiz­mann Ins­ti­tute od Science. Tech­no­ló­gia využíva kom­bi­ná­ciu šošo­viek a zrka­diel, ktoré vytvo­ria 3D efekt bez toho, aby boli potrebné doda­točné oku­liare.

2013375433 (1)

foto: cantontower.com

Aj keď sa sle­do­va­nie 3D obrazu bez pou­ži­tia oku­lia­rov už využíva, súčasné metódy sa nedajú využiť na väč­šie obra­zovky, aké majú kiná. Táto tech­no­ló­gia je prvá, ktorá by umož­nila sle­do­va­nie 3D filmu bez oku­lia­rov práve na veľ­kých obra­zov­kách kín. V tele­ví­ziách 3D tech­no­ló­gia umož­ňuje kaž­dému oku vidieť odlišné sku­piny pixe­lov, ktoré simu­lujú pocit hĺbky. Paral­lax bar­rier, ako sa táto tech­no­ló­gia nazýva, potre­buje určitú vzdia­le­nosť, ktorá je potrebná pre sle­do­va­nie.

Pre väč­šie obra­zovky, ako sú tie v kinách, sú diváci však v rôz­nych uhloch a vzdia­le­nos­tiach, čo pri­viedlo ved­cov k vytvo­re­niu tejto novej tech­no­ló­gie, ktorá by vytvo­rila reálne pro­jek­cie pre kaž­dého diváka v kine. Diváci by sa však museli zmie­riť s niž­šou kva­li­tou obrazu, ktorá spre­vá­dza 3D tech­no­ló­giu. Zatiaľ čo v kinách zakó­do­vali rôzne paral­lax bari­éry na jed­nej obra­zovke tak, aby ich videl každý divák, bez ohľadu na miesto na kto­rom sedí, od teraz by bol roz­sah zobra­ze­nia kopí­ro­vaný do pries­toru pomo­cou zrka­diel, šošo­viek a špe­ciál­neho optic­kého sys­tému.

foto:futurism.com

Bohu­žiaľ, tech­no­ló­gia však ešte nie je dostupná na trhu, ale ďalší vývoj a zlep­šo­va­nie by malo viesť k postup­nému zavá­dza­niu týchto obra­zo­viek do kín hneď, ako si aj samotný fil­mári osvoja takúto tech­no­ló­giu. Takže si budeme musieť ešte chvíľku počkať na to, aby sme mohli sle­do­vať filmy v kinách bez nepo­hodl­ných oku­lia­rov.

Zdroj: futurism.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: parentmap.com

Pridať komentár (0)