VIDEO: VAIO Z Flip je urče­ný pro­fe­si­oná­lom

Michaela Líšková / 11. mája 2016 / Tech a inovácie

Nový Z Flip od spo­loč­nos­ti Vaio roz­hod­ne nie je note­bo­ok, kto­rý si môže dovo­liť kaž­dý. Vaio má ale dôvod, pre­čo sa ceno­vá hla­di­na nepo­hy­bu­je v spo­loč­ných vodách s bež­ný­mi smr­teľ­ník­mi.

Zdá sa, že spo­loč­nosť Vaio mie­ri v posled­nom čase vyso­ko. Ten­to rok debu­to­val už dru­hý dra­hý note­bo­ok, kto­rý úto­čí na Sever­nú Ame­ri­ku. Nebu­de­me si nič naho­vá­rať, ten­to prí­stroj roz­hod­ne nie je pre tých, kto­rí sa sna­žia na tech­no­ló­giách aspoň tro­chu šet­riť. Nový Z Flip začí­na na cene $1799 (1564 EUR) a môže sa vyšpl­hať až do výš­ky $2399 (2109 EUR).

Ak ťa táto vyso­ká cena mier­ne (ale­bo aj viac) šoko­va­la, pre­to­že si spo­mí­naš na časy, keď boli note­bo­oky Vaio v rela­tív­ne prie­mer­nej ceno­vej kate­gó­rií, je to tak pre­to, že Vaio sa sna­ží byť App­le-om pre win­do­wso­vý svet.

us vaio com

foto: us.vaio.com

Táto mašin­ka je dra­há pre­to, že s ňou má Vaio pria­my zámer — chce totiž, aby sa Z Flip stal tou pra­vou voľ­bou seri­óz­nych pod­ni­ka­te­ľov či mana­žé­rov. Je dosta­toč­ne výkon­ný na prá­cu, kto­rá sa od neho bude vyža­do­vať, ale záro­veň ten­ký a ľah­ko pre­nos­ný, aby mohol ísť so svo­jím maji­te­ľom kam­koľ­vek.

Jed­ná sa o 13-pal­co­vé zaria­de­nie s doty­ko­vým disp­le­jom, kto­ré má roz­lí­še­nie 2560x1440 a doká­že sa pre­klo­piť do tab­le­to­vé­ho módu. Z Flip to však robí tro­cha nezvy­čaj­ne, čo si môžeš všim­núť aj na videu niž­šie. Vo vnút­ri si našiel mies­to pro­ce­sor Core i5 ale­bo Core i7 z gene­rá­cie Sky­la­ke a 8 až 16GB RAM pamä­te.

Vaio Z Flip je bez­po­chy­by pek­ný note­bo­ok; ele­gant­ný, prak­tic­ký, šikov­ný. Čo nemu­sí nevy­hnut­ne zna­me­nať, že zasiah­ne poža­do­va­nú cie­ľo­vú sku­pi­nu a pro­fe­si­oná­li v ňom náj­du všet­ko, čo hľa­da­jú.
Chlap­ci z The Ver­ge sa na toh­to fešá­ka pozre­li tro­chu bliž­šie a tu je ich video:

zdroj: Jacob Kas­tre­na­kes, theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: us.vaio.com

Pridať komentár (0)