Veľká Bri­tá­nia bude mať v roku 2020 viac nabí­ja­čiek pre elek­trické autá ako púmp

Timotej Vančo / 9. augusta 2016 / Eko

Konečne pri­chá­dza ten čas, kedy autá budú jaz­diť poti­chu, nebude treba žiadne fosílne palivo a životné pro­stre­die sa znovu nebude ničiť ako dote­raz.

Podľa výsled­kov naj­nov­šej ana­lýzy, Nis­san pred­po­kladá, že do 4 rokov počet čer­pa­cích sta­níc, na aké sme dodnes boli zvyk­nutí, pre­výši počet elek­tric­kých nabí­ja­čiek pre elek­trické autá (konečne). Auto­mo­bi­lová spo­loč­nosť Nis­san, ktorá vyrába jedno z naj­do­stup­nej­ších elek­tro­mo­bi­lov na trhu, Nis­san Leaf, hovorí, že z hľa­diska pokra­ču­jú­ceho zni­žo­va­nia cien elek­tro­mo­bi­lov sa ich popu­la­rita bude čoraz viac zvy­šo­vať. Pri­da­ním nových poplat­kov za nové elek­tro­mo­bily v kom­bi­ná­cii s uzat­vá­ra­ním čer­pa­cích sta­níc bude zna­me­nať posun v Brit­skej doprave do konca desať­ro­čia.

nissan-leaf-charger-1020x610

Práve teraz sa vo Veľ­kej Bri­tá­nii nachá­dza pri­bližne 4 100 elek­tric­kých nabí­ja­čiek otvo­re­ných pre širokú verej­nosť. Nis­san pred­po­kladá zväč­še­nie ich počtu na 7 900 do augusta 2020. Naopak počet čer­pa­cích sta­níc je teraz na čísle 8 472 a podľa trho­vej ana­lýzy sa mnoho z nich čoskoro zatvorí. Ak sa na to pozrieme v čís­lach, tak od roku 1970, kedy boli 37 539 čer­pa­cích sta­níc v celej Bri­tá­nii, sa toto číslo kaž­dým rokom zní­žilo. Na posledné 4 roky sa pred­po­vedá radi­kálne ruše­nie týchto sta­níc.

EV-chargers-in-London-area-889x565

Kon­com tejto dekády už bude exi­to­vať iba zopár sto­viek alebo tisíc týchto sta­níc. V tomto bode, už maji­te­lia čer­pa­cích sta­níc budú pre­dá­vať naftu a ben­zín za oveľa men­šiu sumu ako dote­raz. To spustí lavínu a bude to pred­sta­vo­vať bod zlomu v auto­mo­bi­lom prie­mysle. Začnú sa pre­dá­vať (konečne) elek­trické auto­mo­bily, ktoré so svo­jimi níz­kymi alebo žiad­nymi emi­siami neni­čia životné pro­stre­die. A v prí­pade auto­mo­bilky Tesla, kde ener­gia ponú­kaná na elek­tric­kých nabí­jač­kách je zís­ka­vaná zo solár­nych pane­lov, a tým pádom, je to uzav­retý kolo­beh čis­tej obno­vi­teľ­nej ener­gie.

2016-nissan-leaf-electric-car-charging-stations-1020x494

V sku­toč­nosti je pre­daj elek­tro­mo­bi­lov, v posled­ných rokoch, vo Veľ­kej Bri­tá­nii na vzo­stupe. Kon­krétne je to o 366 % viac už v prvom štvrť­roku 2015, čo sú his­to­ricky naj­vyš­šie čísla. Oča­káva sa vysoké zvý­še­nie popu­la­rity tohto trendu. Dúfam, že čoskoro aj u nás, na Slo­ven­sku, bude mnoho elek­tric­kých nabí­ja­čiek, aby sa nikto z nás nemu­sel vyho­vá­rať na neú­plne zabez­pe­čený ser­vis okolo také­hoto auta.

Zdroj článku: inhabibat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabibat.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: cleantechnica.com

Pridať komentár (0)