Veľ­ká Bri­tá­nia bude mať v roku 2020 viac nabí­ja­čiek pre elek­tric­ké autá ako púmp

Timotej Vančo / 9. augusta 2016 / Eko

Koneč­ne pri­chá­dza ten čas, kedy autá budú jaz­diť poti­chu, nebu­de tre­ba žiad­ne fosíl­ne pali­vo a život­né pro­stre­die sa zno­vu nebu­de ničiť ako dote­raz.

Pod­ľa výsled­kov naj­nov­šej ana­lý­zy, Nis­san pred­po­kla­dá, že do 4 rokov počet čer­pa­cích sta­níc, na aké sme dodnes boli zvyk­nu­tí, pre­vý­ši počet elek­tric­kých nabí­ja­čiek pre elek­tric­ké autá (koneč­ne). Auto­mo­bi­lo­vá spo­loč­nosť Nis­san, kto­rá vyrá­ba jed­no z naj­do­stup­nej­ších elek­tro­mo­bi­lov na trhu, Nis­san Leaf, hovo­rí, že z hľa­dis­ka pokra­ču­jú­ce­ho zni­žo­va­nia cien elek­tro­mo­bi­lov sa ich popu­la­ri­ta bude čoraz viac zvy­šo­vať. Pri­da­ním nových poplat­kov za nové elek­tro­mo­bi­ly v kom­bi­ná­cii s uzat­vá­ra­ním čer­pa­cích sta­níc bude zna­me­nať posun v Brit­skej dopra­ve do kon­ca desať­ro­čia.

nissan-leaf-charger-1020x610

Prá­ve teraz sa vo Veľ­kej Bri­tá­nii nachá­dza pri­bliž­ne 4 100 elek­tric­kých nabí­ja­čiek otvo­re­ných pre širo­kú verej­nosť. Nis­san pred­po­kla­dá zväč­še­nie ich počtu na 7 900 do augus­ta 2020. Naopak počet čer­pa­cích sta­níc je teraz na čís­le 8 472 a pod­ľa trho­vej ana­lý­zy sa mno­ho z nich čosko­ro zatvo­rí. Ak sa na to pozrie­me v čís­lach, tak od roku 1970, kedy boli 37 539 čer­pa­cích sta­níc v celej Bri­tá­nii, sa toto čís­lo kaž­dým rokom zní­ži­lo. Na posled­né 4 roky sa pred­po­ve­dá radi­kál­ne ruše­nie tých­to sta­níc.

EV-chargers-in-London-area-889x565

Kon­com tej­to deká­dy už bude exi­to­vať iba zopár sto­viek ale­bo tisíc tých­to sta­níc. V tom­to bode, už maji­te­lia čer­pa­cích sta­níc budú pre­dá­vať naf­tu a ben­zín za ove­ľa men­šiu sumu ako dote­raz. To spus­tí laví­nu a bude to pred­sta­vo­vať bod zlo­mu v auto­mo­bi­lom prie­mys­le. Začnú sa pre­dá­vať (koneč­ne) elek­tric­ké auto­mo­bi­ly, kto­ré so svo­ji­mi níz­ky­mi ale­bo žiad­ny­mi emi­sia­mi neni­čia život­né pro­stre­die. A v prí­pa­de auto­mo­bil­ky Tes­la, kde ener­gia ponú­ka­ná na elek­tric­kých nabí­jač­kách je zís­ka­va­ná zo solár­nych pane­lov, a tým pádom, je to uzav­re­tý kolo­beh čis­tej obno­vi­teľ­nej ener­gie.

2016-nissan-leaf-electric-car-charging-stations-1020x494

V sku­toč­nos­ti je pre­daj elek­tro­mo­bi­lov, v posled­ných rokoch, vo Veľ­kej Bri­tá­nii na vzo­stu­pe. Kon­krét­ne je to o 366 % viac už v prvom štvrť­ro­ku 2015, čo sú his­to­ric­ky naj­vyš­šie čís­la. Oča­ká­va sa vyso­ké zvý­še­nie popu­la­ri­ty toh­to tren­du. Dúfam, že čosko­ro aj u nás, na Slo­ven­sku, bude mno­ho elek­tric­kých nabí­ja­čiek, aby sa nikto z nás nemu­sel vyho­vá­rať na neú­pl­ne zabez­pe­če­ný ser­vis oko­lo také­ho­to auta.

Zdroj člán­ku: inhabibat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabibat.com, zdroj pre­zen­tač­né­ho obráz­ku: cleantechnica.com

Pridať komentár (0)