Verejné chlad­ničky v Bra­ti­slave: Obme­dzia plyt­va­nie potra­vi­nami a budú spá­jať ľudí

Michal Sorkovský / 23. mája 2016 / Zo Slovenska

V našom hlav­nom meste by sa mali obja­viť tri verejné chlad­ničky s cie­ľom pod­po­riť zdie­ľa­nie jedla medzi jeho oby­va­teľmi. Malo by sa tak obme­dziť plyt­va­nie potra­vi­nami, keďže chlad­ničky budú určené hlavne pre jedlo, ktoré by ľudia inak nestihli skon­zu­mo­vať a vyho­dili.

unnamed
Stáva sa aj tebe, že musíš vyha­dzo­vať potra­viny, ktoré si nesti­hol zjesť? Je jedno, či ide o jogurty, ces­to­viny, salámy, zele­ninu či ovo­cie, všetko jedlo, ktoré nestí­haš skon­zu­mo­vať, budeš po novom môcť nechať vo verej­nej chlad­ničke. Takéto odlo­žené jedlo si z nej následne bude môcť vybrať zadarmo hocikto.

Pro­jekt samoz­rejme môže pomôcť bez­do­mov­com či sociálne slab­ším ľuďom, no jeho pri­márny cieľ je iný – obme­dziť plyt­va­nie potra­vi­nami. Jeho obdoby pri­tom už úspešne fun­gujú po celej Európe, naprí­klad aj v sused­nom Česku, kde verejné chlad­ničky náj­deš, okrem Prahy, aj v Plzni.

collage ladnička

foto: FB/Veřejná led­nička v Plzni

Za nápa­dom pri­niesť chlad­ničky do ulíc Bra­ti­slavy stoja akti­visti zo zdru­že­nia Free Food. Tí sa inšpi­ro­vali zahra­nič­nými mes­tami a roz­hodli sa tento kon­cept pri­niesť k nám. Poda­rilo sa im zís­kať tri chlad­ničky z obchodu, ktorý ich už nepot­re­bo­val a tak celý pro­jekt nado­bu­dol reálne kon­túry. Teraz už deba­tujú o tom, kam chlad­ničky umiest­niť a ako by mali vyze­rať kon­krétne pra­vidlá ich pou­ží­va­nia.

Ku kaž­dej chlad­ničke chcú pri­tom pri­dať aj nálepky, aby sa jedlo dalo ozna­čo­vať dátu­mom, kedy bolo pri­dané alebo uva­rené.

Akti­visti samoz­rejme stále potre­bujú peniaze na úpravu chlad­ni­čiek a ich následne umiest­ne­nie do ulíc Bra­ti­slavy – tie však chý­bajú. Roz­hodli sa preto pri­hlá­siť do súťaže pro­jek­tov, ktorú orga­ni­zuje Tesco a pokú­sia sa tak zís­kať 1300 eur. Súťaž fun­guje tak, že zákaz­ník dostane po nákupe žetón, kto­rým môže v pre­daj­niach na Dud­váž­skej, Bie­lo­rus­kej a Žitav­skej hla­so­vať za Free Food.

Fotografija1111 (1)

foto: whostolemymilk.blogspot.com

Pomoc pro­jektu pri­tom pri­sľú­bil aj magis­trát hlav­ného mesta a nie­ktoré mest­ské časti (Kar­lova Ves, Rača či Nové Mesto). Je však otázne, koľko peňazí sa verej­ným chlad­nič­kám nako­niec dostane a preto by mal nad ich pod­po­rou roz­mýš­ľať každý. Ide totiž o pro­jekt, ktorý síce možno nevy­rieši všetky naše prob­lémy, ale vedel by z Bra­ti­slavy spra­viť o niečo kraj­šie miesto. A o to presne ide – pod­po­ro­vať pro­jekty, ktoré budú zdan­livo jed­not­livo pris­pie­vať len troš­kou, no spo­ločne vytvo­ria pro­stre­die pre lepší život. Pre nás všet­kých.

zdroj: free-food.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thisbigcity.net

Pridať komentár (0)