Via­nočný dar­ček pre TEBA od Richarda Bran­sona!

Harry Gavendová / 16. decembra 2014 / Zaujímavosti

Je to tak, Richard Bran­son, jeden z naj­zná­mej­ších a najvp­lyv­nej­ších biz­nis­ma­nov sa roz­ho­dol dať dar­ček kaž­dému z nás – a to ešte pred Via­no­cami.

O čo ide? Na strán­kach Enter­pre­neur posky­tol svo­jich 10 tipov, ako uspieť v obchod­nej oblasti. Ak ste teda podľa titulku čakali nejaký ozaj­stný dar­ček, neza­bud­nite, že Via­noce nie sú o mate­riál­nych veciach a rady od miliar­dára tiež člo­vek nedos­tane každý deň. Tak šup-šup, poďme na to:

  • Nasle­dujte svoje sny. Budete viesť oveľa lepší život, ak sle­du­jete svoje vášne. Ľudia, ktorí pra­cujú na veciach, ktoré milujú, zvy­čajne uží­vajú života viac ako ostatní. Jed­no­du­cho preto, že pre­na­sle­dujú svoje sny.

  • Urobte niečo dobré. Ak nespra­víte zmenu v živote iných ľudí, nemu­síte ani pod­ni­kať. Spo­loč­nosti majú práve túto povin­nosť – robiť vo svete zmenu. Dlhujú to svo­jím zamest­nan­com, kli­en­tom, všet­kým. Úžas­nou súčas­ťou toho, že robiť dobré veci sa oplatí je i to, že to pro­spieva vášmu biz­nisu.

  • Verte v svoje nápady. Risk­nite všetko, čo máte. Práve osobné nasa­de­nie pre pod­ni­ka­nie a súkromné ciele môže byť tým roz­die­lom medzi úspe­chom a zly­ha­ním. Ak nie ste hrdí na to, čo robíte, kto iný má byť? Nene­chajte sa zlá­kať sle­do­va­ním zis­kov a rastu. Ak zosta­nete zame­raní na to, aby ste boli naj­lepší v tom, čo robíte, je prav­de­po­dob­nej­šie, že všetko ostatné bude nasle­do­vať.

  • Nevzdá­vajte sa. Pri kaž­dom dob­ro­druž­stve, ktoré som spra­vil, som čelil ťaž­kým momen­tom, kedy bolo naj­jed­no­duch­šie hodiť „flintu do žita“ a ísť preč. No budete prek­va­pení, čo všetko doká­žete ak sa budete húžev­nato držať svo­jich cie­ľov. Keď spad­nete, opäť vstaňte, oprášte sa a vyskú­šajte to znova.

  • Bavte sa a uis­tite sa o tom, že aj čle­no­via vášho tímu sa bavia. Zábava je jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších, ale i naj­pod­ce­ňo­va­nej­ších súčastí pod­ni­ka­nia. Ak sa neba­víte, potom je tu čas ukon­čiť veci a skú­siť niečo nové. Ak sú vaši zamest­nanci tiež zapá­lení pre vec a rov­nako sa bavia, potom sa sku­točne sta­rajú o zákaz­ní­kov a robia lep­šiu prácu. Naj­mite si ľudí, ktorí hľa­dajú to naj­lep­šie v ostat­ných a milujú to, čo robia.

  • Dele­gujte prácu a trávte viac času s vašou rodi­nou. Ume­nie dele­go­vať prácu je jed­ným z kľú­čo­vých zruč­ností, ktoré musí pod­ni­ka­teľ zvlád­nuť. Naj­mite si tých, čo pokryjú vaše slab­šie stránky. Pri­praví vám to i viac času pre plá­no­va­nie budúc­nosti firmy, ale aj pre vašich blíz­kych. Oh, a neza­bud­nite sa ich občas spý­tať, čo si mys­lia o vašom biz­nise – to som mal naprí­klad spra­viť pred tým, než som spus­til obchod s kon­dó­mami Mates.

  • Počú­vajte a robte si poznámky, nasta­vujte si nové ciele. Ak si neza­pí­šete svoje spon­tánne myš­lienky, môžu v oka­mihu zmiz­núť. Zapi­sujte si i ciele, vytvorte si zoznamy. Viac počú­vajte, menej roz­prá­vajte. Budete udi­vení, aké pre­kážky dokáže počú­va­nie pre­ko­nať.

  • Komu­ni­kujte, spo­lu­pra­cujte, a opäť – komu­ni­kujte. Udr­žujte to v jed­no­du­chosti a nadov­šetko pra­cujte a hrajte sa s ostat­nými. Áno, hubám sa darí v tem­nom pro­stredí s hno­ji­vom, no s ľuďmi to tak nie je. Aj v spo­loč­nosti Pixar vybu­do­vali otvo­rené pra­covné pro­stre­die, ktoré vyzýva k zdie­ľa­niu ideí a kre­a­ti­vite.

  • Vypnite si lap­top a iPhone a choďte von. Neseďte celý deň pred obra­zov­kou. Pra­vi­delne sa vydá­vajte von a do sveta. Ak ste to vždy zaned­bá­vali, začnite na dvor­čeku za vlast­ným domom. Exis­tuje toľko mož­ností, ako stret­núť úžas­ných ľudí, zažiť skvelé zážitky… nestrá­cajte čas.

  • Robte to, čo milu­jete a „udr­žujte gauč v kuchyni“. Pokým ste obklo­pení ľuďmi, kto­rých máte radi a robíte, čo milu­jete nezá­leží na tom, kde žijete a koľko zaro­bíte. Keď sme na Nec­ker Island, moja rodina sa snaží trá­viť čo naj­viac času v kuchyni pokope. Ak máte stre­chu nad hla­vou a par­tnera, kto­rého milu­jete, naozaj nepot­re­bu­jete prí­liš veľa.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)