VIDEO: Blisk je pre­hlia­dač, po kto­rom túži každý deve­lo­per

Michal Ondro / 14. mája 2016 / Tools a produktivita

Tento pre­hlia­dač je špe­ciálne dizaj­no­vaný pre deve­lo­pe­rov a tvor­cov web strá­nok, ktorí si ho už teraz môžu vyskú­šať na svo­jom Win­do­wse. Blisk je úplne zdarma a sľu­buje svo­jim pou­ží­va­te­ľom zvý­še­nie pro­duk­ti­vity a kva­lity kódo­va­nia tým, že ponúka širokú paletu nástro­jov na tvorbu web strá­nok a ich tes­to­va­nie, či už na PC alebo smart­fóne. Blisk je pre­hlia­da­čom, ktorý jed­no­du­cho potre­bu­ješ vo svo­jom živote. 

V minu­losti na to cel­kom posta­čo­vala Mozilla Fire­fox, ktorá na tento účel vyvi­nula špe­ciálnu deve­lo­per­skú edí­ciu svojho pre­hlia­dača, no nový Blisk ju zane­cháva ďaleko za sebou.

Blisk pri­chá­dza so sadou pred-inšta­lo­va­ných naj­po­pu­lár­nej­ších zaria­dení v emu­lo­va­nom režime, ktoré vývo­já­rom uľah­čia tes­to­va­nie sprá­va­nia ich kódu naprieč rôz­nymi zaria­de­niami a pre­hlia­dačmi. Šikovné, že? Túto vymo­že­nosť oce­níš hlavne pri porov­ná­vaní reak­cií tebou vytvo­re­ného dizajnu na rôzne roz­lí­še­nia obra­zo­viek a odlišný počet pixe­lov.

To nie je ani zďa­leka všetko. Blisk toto tes­to­va­nie dokáže ešte o niečo zjed­no­du­šiť. V špe­ciál­nej apli­ká­cii uvi­díš to isté, čo sa deje na tvo­jom PC. To zna­mená, že budeš môcť tes­to­vať sprá­va­nie kódu na via­ce­rých zaria­de­niach súčasne tak, že budeš mať neus­tále všetko pod kon­tro­lou a nestra­tíš pozor­nosť. Kedy­koľ­vek sa posu­nieš na stránke v počí­tači, Blisk spraví ten istý úkon aj na mobil­nom zaria­dení.

blisk-browser-scroll-feature-1

foto: thenextweb.com

Pre­hlia­dač dis­po­nuje aj tzv. auto ref­resh schop­nos­ťou, vďaka kto­rej nebu­deš musieť znovu načí­ta­vať množ­stvo okien vždy, keď usku­toč­níš zmenu v kóde. Obsah strá­nok sa neus­tále a auto­ma­ticky obno­vuje.

Ďal­šou fun­kciou, ktorá príde deve­lo­pe­rom vhod, je zazna­me­ná­va­nie chýb a tech­nic­kých prob­lé­mov pomo­cou jed­no­du­chých scre­ens­ho­tov, ktoré sa ihneď ulo­žia na tvoj clou­dový Blisk účet. Tak k nim budeš mať ty a tvoj tím neus­tály prí­stup.

Blisk obsa­huje aj zabu­do­vanú schop­nosť ana­lýzy kva­lity tvojho kódu, rých­losti jeho načí­ta­nia a kom­pa­ti­bi­lity naprieč rôz­nymi zaria­de­niami a pre­hlia­dačmi. Okrem toho tak­tiež sle­duje a zazna­me­náva všetky chyby a tech­nické prob­lémy, a upo­zor­ňuje v reál­nom čase nie­len teba, ale aj tvoj tím.

Blisk spo­lu­pra­cuje aj s nástrojmi ako Asana, Trello, TFS a Google Drive. Na nasle­du­jú­com videu sa môžeš pozrieť na to, ako tento geniálny pre­hlia­dač vyzerá a fun­guje.

Nemu­síš sa báť, že by si sa v ňom zo začiatku nevyz­nal. Blisk ti ponúka jed­no­du­chý tuto­rial, ktorý ťa obo­známi s jeho nástrojmi, pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním a ty budeš môcť už o malú chvíľu začať kódo­vať.

Momen­tále je Blisk k dis­po­zí­cii len na ope­rač­nom sys­téme Win­dows, no spo­loč­nosť plá­nuje jeho roz­ší­re­nie aj na Mac a Linux.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)