Verej­né chlad­nič­ky v Bra­ti­sla­ve: Obme­dzia plyt­va­nie potra­vi­na­mi a budú spá­jať ľudí

Michal Sorkovský / 23. mája 2016 / Zo Slovenska

V našom hlav­nom mes­te by sa mali obja­viť tri verej­né chlad­nič­ky s cie­ľom pod­po­riť zdie­ľa­nie jed­la medzi jeho oby­va­teľ­mi. Malo by sa tak obme­dziť plyt­va­nie potra­vi­na­mi, keď­že chlad­nič­ky budú urče­né hlav­ne pre jed­lo, kto­ré by ľudia inak nestih­li skon­zu­mo­vať a vyho­di­li.

unnamed
Stá­va sa aj tebe, že musíš vyha­dzo­vať potra­vi­ny, kto­ré si nesti­hol zjesť? Je jed­no, či ide o jogur­ty, ces­to­vi­ny, salá­my, zele­ni­nu či ovo­cie, všet­ko jed­lo, kto­ré nestí­haš skon­zu­mo­vať, budeš po novom môcť nechať vo verej­nej chlad­nič­ke. Také­to odlo­že­né jed­lo si z nej násled­ne bude môcť vybrať zadar­mo hocik­to.

Pro­jekt samoz­rej­me môže pomôcť bez­do­mov­com či sociál­ne slab­ším ľuďom, no jeho pri­már­ny cieľ je iný – obme­dziť plyt­va­nie potra­vi­na­mi. Jeho obdo­by pri­tom už úspeš­ne fun­gu­jú po celej Euró­pe, naprí­klad aj v sused­nom Čes­ku, kde verej­né chlad­nič­ky náj­deš, okrem Pra­hy, aj v Plz­ni.

collage ladnička

foto: FB/Veřejná led­nič­ka v Plz­ni

Za nápa­dom pri­niesť chlad­nič­ky do ulíc Bra­ti­sla­vy sto­ja akti­vis­ti zo zdru­že­nia Free Food. Tí sa inšpi­ro­va­li zahra­nič­ný­mi mes­ta­mi a roz­hod­li sa ten­to kon­cept pri­niesť k nám. Poda­ri­lo sa im zís­kať tri chlad­nič­ky z obcho­du, kto­rý ich už nepot­re­bo­val a tak celý pro­jekt nado­bu­dol reál­ne kon­tú­ry. Teraz už deba­tu­jú o tom, kam chlad­nič­ky umiest­niť a ako by mali vyze­rať kon­krét­ne pra­vid­lá ich pou­ží­va­nia.

Ku kaž­dej chlad­nič­ke chcú pri­tom pri­dať aj nálep­ky, aby sa jed­lo dalo ozna­čo­vať dátu­mom, kedy bolo pri­da­né ale­bo uva­re­né.

Akti­vis­ti samoz­rej­me stá­le potre­bu­jú penia­ze na úpra­vu chlad­ni­čiek a ich násled­ne umiest­ne­nie do ulíc Bra­ti­sla­vy – tie však chý­ba­jú. Roz­hod­li sa pre­to pri­hlá­siť do súťa­že pro­jek­tov, kto­rú orga­ni­zu­je Tes­co a pokú­sia sa tak zís­kať 1300 eur. Súťaž fun­gu­je tak, že zákaz­ník dosta­ne po náku­pe žetón, kto­rým môže v pre­daj­niach na Dud­váž­skej, Bie­lo­rus­kej a Žitav­skej hla­so­vať za Free Food.

Fotografija1111 (1)

foto: whostolemymilk.blogspot.com

Pomoc pro­jek­tu pri­tom pri­sľú­bil aj magis­trát hlav­né­ho mes­ta a nie­kto­ré mest­ské čas­ti (Kar­lo­va Ves, Rača či Nové Mes­to). Je však otáz­ne, koľ­ko peňa­zí sa verej­ným chlad­nič­kám nako­niec dosta­ne a pre­to by mal nad ich pod­po­rou roz­mýš­ľať kaž­dý. Ide totiž o pro­jekt, kto­rý síce mož­no nevy­rie­ši všet­ky naše prob­lé­my, ale vedel by z Bra­ti­sla­vy spra­viť o nie­čo kraj­šie mies­to. A o to pres­ne ide – pod­po­ro­vať pro­jek­ty, kto­ré budú zdan­li­vo jed­not­li­vo pris­pie­vať len troš­kou, no spo­loč­ne vytvo­ria pro­stre­die pre lep­ší život. Pre nás všet­kých.

zdroj: free-food.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thisbigcity.net

Pridať komentár (0)