VIDEO: Prvý fle­xi­bil­ný holo­gra­fic­ký smart­fón vyze­rá ako zo sta­ré­ho sci-fi

Michal Ondro / 9. mája 2016 / Tech a inovácie

Nemož­né sa sta­lo sku­toč­nos­ťou. Ten­to smart­fón, doká­že zobra­ziť 3D objekt bez toho, aby si musel pou­žiť špe­ciál­ne oku­lia­re ale­bo neja­ké iné pomôc­ky. Pro­to­typ beží na ope­rač­nom sys­té­me Andro­id a môže sa pochvá­liť fle­xi­bil­ným disp­le­jom, pomo­cou kto­ré­ho budeš môcť pra­co­vať s troj­roz­mer­ným obra­zom spô­sob­mi, o kto­rých sa ti dote­raz moh­lo len sní­vať. Niet pochýb o tom, budúc­nosť smart­fó­nov bude vyze­rať nejak tak­to.

Ide, samoz­rej­me, len o pro­to­typ, no pred­sta­vi­vos­ti sa pred­sa medze nekla­dú. Skús si pred­sta­viť toto isté, len s disp­le­jom v roz­lí­še­ní dneš­ných naj­na­du­pa­nej­ších smart­fó­nov. Urči­te sa zvý­ši aj rých­losť zobra­zo­va­nia a ply­nu­losť inte­rak­cie s 3D objekt­mi.

Za HoloF­lex vďa­čí­me ved­com z Human Media Lab na uni­ver­zi­te v Que­en­se. Doktor Roel Ver­te­ga­al, kto­rý je vedú­cim labo­ra­tó­ria, sa o ňom vyjad­ril nasle­dov­ne: „HoloF­lex ponú­ka úpl­ne nový spô­sob inte­rak­cie pou­ží­va­te­ľa so smart­fó­nom. Ten bude môcť byť vo voľ­nej inte­rak­cii s 3D obráz­ka­mi a videom bez toho, aby musel pou­žiť oku­lia­re, kto­ré len zby­toč­ne zaťa­žu­jú pou­ží­va­te­ľa. Obsah vystu­pu­jú­ci z disp­le­ja sa javí ako troj­di­men­zi­onál­ny pri pohľa­de z aké­ho­koľ­vek uhlu. Sle­do­vať ho teda môže neob­me­dze­ný počet divá­kov.“

Tak­to vyze­rá štruk­tú­ra disp­le­ja HoloF­lex-u:

s02

foto: i.gzn.jp

Teraz nie­čo z para­met­rov. HoloF­lex sa môže pochvá­liť Full HD FOLED (Fle­xib­le Orga­nic Light Emit­ting Diode) doty­ko­vým disp­le­jom. Výsled­ný obraz je ren­de­ro­va­ný do blo­kov širo­kých 12 pixe­lov, kto­ré sto­ja za tým, že je obraz troj­di­men­zi­onál­ny, a to pri pohľa­de z kto­ré­ho­koľ­vek uhlu. Kaž­dý z tých­to blo­kov daný obraz pre­mie­ta pomo­cou poľa 16-tisíc fle­xi­bil­ných fish-eye mik­ro­šo­šo­viek.AngryBirds.0

foto: cdn3.vox-cdn.com

Ak budú ved­ci pokra­čo­vať vo vývo­ji a budú sa sna­žiť o zdo­ko­na­le­nie HoloF­lex-u, tak o pár rokov môže­me oča­ká­vať nie­čo, po čom bude túžiť tak­mer kaž­dý. Svo­jich fanú­ši­kov si ten­to smart­fón urči­te náj­de a budú ich mili­ó­ny.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn3.vox-cdn.com

Pridať komentár (0)