Via­noč­ný dar­ček pre TEBA od Richar­da Bran­so­na!

Harry Gavendová / 16. decembra 2014 / Zaujímavosti

Je to tak, Richard Bran­son, jeden z naj­zná­mej­ších a najvp­lyv­nej­ších biz­nis­ma­nov sa roz­ho­dol dať dar­ček kaž­dé­mu z nás – a to ešte pred Via­no­ca­mi.

O čo ide? Na strán­kach Enter­pre­ne­ur posky­tol svo­jich 10 tipov, ako uspieť v obchod­nej oblas­ti. Ak ste teda pod­ľa titul­ku čaka­li neja­ký ozaj­st­ný dar­ček, neza­bud­ni­te, že Via­no­ce nie sú o mate­riál­nych veciach a rady od miliar­dá­ra tiež člo­vek nedos­ta­ne kaž­dý deň. Tak šup-šup, poď­me na to:

  • Nasle­duj­te svo­je sny. Bude­te viesť ove­ľa lep­ší život, ak sle­du­je­te svo­je váš­ne. Ľudia, kto­rí pra­cu­jú na veciach, kto­ré milu­jú, zvy­čaj­ne uží­va­jú živo­ta viac ako ostat­ní. Jed­no­du­cho pre­to, že pre­na­sle­du­jú svo­je sny.

  • Urob­te nie­čo dob­ré. Ak nespra­ví­te zme­nu v živo­te iných ľudí, nemu­sí­te ani pod­ni­kať. Spo­loč­nos­ti majú prá­ve túto povin­nosť – robiť vo sve­te zme­nu. Dlhu­jú to svo­jím zamest­nan­com, kli­en­tom, všet­kým. Úžas­nou súčas­ťou toho, že robiť dob­ré veci sa opla­tí je i to, že to pro­spie­va váš­mu biz­ni­su.

  • Ver­te v svo­je nápa­dy. Risk­ni­te všet­ko, čo máte. Prá­ve osob­né nasa­de­nie pre pod­ni­ka­nie a súkrom­né cie­le môže byť tým roz­die­lom medzi úspe­chom a zly­ha­ním. Ak nie ste hrdí na to, čo robí­te, kto iný má byť? Nene­chaj­te sa zlá­kať sle­do­va­ním zis­kov a ras­tu. Ak zosta­ne­te zame­ra­ní na to, aby ste boli naj­lep­ší v tom, čo robí­te, je prav­de­po­dob­nej­šie, že všet­ko ostat­né bude nasle­do­vať.

  • Nevzdá­vaj­te sa. Pri kaž­dom dob­ro­druž­stve, kto­ré som spra­vil, som čelil ťaž­kým momen­tom, kedy bolo naj­jed­no­duch­šie hodiť „flin­tu do žita“ a ísť preč. No bude­te prek­va­pe­ní, čo všet­ko doká­že­te ak sa bude­te húžev­na­to držať svo­jich cie­ľov. Keď spad­ne­te, opäť vstaň­te, opráš­te sa a vyskú­šaj­te to zno­va.

  • Bav­te sa a uis­ti­te sa o tom, že aj čle­no­via váš­ho tímu sa bavia. Zába­va je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších, ale i naj­pod­ce­ňo­va­nej­ších súčas­tí pod­ni­ka­nia. Ak sa neba­ví­te, potom je tu čas ukon­čiť veci a skú­siť nie­čo nové. Ak sú vaši zamest­nan­ci tiež zapá­le­ní pre vec a rov­na­ko sa bavia, potom sa sku­toč­ne sta­ra­jú o zákaz­ní­kov a robia lep­šiu prá­cu. Naj­mi­te si ľudí, kto­rí hľa­da­jú to naj­lep­šie v ostat­ných a milu­jú to, čo robia.

  • Dele­guj­te prá­cu a tráv­te viac času s vašou rodi­nou. Ume­nie dele­go­vať prá­cu je jed­ným z kľú­čo­vých zruč­nos­tí, kto­ré musí pod­ni­ka­teľ zvlád­nuť. Naj­mi­te si tých, čo pokry­jú vaše slab­šie strán­ky. Pri­pra­ví vám to i viac času pre plá­no­va­nie budúc­nos­ti fir­my, ale aj pre vašich blíz­kych. Oh, a neza­bud­ni­te sa ich občas spý­tať, čo si mys­lia o vašom biz­ni­se – to som mal naprí­klad spra­viť pred tým, než som spus­til obchod s kon­dó­ma­mi Mates.

  • Počú­vaj­te a rob­te si poznám­ky, nasta­vuj­te si nové cie­le. Ak si neza­pí­še­te svo­je spon­tán­ne myš­lien­ky, môžu v oka­mi­hu zmiz­núť. Zapi­suj­te si i cie­le, vytvor­te si zozna­my. Viac počú­vaj­te, menej roz­prá­vaj­te. Bude­te udi­ve­ní, aké pre­káž­ky doká­že počú­va­nie pre­ko­nať.

  • Komu­ni­kuj­te, spo­lu­pra­cuj­te, a opäť – komu­ni­kuj­te. Udr­žuj­te to v jed­no­du­chos­ti a nadov­šet­ko pra­cuj­te a hraj­te sa s ostat­ný­mi. Áno, hubám sa darí v tem­nom pro­stre­dí s hno­ji­vom, no s ľuď­mi to tak nie je. Aj v spo­loč­nos­ti Pixar vybu­do­va­li otvo­re­né pra­cov­né pro­stre­die, kto­ré vyzý­va k zdie­ľa­niu ideí a kre­a­ti­vi­te.

  • Vypni­te si lap­top a iPho­ne a choď­te von. Neseď­te celý deň pred obra­zov­kou. Pra­vi­del­ne sa vydá­vaj­te von a do sve­ta. Ak ste to vždy zaned­bá­va­li, začni­te na dvor­če­ku za vlast­ným domom. Exis­tu­je toľ­ko mož­nos­tí, ako stret­núť úžas­ných ľudí, zažiť skve­lé zážit­ky… nestrá­caj­te čas.

  • Rob­te to, čo milu­je­te a „udr­žuj­te gauč v kuchy­ni“. Pokým ste obklo­pe­ní ľuď­mi, kto­rých máte radi a robí­te, čo milu­je­te nezá­le­ží na tom, kde žije­te a koľ­ko zaro­bí­te. Keď sme na Nec­ker Island, moja rodi­na sa sna­ží trá­viť čo naj­viac času v kuchy­ni poko­pe. Ak máte stre­chu nad hla­vou a par­tne­ra, kto­ré­ho milu­je­te, naozaj nepot­re­bu­je­te prí­liš veľa.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)