Ver­nee Mars a Mars Pro vstu­pu­jú do láka­vé­ho pred­pre­da­ja za zvý­hod­ne­nú cenu! Pro­ce­sor Helio P20 a 6 GB RAM je len zlo­mok z výbor­nej výba­vy

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 14. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ver­nee je vskut­ku jedi­neč­nou spo­loč­nos­ťou, kto­rej ambí­cie nikdy nebo­li níz­ke. Doka­zu­je to aj naj­nov­ší počin, model Mars. O tom­to smart­fó­ne sme slý­cha­li posled­né týžd­ne nie­koľ­ko­krát a dnes nám spo­loč­nosť koneč­ne odo­kry­la všet­ky špe­ci­fi­ká­cie a dokon­ca aj jed­no prek­va­pe­nie.

Tým prek­va­pe­ním je prí­tom­nosť ver­zie Pro, kto­rá bude novou vlaj­ko­vou loďou čín­ske­ho nová­či­ka na poli smart­fó­nov. Mla­dá a hlav­ne ambi­ci­óz­na spo­loč­nosť pod­ria­di­la všet­ko krás­ne­mu dizaj­nu, kto­rý sa dokon­ca pria­mo porov­ná­va s nedáv­no pred­sta­ve­ným iPho­nom 7. Kon­štruk­cia je teda špič­ko­vo spra­co­va­ná a na zadnej stra­ne si všim­ne­me veľ­mi dob­re zná­me rie­še­nie plas­to­vých pre­de­lov antén.

vernee-mars-oficialne5

Krás­ny dizajn z hod­not­ných mate­riá­lov

Fré­zo­va­nie okra­jov CNC stroj­mi ale­bo mat­né pre­ve­de­nie hli­ní­ka len zná­so­bu­jú doko­na­lý pocit pri pou­ží­va­ní. Jed­no je isté, s novin­kou od Ver­nee vás už nikdy nikto nemô­že brať za menej­cen­né­ho v spo­loč­nos­ti. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj integ­rá­cia ske­ne­ra odtlač­kov prs­tov do boč­nej ste­ny.

vernee-mars-oficialne4vernee-mars-oficialne2

Ak sa pozrie­me na pres­né čís­la, cel­ko­vé roz­me­ry dosiah­li hod­no­ty 151.6 x 73 x 7.6 mm. Pred­nej stra­ne domi­nu­je 5,5-palcový FullHD panel s doko­na­lým pome­rom disp­le­ja k pred­nej stra­ne, kto­rý pred­sta­vu­je 80 %. Výrob­ca sa chvá­li aj ten­ký­mi rámik­mi oko­lo disp­le­ja s hrúb­kou len 1 mm. Spo­je­ním tých­to ele­men­tov vznik­la situ­ácia, že Ver­nee Mars je so svo­ji­mi roz­mer­mi na úrov­ni nie­kto­rých smart­fó­nov s 5-pal­co­vý­mi disp­lej­mi.

vernee-mars-oficialne1

Media­Tek Helio P20 a 6 GB RAM

Ako sme už spo­mí­na­li vyš­šie, k dis­po­zí­cii sú dve ver­zie, kto­ré sa od seba odli­šu­jú pou­ži­tým pro­ce­so­rom a veľ­kos­ťou ope­rač­nej pamä­te RAM. Ver­nee Mars Pro bude dis­po­no­vať zbru­su novým pro­ce­so­rom Media­Tek Helio P20, 6 GB RAM, akce­le­rá­to­rom Mali-T880 a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom. Nový pro­ce­sor je sku­toč­ne mar­kant­ným zlep­še­ním opro­ti pred­chá­dza­jú­cej gene­rá­cii. Napá­ja­nie obsta­rá 3000 mAh baté­ria a ope­rač­ným sys­té­mom bude Andro­id 6.0 Marsh­mal­low.

htb1xwcvnxxxxxx9xxxxq6xxfxxx8

Oby­čaj­ná“ ver­zia je vyba­ve­ná tak­mer totož­nou výba­vou, no zme­na nasta­la pri pro­ce­so­re, kto­rým je veľ­mi dob­re zná­my Media­Tek Helio P10 a pou­ži­tá bola aj men­šia, 4 GB RAM pamäť. Stá­le sa však jed­ná o veľ­mi schop­nú výba­vu, kto­rá si doká­že pora­diť s nároč­ný­mi úlo­ha­mi a moder­ný­mi 3D hra­mi.

13 MPx Sony foto­apa­rát

Foto­gra­fic­ká strán­ka novin­ky je na veľ­mi dob­rej úrov­ni. Pres­nej­šie ide o 13 MPx sní­mač Sony IMX258 s PDAF zaos­tro­va­ním a clo­nou f/2.0. Sel­fie foto­gra­fie je mož­né vytvá­rať v 5 MPx roz­lí­še­ní, a to vďa­ka sní­ma­ču Sam­sung S5K5E2. Počas fote­nia v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach sa urči­te zíde aj duál­na pri­svet­ľo­va­cia LED dió­da.

vernee-mars-oficialne6

Dostup­nosť a cena

Cena Ver­nee Mars bola sta­no­ve­ná na veľ­mi prí­jem­nú čias­t­ku 226 €, no ak sa roz­hod­ne­te kúpiť smart­fón už teraz, môže­te využiť zľa­vo­vý kupón ver­ne­e­8Mars v hod­no­te 45 € vo vybra­ných obcho­doch na AliE­x­pres­se. Dostup­nosť u tra­dič­ných pre­daj­cov zatiaľ nebo­la bliž­šie špe­ci­fi­ko­va­ná. Výkon­nej­ší model Mars Pro bude pre zákaz­ní­kov dostup­ný v prie­be­hu decem­bra za cenu 341 €. Doká­zal ťa výrob­ca Ver­nee oča­riť natoľ­ko, že by si mu dal šan­cu kúpou tých­to láka­vých novi­niek? Daj­te nám vedieť v komen­tá­roch. Nám sa roz­hod­ne smart­fó­ny páčia a už sa teší­me na pod­rob­né recen­zo­va­nie.

pic-1fony-z-ciny

zdroj člán­ku a foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)