Veľ­vys­la­nec Izra­e­la Zvi Avi­ner Vap­ni: Slo­vá­ci majú kva­lit­né vzde­la­nie, zau­jí­ma­vé nápa­dy a kra­ji­na má výbor­nú polo­hu

Veronika Horváthová / 23. júna 2016 / Rozhovory

Izra­el sa vďa­ka svo­jej otvo­re­nos­ti a ino­va­tív­nym myš­lien­kam stal star­tup hubom nie len na Blíz­kom výcho­de, ale fir­my ako Fund­box, Clou­di­na­ry či Fiverr sú sve­to­vo uzná­va­né a zís­ka­li nie­koľ­ko­mi­li­ó­no­vé inves­tí­cie zo zahra­ni­čia. Slo­ven­sko nedáv­no pod­pí­sa­lo s Izra­e­lom zmlu­vu o spo­lu­prá­ci v oblas­ti tech­no­lo­gic­ké­ho vývo­ja. Pre­to sme sa roz­hod­li vyspo­ve­dať nové­ho izra­el­ské­ho veľ­vys­lan­ca, Zvi Avi­ner Vap­ni­ho o tom, aké mož­nos­ti koope­rá­cie medzi biz­nis­mi v našich kra­ji­nách exis­tu­jú a aj to, čo musí­me zlep­šiť, aby sme mali viac mož­nos­tí pre­ra­ziť na sve­to­vých trhoch.

Slo­ven­sko uzat­vo­ri­lo s Izra­e­lom medzi­vlád­nu doho­du o spo­lu­prá­ci v oblas­ti prie­my­sel­né­ho vývo­ja a výsku­mu. Koľ­ko spo­lu­prác vznik­lo na zákla­de tej­to zmlu­vy? Majú fir­my záu­jem?

Áno, táto doho­da bola sku­toč­ne pod­pí­sa­ná a nedáv­no bolo na ňu alo­ko­va­ných aj prvých mili­ón eur. Aj keď je táto doho­da v plat­nos­ti už neja­ký čas, reál­nu spo­lu­prá­cu môže­me oča­ká­vať teraz, ako obe zmluv­né stra­ny uvoľ­ni­li finan­cie. V najb­liž­ších týžd­ňoch by mala vyjsť ofi­ciál­na výzva na podá­va­nie ponúk na spo­lu­prá­cu. Záme­rom je nájsť spo­loč­nos­ti na slo­ven­skej aj izra­el­skej stra­ne, kto­rých spo­lu­prá­ca by vied­la k zro­du nové­ho pro­duk­tu ale­bo pro­ce­su komerč­ne uplat­ni­teľ­né­ho na sve­to­vých trhoch. Verí­me, že vďa­ka tej­to doho­de naras­tie vzá­jom­ná spo­lu­prá­ca medzi fir­ma­mi v našich kra­ji­nách.

Ako je to so zastú­pe­ním žien v star­tu­po­vom pro­stre­dí v Izra­e­li? Má povin­ná vojen­ská služ­ba neja­ký vplyv na ich zmýš­la­nie — sú viac tech­nic­ky zdat­nej­šie? 

Ženy sú v tech­no­lo­gic­kom prie­mys­le v Izra­e­li zastú­pe­né v rele­vant­ných čís­lach. Ich počet stá­le ras­tie a to, že slú­ži­li v rov­na­kých tech­no­lo­gic­kých jed­not­kách ako, muži ich sta­via na rov­na­kú štar­to­va­ciu pozí­ciu.

Poten­ciál v tej­to oblas­ti je i tak väč­ší. Prob­lém vzni­ká už na stred­ných ško­lách, kde si nedos­ta­toč­ný počet diev­čat vybe­rá tech­nic­ké pred­me­ty. Izra­el­ská vlá­da, ako aj nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie, sa v súčas­nos­ti sna­žia vzbu­diť záu­jem u talen­to­va­ných diev­čat o tech­no­lo­gic­ké a vedec­ké štu­dij­né odbo­ry.

12615546_1210883472272618_7830442743451282804_o

Zdroj: Slo­ven­ská aka­dé­mia vied

Už neja­ký čas ste strá­vi­li na Slo­ven­sku a mali ste šan­cu spoz­nať našu kul­tú­ru. Čo by sme si mali my na Slo­ven­sku zobrať ako prí­klad z Izra­e­la? 

Na Slo­ven­sku som od polo­vi­ce novem­bra. Slo­ven­sko je nád­her­ná kra­ji­na a sku­toč­ne si veľ­mi vychut­ná­vam krás­nu prí­ro­du, sce­né­riu, hud­bu, slo­ven­skú kul­tú­ru a ľudí, kto­rí sú uvoľ­ne­ní a veľa sa usmie­va­jú. Mys­lím si, že Slo­ven­sko má čo ponúk­nuť sve­tu, no Slo­vá­ci sú veľ­mi skrom­ní ľudia. Mož­no by ste si mali zobrať prí­klad z toho ako my pre­zen­tu­je­me izra­el­ské pro­duk­ty, ino­vá­cie, high-tech a start-upo­vý prie­my­sel a byť “hluč­nej­ší” a aser­tív­nej­ší pri zdie­ľa­ní svo­jich dob­rých kva­lít.

A naopak, čo si mys­lí­te, že by pros­pe­lo izra­el­ským star­tu­pom v čom my na Slo­ven­sku exce­lu­je­me?

Mys­lím si, že Slo­ven­sko má dob­rý základ, čo sa týka budo­va­nia star­tu­pov. Máte nie­koľ­ko úspeš­ných slo­ven­ských spo­loč­nos­tí, kto­ré pre­ra­zi­li vo sve­te ako ESET, Sygic, lie­ta­jú­ce auto. Urči­te je tu pries­tor na spo­lu­prá­cu s Izra­e­lom. Máme reál­nu mož­nosť posil­ne­nia spo­lu­prá­ce a zvý­še­nia obcho­du medzi naši­mi kra­ji­na­mi. Slo­ven­sko má dob­re vzde­la­nú pra­cov­nú silu, zau­jí­ma­vé nápa­dy a výbor­nú polo­hu. Prá­ve vďa­ka svo­jej polo­he môže byť Slo­ven­sko „brá­nou do Euró­py“ a tiež tes­to­va­cím trhom pre izra­el­ské spo­loč­nos­ti, kto­ré majú záu­jem obcho­do­vať v Euró­pe.

Čes­ká repub­li­ka už má svoj­ho cyber amba­sá­do­ra v Izra­e­li. Mys­lí­te si, že Slo­ven­sko by tiež malo mať svoj­ho? Ako môže kon­krét­ne ten­to amba­sá­dor pris­pieť Slo­ven­sku?

Som pre­sved­če­ný, že Váš veľ­vys­la­nec v Izra­e­li Peter Hule­nyi je veľ­mi aktív­ny čo sa týka výme­ny exper­tov a spro­stred­ko­va­ní stret­nu­tí cyber spo­loč­nos­tiam. Kyber­ne­tic­ká bez­peč­nosť je veľ­mi dôle­ži­tá, keď­že úto­ky vedia byť devas­tu­jú­ce. Pre­to je dôle­ži­té nepod­ce­ňo­vať túto oblasť a stá­le vyví­jať nové tech­no­ló­gie.

Izra­el posky­tu­je 2-roč­né star­tu­po­vé víza. Môžu aj Slo­vá­ci požia­dať o tie­to víza? Aké pod­mien­ky tre­ba spl­niť, aby ich mohol člo­vek zís­kať?

Tie­to víza sú viac­me­nej pilot­ným pro­jek­tom Izra­e­la. Plný názov tých­to víz je “Ino­vač­né víza pre zahra­nič­ných pod­ni­ka­te­ľov”. Uchá­dzať sa o ne môžu ino­vá­to­ri, kto­rí chcú vyví­jať svoj pro­dukt v Izra­e­li. Uchá­dza­či o vízum musia byť uzna­ní Úra­dom hlav­né­ho ved­ca (Offi­ce of the Isra­e­li Chief Scien­tist) ako zahra­nič­ní pod­ni­ka­te­lia. Úrad hlav­né­ho ved­ca posú­di pro­dukt a vydá potvr­de­nie. Na zákla­de toh­to potvr­de­nia potom môžu pod­ni­ka­te­lia žia­dať o víza na povo­le­nie dočas­né­ho poby­tu.

Zvi Vapni040b

Ako dnes pre­bie­ha spo­lu­prá­ca s ESE­Tom? Ako to je naprí­klad s výme­nou ľud­ské­ho kapi­tá­lu?

ESET je veľ­mi úspeš­ná spo­loč­nosť v Izra­e­li, kon­krét­ne pro­dukt NOD32 je naj­po­pu­lár­nej­ším anti­ví­ru­som v Izra­e­li. Pre mno­hých Izra­el­ča­nov je to mož­no prvý slo­ven­ský pro­dukt, s kto­rým sa stret­nú, samoz­rej­me až potom, ako šofé­ru­jú autá od Peuge­otu a Kie vyro­be­né na Slo­ven­sku.

Izra­el je veľ­mi mul­ti­kul­túr­ny a otvo­re­ný. Aký to má vplyv na roz­voj inno­vá­cii?

Ino­vá­cie nemô­žu rásť v pro­stre­dí, kto­ré nie je slo­bod­né. Naša mul­ti­kul­túr­na spo­loč­nosť je súčas­ťou slo­bod­nej pri­ro­dze­nos­ti našej kra­ji­ny. Ak sa ľudia cítia pri­jí­ma­ní bez ohľa­du na to odkiaľ pochá­dza­jú a môžu sa slo­bod­ne vyjad­riť rôz­ny­mi spô­sob­mi, tak sa aj radi pokú­ša­jú o naj­rôz­nej­šie ino­vá­cie vo vedec­kej a tech­no­lo­gic­kej sfé­re. Izra­el­ča­nia majú tak­tiež špe­ci­fic­ký postoj k zly­ha­niu. Je to pre nich pri­ro­dze­nou súčas­ťou roz­vo­ja. Tí, kto­rí zly­ha­jú by sa nema­li cítiť vin­ní. Ak na nich bude vyví­ja­ný nega­tív­ny tlak, nebu­dú to opäť skú­šať.

Naše škols­tvo je veľ­mi kri­ti­zo­va­né, za prí­liš neprak­tic­ký prí­stup, kde sa len memo­ru­je­me a čas­to sú štu­den­ti málo v spo­je­ní s pra­xou. Ako je to v Izra­e­li? 

Izra­el­ský vzde­lá­va­cí sys­tém tiež čelí mno­hým výzvam. Po obra­ne a eko­no­mi­ke je to u nás naj­viac dis­ku­to­va­ná téma. Vzde­lá­va­cí sys­tem sa sna­ží pod­po­riť u štu­den­tov kre­a­ti­vi­tu. Jed­ným z ele­men­tov, kto­rý nám pomá­ha je, že izra­el­ská spo­loč­nosť je veľ­mi otvo­re­ná k nez­ho­de a dis­ku­sii. Štu­den­ti na ško­lách sú nabá­da­ní, aby slo­bod­ne vyjad­ro­va­li svoj nesú­hlas a pre­zen­to­va­li svo­je názo­ry. Ved­ľaj­ším pro­duk­tom toho je budo­va­nie kre­a­ti­vi­ty a ino­va­tív­ne­ho mys­le­nia. Samot­ným cie­ľom uni­ver­zít je obklo­piť sa pri­me­ra­ným množ­stvom spo­loč­nos­tí, kto­ré majú svo­je výskum­né cen­trá, tech­nic­ké labo­ra­tó­ria ale­bo tech­no­lo­gic­ké inku­bá­to­ry. Tým sa má docie­liť to, že štu­den­ti budú napo­je­ní na prax a reál­ny svet už počas štú­dia.

IMG_4142

Startupy/inovácie sú nos­nou silou eko­no­mi­ky, ale tiež je zná­me, že veľa star­tu­pov exi­tu­jú zakla­da­te­lia skôr, ako sa sta­nú veľ­kým biz­ni­som. Nemá to nega­tív­ny vplyv na dlho­do­bú udr­ža­teľ­nosť v biz­ni­se?

Máte prav­du. Máme veľa star­tu­po­vých spo­loč­nos­tí, kto­ré vyvi­nu­li svo­je pro­duk­ty a potom ich pre­da­li ame­ric­kým spo­loč­nos­tiam. No vznik­li tiež spo­loč­nos­ti, kto­ré osta­li v Izra­e­li a vyvi­nu­li sa v plnej šká­le. Nemô­že­me však zabú­dať, že sme malá kra­ji­na, kto­rá má svo­je limi­ty. Ak pro­dukt vyža­du­je veľ­kú dis­tri­bú­ciu, pre­daj je opod­stat­ne­ný. Keď sú star­tu­po­vé spo­loč­nos­ti dosta­toč­ne aktív­ne, časom sa môžu vyvi­núť v plnom roz­sa­hu. Na dru­hej stra­ne, vždy budú také, čo exi­tu­jú. Mys­lím, že žije­me v glo­bál­nom pro­stre­dí a nech­ce­me tie­to veci obme­dzo­vať.

Sú v Izra­e­li fir­my, kto­ré to dotiah­li a sta­li sa veľ­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi? Na kto­ré ino­va­tív­ne fir­my je Izra­el naj­viac hrdý?

Prav­da­že. Máme mno­ho prí­kla­dov. Môžem spo­me­núť spo­loč­nosť WAZE s navi­gač­ným soft­vé­rom, far­ma­ce­utic­kú spo­loč­nosť TEVA, ISCAR, tele­ko­mu­ni­kač­né rie­še­nia RAD, biz­nis a IT kon­zul­tin­go­vú spo­loč­nosť NESS.

Mali ste už šan­cu poces­to­vať Slo­ven­sko? Čo sa Vám u nás naj­viac páči? 

Nav­ští­vil som už nie­kto­ré čas­ti stred­né­ho a východ­né­ho Slo­ven­ska. Slo­ven­sko je nád­her­ná kra­ji­na s neoby­čaj­nou prí­ro­dou. Dve mes­tá, v kto­rých som sa zasta­vil počas mojej ces­ty do Košíc, ma veľ­mi milo prek­va­pi­li. Boli to Ban­ská Bys­tri­ca a Ban­ská Štiav­ni­ca. Nikdy som o tých­to mes­tách nepo­čul a mys­lím si, že sa ich naozaj opla­tí nav­ští­viť. Mali by ste byť hrdí na svo­ju kra­ji­nu. Čo sa ľudí týka, Slo­vá­ci sú veľ­mi pohos­tin­ní a prí­jem­ní ľudia. Tak­tiež si veľ­mi rád pochu­tím na dob­rom slo­ven­skom víne.

A nako­niec odkaz pre mla­dých slo­ven­ských ino­vá­to­rov?

Ostaň­te na Slo­ven­sku! Táto kra­ji­na vás potre­bu­je. Je tu veľ­ký poten­ciál, ľudia sú dob­re vzde­la­ní a Slo­ven­sko má výbor­nú polo­hu. Nevzdá­vaj­te sa svo­jej kra­ji­ny!

Pridať komentár (0)