VIDEO: Prvý fle­xi­bilný holo­gra­fický smart­fón vyzerá ako zo sta­rého sci-fi

Michal Ondro / 9. mája 2016 / Tech a inovácie

Nemožné sa stalo sku­toč­nos­ťou. Tento smart­fón, dokáže zobra­ziť 3D objekt bez toho, aby si musel pou­žiť špe­ciálne oku­liare alebo nejaké iné pomôcky. Pro­to­typ beží na ope­rač­nom sys­téme Android a môže sa pochvá­liť fle­xi­bil­ným disp­le­jom, pomo­cou kto­rého budeš môcť pra­co­vať s troj­roz­mer­ným obra­zom spô­sobmi, o kto­rých sa ti dote­raz mohlo len sní­vať. Niet pochýb o tom, budúc­nosť smart­fó­nov bude vyze­rať nejak takto. 

Ide, samoz­rejme, len o pro­to­typ, no pred­sta­vi­vosti sa predsa medze nekladú. Skús si pred­sta­viť toto isté, len s disp­le­jom v roz­lí­šení dneš­ných naj­na­du­pa­nej­ších smart­fó­nov. Určite sa zvýši aj rých­losť zobra­zo­va­nia a ply­nu­losť inte­rak­cie s 3D objektmi.

Za HoloF­lex vďa­číme ved­com z Human Media Lab na uni­ver­zite v Que­ense. Doktor Roel Ver­te­gaal, ktorý je vedú­cim labo­ra­tó­ria, sa o ňom vyjad­ril nasle­dovne: „HoloF­lex ponúka úplne nový spô­sob inte­rak­cie pou­ží­va­teľa so smart­fó­nom. Ten bude môcť byť vo voľ­nej inte­rak­cii s 3D obráz­kami a videom bez toho, aby musel pou­žiť oku­liare, ktoré len zby­točne zaťa­žujú pou­ží­va­teľa. Obsah vystu­pu­júci z disp­leja sa javí ako troj­di­men­zi­onálny pri pohľade z aké­ho­koľ­vek uhlu. Sle­do­vať ho teda môže neob­me­dzený počet divá­kov.“

Takto vyzerá štruk­túra disp­leja HoloF­lex-u:

s02

foto: i.gzn.jp

Teraz niečo z para­met­rov. HoloF­lex sa môže pochvá­liť Full HD FOLED (Fle­xible Orga­nic Light Emit­ting Diode) doty­ko­vým disp­le­jom. Výsledný obraz je ren­de­ro­vaný do blo­kov širo­kých 12 pixe­lov, ktoré stoja za tým, že je obraz troj­di­men­zi­onálny, a to pri pohľade z kto­ré­ho­koľ­vek uhlu. Každý z týchto blo­kov daný obraz pre­mieta pomo­cou poľa 16-tisíc fle­xi­bil­ných fish-eye mik­ro­šo­šo­viek.AngryBirds.0

foto: cdn3.vox-cdn.com

Ak budú vedci pokra­čo­vať vo vývoji a budú sa sna­žiť o zdo­ko­na­le­nie HoloF­lex-u, tak o pár rokov môžeme oča­ká­vať niečo, po čom bude túžiť tak­mer každý. Svo­jich fanú­ši­kov si tento smart­fón určite nájde a budú ich mili­óny.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn3.vox-cdn.com

Pridať komentár (0)