Ver­nee Mars a Mars Pro vstu­pujú do láka­vého pred­pre­daja za zvý­hod­nenú cenu! Pro­ce­sor Helio P20 a 6 GB RAM je len zlo­mok z výbor­nej výbavy

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 14. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ver­nee je vskutku jedi­neč­nou spo­loč­nos­ťou, kto­rej ambí­cie nikdy neboli nízke. Doka­zuje to aj naj­novší počin, model Mars. O tomto smart­fóne sme slý­chali posledné týždne nie­koľ­ko­krát a dnes nám spo­loč­nosť konečne odo­kryla všetky špe­ci­fi­ká­cie a dokonca aj jedno prek­va­pe­nie.

Tým prek­va­pe­ním je prí­tom­nosť ver­zie Pro, ktorá bude novou vlaj­ko­vou loďou čín­skeho nová­čika na poli smart­fó­nov. Mladá a hlavne ambi­ci­ózna spo­loč­nosť pod­ria­dila všetko krás­nemu dizajnu, ktorý sa dokonca priamo porov­náva s nedávno pred­sta­ve­ným iPho­nom 7. Kon­štruk­cia je teda špič­kovo spra­co­vaná a na zadnej strane si všim­neme veľmi dobre známe rie­še­nie plas­to­vých pre­de­lov antén.

vernee-mars-oficialne5

Krásny dizajn z hod­not­ných mate­riá­lov

Fré­zo­va­nie okra­jov CNC strojmi alebo matné pre­ve­de­nie hli­níka len zná­so­bujú doko­nalý pocit pri pou­ží­vaní. Jedno je isté, s novin­kou od Ver­nee vás už nikdy nikto nemôže brať za menej­cen­ného v spo­loč­nosti. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj integ­rá­cia ske­nera odtlač­kov prs­tov do boč­nej steny.

vernee-mars-oficialne4vernee-mars-oficialne2

Ak sa pozrieme na presné čísla, cel­kové roz­mery dosiahli hod­noty 151.6 x 73 x 7.6 mm. Pred­nej strane domi­nuje 5,5-palcový FullHD panel s doko­na­lým pome­rom disp­leja k pred­nej strane, ktorý pred­sta­vuje 80 %. Výrobca sa chváli aj ten­kými rámikmi okolo disp­leja s hrúb­kou len 1 mm. Spo­je­ním týchto ele­men­tov vznikla situ­ácia, že Ver­nee Mars je so svo­jimi roz­mermi na úrovni nie­kto­rých smart­fó­nov s 5-pal­co­vými disp­lejmi.

vernee-mars-oficialne1

Media­Tek Helio P20 a 6 GB RAM

Ako sme už spo­mí­nali vyš­šie, k dis­po­zí­cii sú dve ver­zie, ktoré sa od seba odli­šujú pou­ži­tým pro­ce­so­rom a veľ­kos­ťou ope­rač­nej pamäte RAM. Ver­nee Mars Pro bude dis­po­no­vať zbrusu novým pro­ce­so­rom Media­Tek Helio P20, 6 GB RAM, akce­le­rá­to­rom Mali-T880 a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom. Nový pro­ce­sor je sku­točne mar­kant­ným zlep­še­ním oproti pred­chá­dza­jú­cej gene­rá­cii. Napá­ja­nie obstará 3000 mAh baté­ria a ope­rač­ným sys­té­mom bude Android 6.0 Marsh­mal­low.

htb1xwcvnxxxxxx9xxxxq6xxfxxx8

Oby­čajná“ ver­zia je vyba­vená tak­mer totož­nou výba­vou, no zmena nastala pri pro­ce­sore, kto­rým je veľmi dobre známy Media­Tek Helio P10 a pou­žitá bola aj men­šia, 4 GB RAM pamäť. Stále sa však jedná o veľmi schopnú výbavu, ktorá si dokáže pora­diť s nároč­nými úlo­hami a moder­nými 3D hrami.

13 MPx Sony foto­apa­rát

Foto­gra­fická stránka novinky je na veľmi dob­rej úrovni. Pres­nej­šie ide o 13 MPx sní­mač Sony IMX258 s PDAF zaos­tro­va­ním a clo­nou f/2.0. Sel­fie foto­gra­fie je možné vytvá­rať v 5 MPx roz­lí­šení, a to vďaka sní­maču Sam­sung S5K5E2. Počas fote­nia v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach sa určite zíde aj duálna pri­svet­ľo­va­cia LED dióda.

vernee-mars-oficialne6

Dostup­nosť a cena

Cena Ver­nee Mars bola sta­no­vená na veľmi prí­jemnú čias­tku 226 €, no ak sa roz­hod­nete kúpiť smart­fón už teraz, môžete využiť zľa­vový kupón ver­ne­e­8Mars v hod­note 45 € vo vybra­ných obcho­doch na AliE­x­presse. Dostup­nosť u tra­dič­ných pre­daj­cov zatiaľ nebola bliž­šie špe­ci­fi­ko­vaná. Výkon­nejší model Mars Pro bude pre zákaz­ní­kov dostupný v prie­behu decem­bra za cenu 341 €. Doká­zal ťa výrobca Ver­nee oča­riť natoľko, že by si mu dal šancu kúpou týchto láka­vých novi­niek? Dajte nám vedieť v komen­tá­roch. Nám sa roz­hodne smart­fóny páčia a už sa tešíme na pod­robné recen­zo­va­nie.

pic-1fony-z-ciny

zdroj článku a foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)