VIDEO: Blisk je pre­hlia­dač, po kto­rom túži kaž­dý deve­lo­per

Michal Ondro / 14. mája 2016 / Lifehacking

Ten­to pre­hlia­dač je špe­ciál­ne dizaj­no­va­ný pre deve­lo­pe­rov a tvor­cov web strá­nok, kto­rí si ho už teraz môžu vyskú­šať na svo­jom Win­do­wse. Blisk je úpl­ne zdar­ma a sľu­bu­je svo­jim pou­ží­va­te­ľom zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty a kva­li­ty kódo­va­nia tým, že ponú­ka širo­kú pale­tu nástro­jov na tvor­bu web strá­nok a ich tes­to­va­nie, či už na PC ale­bo smart­fó­ne. Blisk je pre­hlia­da­čom, kto­rý jed­no­du­cho potre­bu­ješ vo svo­jom živo­te.

V minu­los­ti na to cel­kom posta­čo­va­la Mozil­la Fire­fox, kto­rá na ten­to účel vyvi­nu­la špe­ciál­nu deve­lo­per­skú edí­ciu svoj­ho pre­hlia­da­ča, no nový Blisk ju zane­chá­va ďale­ko za sebou.

Blisk pri­chá­dza so sadou pred-inšta­lo­va­ných naj­po­pu­lár­nej­ších zaria­de­ní v emu­lo­va­nom reži­me, kto­ré vývo­já­rom uľah­čia tes­to­va­nie sprá­va­nia ich kódu naprieč rôz­ny­mi zaria­de­nia­mi a pre­hlia­dač­mi. Šikov­né, že? Túto vymo­že­nosť oce­níš hlav­ne pri porov­ná­va­ní reak­cií tebou vytvo­re­né­ho dizaj­nu na rôz­ne roz­lí­še­nia obra­zo­viek a odliš­ný počet pixe­lov.

To nie je ani zďa­le­ka všet­ko. Blisk toto tes­to­va­nie doká­že ešte o nie­čo zjed­no­du­šiť. V špe­ciál­nej apli­ká­cii uvi­díš to isté, čo sa deje na tvo­jom PC. To zna­me­ná, že budeš môcť tes­to­vať sprá­va­nie kódu na via­ce­rých zaria­de­niach súčas­ne tak, že budeš mať neus­tá­le všet­ko pod kon­tro­lou a nestra­tíš pozor­nosť. Kedy­koľ­vek sa posu­nieš na strán­ke v počí­ta­či, Blisk spra­ví ten istý úkon aj na mobil­nom zaria­de­ní.

blisk-browser-scroll-feature-1

foto: thenextweb.com

Pre­hlia­dač dis­po­nu­je aj tzv. auto ref­resh schop­nos­ťou, vďa­ka kto­rej nebu­deš musieť zno­vu načí­ta­vať množ­stvo okien vždy, keď usku­toč­níš zme­nu v kóde. Obsah strá­nok sa neus­tá­le a auto­ma­tic­ky obno­vu­je.

Ďal­šou fun­kci­ou, kto­rá prí­de deve­lo­pe­rom vhod, je zazna­me­ná­va­nie chýb a tech­nic­kých prob­lé­mov pomo­cou jed­no­du­chých scre­ens­ho­tov, kto­ré sa ihneď ulo­žia na tvoj clou­do­vý Blisk účet. Tak k nim budeš mať ty a tvoj tím neus­tá­ly prí­stup.

Blisk obsa­hu­je aj zabu­do­va­nú schop­nosť ana­lý­zy kva­li­ty tvoj­ho kódu, rých­los­ti jeho načí­ta­nia a kom­pa­ti­bi­li­ty naprieč rôz­ny­mi zaria­de­nia­mi a pre­hlia­dač­mi. Okrem toho tak­tiež sle­du­je a zazna­me­ná­va všet­ky chy­by a tech­nic­ké prob­lé­my, a upo­zor­ňu­je v reál­nom čase nie­len teba, ale aj tvoj tím.

Blisk spo­lu­pra­cu­je aj s nástroj­mi ako Asa­na, Trel­lo, TFS a Goog­le Dri­ve. Na nasle­du­jú­com videu sa môžeš pozrieť na to, ako ten­to geniál­ny pre­hlia­dač vyze­rá a fun­gu­je.

Nemu­síš sa báť, že by si sa v ňom zo začiat­ku nevyz­nal. Blisk ti ponú­ka jed­no­du­chý tuto­rial, kto­rý ťa obo­zná­mi s jeho nástroj­mi, pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním a ty budeš môcť už o malú chví­ľu začať kódo­vať.

Momen­tá­le je Blisk k dis­po­zí­cii len na ope­rač­nom sys­té­me Win­do­ws, no spo­loč­nosť plá­nu­je jeho roz­ší­re­nie aj na Mac a Linux.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)