Video: Toto bude nové tla­čidlo “Páči sa mi” na Face­bo­oku!

Rišo Néveri / 8. október 2015 / Business

Iba nedávno sme infor­mo­vali o ozname zo strany Face­bo­oku, že pra­cujú na tzv. Dis­like alebo “Nepáči sa mi” tla­čidle. Vyzerá to tak, že práve výsle­dok týchto prác začal dnes Face­book tes­to­vať vo svo­jej apli­ká­cii.

Dnes spúš­ťame tes­to­va­nie Reac­ti­ons — nový druh Like tla­čidla, ktoré je omnoho expre­sív­nej­šie”, píše Zuc­ker­berg na nástenke svojho pro­filu pri­bližne mesiac potom, ako ozná­mil, že v záku­lisí konečne začali práce na dlho oča­ká­va­nom tla­čidle “Nepáči sa mi.” Nejedná sa síce o doslovné Dis­like tla­čidlo (zrejme by bol Face­book zahl­tený nega­tív­nymi reak­ci­ami a nie­ktorí by to nez­vládli), ide skôr o roz­ší­re­nie exis­tu­jú­ceho “Páči sa mi.” 

Tla­čidlo Like sa na Face­bo­oku nachá­dza už naozaj dlhú dobu a deň čo deň ho pou­ží­va­te­lia Face­bo­oku stla­čia toľ­ko­krát, až čísla pre­sa­hujú miliardy. Je tomu tak, pre­tože stla­čiť Like nás nestojí tak­mer nič. Je to jed­no­du­chá “nepráca”. Netreba komen­to­vať, stačí dať Páči sa mi. Dlhé roky bola však modrá spo­loč­nosť bom­bar­do­vaná otáz­kami ako “Kedy konečne dosta­neme tla­čidlo Nepáči sa mi!” A zdá sa, že Mark to pocho­pil: “Nie každý moment je šťast­nou chví­ľou a nie­kedy chcete jed­no­du­cho vyjad­riť súcit. Vtedy tla­čidlo Páči sa mi nie je úplne ide­álne.” 

Roz­ší­re­ním exis­tu­jú­ceho tla­čidla bude však možné vyjad­riť smú­tok, súcit a ďaľ­šie pocity, ktoré sme dote­raz vyjad­ro­vali v komen­tá­roch, alebo emo­ti­konmi. Face­book toto nové tla­čidlo tes­tuje v apli­ká­cii a akti­vo­vať sa dá dlhým podrža­ním tla­čidla Páči sa mi. 

Pridať komentár (0)