VIDEO: VAIO Z Flip je určený pro­fe­si­oná­lom

Michaela Líšková / 11. mája 2016 / Tech a inovácie

Nový Z Flip od spo­loč­nosti Vaio roz­hodne nie je note­book, ktorý si môže dovo­liť každý. Vaio má ale dôvod, prečo sa cenová hla­dina nepo­hy­buje v spo­loč­ných vodách s bež­nými smr­teľ­níkmi.

Zdá sa, že spo­loč­nosť Vaio mieri v posled­nom čase vysoko. Tento rok debu­to­val už druhý drahý note­book, ktorý útočí na Severnú Ame­riku. Nebu­deme si nič naho­vá­rať, tento prí­stroj roz­hodne nie je pre tých, ktorí sa sna­žia na tech­no­ló­giách aspoň tro­chu šet­riť. Nový Z Flip začína na cene $1799 (1564 EUR) a môže sa vyšpl­hať až do výšky $2399 (2109 EUR).

Ak ťa táto vysoká cena mierne (alebo aj viac) šoko­vala, pre­tože si spo­mí­naš na časy, keď boli note­bo­oky Vaio v rela­tívne prie­mer­nej ceno­vej kate­gó­rií, je to tak preto, že Vaio sa snaží byť Apple-om pre win­do­wsový svet.

us vaio com

foto: us.vaio.com

Táto mašinka je drahá preto, že s ňou má Vaio priamy zámer — chce totiž, aby sa Z Flip stal tou pra­vou voľ­bou seri­óz­nych pod­ni­ka­te­ľov či mana­žé­rov. Je dosta­točne výkonný na prácu, ktorá sa od neho bude vyža­do­vať, ale záro­veň tenký a ľahko pre­nosný, aby mohol ísť so svo­jím maji­te­ľom kam­koľ­vek.

Jedná sa o 13-pal­cové zaria­de­nie s doty­ko­vým disp­le­jom, ktoré má roz­lí­še­nie 2560x1440 a dokáže sa pre­klo­piť do tab­le­to­vého módu. Z Flip to však robí tro­cha nezvy­čajne, čo si môžeš všim­núť aj na videu niž­šie. Vo vnútri si našiel miesto pro­ce­sor Core i5 alebo Core i7 z gene­rá­cie Sky­lake a 8 až 16GB RAM pamäte.

Vaio Z Flip je bez­po­chyby pekný note­book; ele­gantný, prak­tický, šikovný. Čo nemusí nevy­hnutne zna­me­nať, že zasiahne poža­do­vanú cie­ľovú sku­pinu a pro­fe­si­onáli v ňom nájdu všetko, čo hľa­dajú.
Chlapci z The Verge sa na tohto fešáka pozreli tro­chu bliž­šie a tu je ich video:

zdroj: Jacob Kas­tre­na­kes, theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: us.vaio.com

Pridať komentár (0)