Vieš ako spo­loč­nosť Face­bo­ok v najb­liž­ších rokoch ovplyv­ní aj tvoj život? Kata­rí­na Kol­lá­ro­ci­ová z Tria­du-u ti to pre­zra­dí

Linda Cebrová / 24. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: TRIAD

Ak si nemal šan­cu zúčast­niť sa pre­stíž­nej kon­fe­ren­cie F8, kto­rú kaž­do­roč­ne orga­ni­zu­je Face­bo­ok, nezú­faj. Nič nie je stra­te­né, pre­to­že o všet­ky dôle­ži­té insigh­ty zo San Jose sa s nami pode­li­la Kata­rí­na “Koll­ča” Kol­lá­ro­ci­ová — Social Media Lead z TRIAD-u Adver­ti­sing.

Vieš nám vysvet­liť, čo sa skrý­va za nič neho­vo­ria­cim náz­vom kon­fe­ren­cie F8?

Boli názo­ry, že sa tým nará­ža na slo­vo “fate” (osud), ale to je skôr výmy­sel. Názov F8 by mal byť odvo­de­ný od osem hodi­no­vých tzv. “hac­kat­hons”, kto­ré si vymys­le­li vo Face­bo­oku. Zača­li tra­dí­ciu, kto­rej pod­sta­ta je vo vytvá­ra­ní 8-hodi­no­vých stret­nu­tí, kde sa stre­tá­va deve­lo­per­ska komu­ni­ta s cie­ľom inšpi­ro­vať sa a roz­ví­jať svo­je idey, pre kto­ré sú zanie­te­ní pra­co­vať, a na kto­ré nie je čas počas bež­né­ho dňa. A tak sa to stá­le v pod­sta­te deje. Kaž­do­roč­ne sa na F8 stre­tá­va­jú deve­lo­pe­ri (a už aj mar­ke­té­ri a social media nad­šen­ci) a pred­sta­vu­jú sa tam novin­ky a inšpi­rá­cie pre nasle­du­jú­ce obdo­bie.

foto:archív/Triad

Na akú z pred­sta­ve­ných tech­no­ló­gií sa v budúc­nos­ti naj­viac tešíš?

Vôbec by mi neva­di­li mee­tin­gy vo vir­tu­ál­nej rea­li­te. Všet­ci sa jej boja, ale pod­ľa mňa to nie je sci-fi ale­bo horor. Nasa­dím si Ocu­lus, stret­nem sa s nie­kým na plá­ži, povie­me si pod­stat­né veci, uká­žem v 360° fot­ke kon­krét­ny pries­tor a ilus­tru­jem tak naprí­klad nové tape­ty, čo mám doma. Pop­ri­tom nerie­šim, či som vhod­ne oble­če­ná na stret­nu­tie, či stí­ham, či mám kde zapar­ko­vať ale­bo či mi neute­čie elek­trič­ka pred nosom. Pohodl­nej­šie, zábav­nej­šie a efek­tív­nej­šie ako Sky­pe.

Toto však už neho­vo­rí­me o budúc­nos­ti, keď­že je to v beta ver­zii prí­stup­né.

foto:archív/Triad

Zau­jí­ma­vé boli AR Glas­ses, vďa­ka kto­rým pri­jí­ma­nie infor­má­cií bude mali­na, pre­to­že dopl­nia rea­li­tu o dôle­ži­té objek­ty s údaj­mi. Tie­to trans­pa­rent­né oku­lia­re zbú­ra­jú bari­é­ry komu­ni­ká­cie vo via­ce­rých sme­roch — nad ľuď­mi bude­me vidieť ich mená, cudzí jazyk sa nám auto­ma­tic­ky pre­lo­ží. Pek­ná budúc­nosť, nie?

Ako vidíš názor typu, že FB síce spo­jil množ­stvo ľudí, ale záro­veň ich obral o inte­rak­ti­vi­tu v reál­nom živo­te, keď ľudia idú von a poze­ra­jú len do tele­fó­nov, vidíš to ako mínus?

Face­bo­ok by som neoz­na­čo­va­la za zlé­ho uja, kto­rý nás o nie­čo obe­rá. Chá­pem, je to den­no-den­né nasá­va­nie con­ten­tu, ale už to nie je len news­fe­ed z Face­bo­oku, ale rov­na­ko aj z Ins­ta­gra­mu a iných plat­fo­riem. Keby naprí­klad neexis­to­val Mes­sen­ger, ľudia by pros­te SMSko­va­li. Mínus vidím v tom, aký obsah ľudia čas­to sle­du­jú a ako neefek­tív­ne vybe­ra­jú infor­má­cie. Ale to je na inú tému. Čo sa týka socia­li­zá­cie, máme šťas­tie, že si nevie­me cez Face­bo­ok reál­ne štrn­g­núť pivom, zahrať fut­bal ale­bo nie­ko­mu aj stre­liť fac­ku. :D 

foto:archív/Triad

Čo vní­maš ako naj­väč­šie high­ligh­ty F8?

Reál­nu WOW reak­ciu spô­so­bi­lo odha­le­nie 2 nových Face­bo­ok sur­round 360° kamier, kto­ré spô­so­bu­jú 3D efekt v 360° obra­ze. Dru­hou pec­kou bolo odha­le­nie came­ra effect plat­for­my (Fra­me stu­dio a AR stu­dio). V skrat­ke: Face­bo­ok nám posky­tu­je tech­no­ló­giu v apli­ká­ciách, s kto­rý­mi sa ľah­ko dá spra­viť cus­to­mi­zo­va­ný fra­me ale­bo AR fil­ter.

foto:archív/Triad

Dôle­ži­tým high­ligh­tom je aj to, že Face­bo­ok už dáv­no nie je len sociál­na sieť. Venu­je sa ďal­ším, roz­siah­lej­ším oblas­tiam, ako je Con­nec­ti­vi­ty sys­tems (wifi sys­té­my, lie­tad­lo Aqu­ila…) či ume­lá inte­li­gen­cia. Reál­ne pro­jek­ty zača­li sia­hať až k víziám o číta­ní myš­lie­nok.

Bol na F8 pred­sta­ve­ný aj neja­ký time­li­ne, kedy máme čo oča­ká­vať? Ale­bo sú novin­ky len v štá­diu, teš­te sa, raz to prí­de?

F8 kon­fe­ren­cia sa toči­la oko­lo via­ce­rých high­ligh­tov, kto­ré v úvod­nom key­no­te dokon­ca zatrie­di­li v časo­vom hori­zon­te desia­tich rokov. Prvé 3 roky je vidi­teľ­ný fokus na samot­né eko­sys­té­my Fac­bo­ok a Ins­ta­gram. Do 5 rokov sa zdo­ko­na­lia pro­duk­ty ako Workp­la­ce, Mes­sen­ger, Groups a iné. Zavŕ­še­nie v desia­tich rokoch vidia v tech­no­ló­giách — v pre­pá­ja­ní ľudí (expres­né wi-fi, sate­li­ty, dro­ny…), ume­lej inte­li­gen­cii (zame­ra­nie na jazyk, pred­po­ve­da­nie…) a vir­tu­ál­nej a roz­ší­re­nej rea­li­te.

foto:archív/Triad

Ako to bude s mar­ke­tin­gom v budúc­nos­ti? Mys­líš, že prá­ve vďa­ka tech­no­ló­giám by sa rekla­ma moh­la posu­núť na úro­veň, kedy ju člo­vek už nebu­de vedo­me vní­mať, nebu­de ho otra­vo­vať, no pri­tom bude účin­ná?

Tak­to sa to nedá jed­no­znač­ne pove­dať. Na to, aby rekla­ma nebo­la otrav­ná, ale naopak efek­tív­na, nesta­čia len nové tech­no­ló­gie. Je potreb­né tref­ne zvo­liť insight kam­pa­ne, cie­le, komu­ni­ká­ciu a pod. Urči­tý posun tam však urči­te je.

Na F8 sa rie­ši­li novin­ky, kto­ré pod­po­ru­jú enter­tain­ment (napr. came­ra effect plat­form) a zjed­no­du­šu­jú život zákaz­ní­kom (vylep­še­nie botov). Ale ľudia vďa­ka tomu nezač­nú pre­hrá­vať TV spot done­ko­neč­na.

foto:archív/Triad

Budú v roz­ší­re­nej rea­li­te obja­vo­vať dopl­ne­né infor­má­cie, zabá­vať sa v našej pre­daj­ni s pobe­hu­jú­ci­mi kres­le­ný­mi posta­vič­ka­mi ale­bo sami napí­šu náš­mu boto­vi, lebo budú chcieť vedieť, kedy máme voľ­ný ter­mín — a tele­fo­no­vať by už bola veľ­ká otra­va.

Mark pre­zen­to­val aj mož­nosť využí­va­nia čoraz viac digi­tál­nych objek­tov, kto­ré vidí­me len s VR oku­liar­mi. Môže­me sa teda tešiť na domác­nos­ti bez hard­vé­ru? Prí­pad­ne budú naše “milo­va­né” smart­fó­ny len vir­tu­ál­ny­mi zaria­de­nia­mi?

Mark pred­sta­vil dve mož­nos­ti upra­ve­nia rea­li­ty — na vir­tu­ál­nu (VR) a roz­ší­re­nú (AR). Vo vir­tu­ál­nej sa pro­stred­níc­tvom Ocu­lu­sov bude­me stre­tá­vať na vir­tu­ál­nych mies­tach zva­ných Face­bo­ok Spa­ces. Roz­ší­re­ná rea­li­ta, na dru­hej stra­ne, začne v našich smart­fó­noch. V nich bude sní­ma­ná rea­li­ta obo­ha­te­ná o digi­tál­ne objek­ty — zábav­né a infor­mu­jú­ce. AR však plá­nu­jú posu­núť zo smart­fó­nov do AR Glas­ses, kto­ré obo­ha­tia náš svet. Nad zmrz­li­nou, kto­rú som si kúpi­la, sa zobra­zí, že sú to 3 km behu ale­bo sa mi budú v Číne auto­ma­tic­ky pre­kla­dať tex­ty. Na čo mi bude v tej dobe mobil, naozaj neviem. Zatiaľ je to však stá­le vízia bez tech­no­ló­gie.

foto:archív/Triad

Čaka­jú vylep­še­nia aj Mes­sen­ger?

Mes­sen­ger postup­ne pre­chá­dza upg­ra­de-om a naďa­lej aj bude. Zača­lo to Dis­co­ver tabom, čo spô­so­bi­lo ľah­šie vyhľa­dá­va­nie. Zau­jí­ma­vos­ťou sú tiež Mes­sen­ger Chat Exten­si­ons. Sú to malé apli­ká­cie ale­bo plu­gi­ny pria­mo v Mes­sen­ge­ri (napr. GIP­HY, Spo­ti­fy…) Ďal­ší dôvod, pre­čo neopus­tiť danú apli­ká­ciu.

foto:archív/Triad

Den­ne komu­ni­ku­je s neja­kým botom asi 100 000 ľudí. Jeho využi­tie v biz­ni­se sa vypla­ti­lo a oni pra­cu­jú na jeho zdo­ko­na­le­ní. Plá­nu­jú učiť ume­lú inte­li­gen­ciu na auto­ma­tic­ké odpo­ve­da­nie na nie­kto­ré otáz­ky. Cie­ľom je cez Mes­sen­ger bota doká­zať vyrie­šiť čo naj­viac vecí — cus­to­mer ser­vi­ce, pre­daj, zába­va a iné. 

Mys­líš si, že Snap­chat má ešte šan­cu pre­žiť ale­bo ho pohl­tia Ins­tas­to­ries?

Obá­vam sa, že ho pohl­cu­je celý eko­sys­tém — mod­ré more s Ins­ta­gra­mom na čele. Čiže je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že Snap­chat nebu­de gene­ro­vať zis­ky a bude mu z toho všet­ké­ho skôr do pla­ču. Social media svet je však dyna­mic­ké mies­to, kde správ­ne, ale aj nespráv­ne kro­ky menia veľ­mi veľa.

foto:archív/Triad

Môže sa stať písa­nie myš­lien­ka­mi a počú­va­nie kožou rea­li­tou? Na akom prin­cí­pe by to malo fun­go­vať?

Na F8 odha­li­li výskum­nú sku­pi­nu Buil­ding 8 so sys­té­mom, kto­rý bude schop­ný písať pria­mo z moz­gu 100 slov za minú­tu. V Stan­for­de už bol vytvo­re­ný sys­tém s implan­to­va­ným elek­tró­do­vým poľom, vďa­ka čomu para­ly­zo­va­ný pacient doká­zal pre­niesť 8 slov za minú­tu. Face­bo­ok sa však odklá­ňa od implan­tá­tov a spo­mí­na­li skôr pre­ná­ša­nie ner­vo­vej akti­vi­ty cez neuró­no­vé zobra­zo­va­nie. Čiže nič umiest­ne­né v tele, ale skôr nie­čo ako istá for­ma čiap­ky.

foto:archív/Triad

Kto­rú z plat­fo­riem vní­ma­te v TRIA­De ako per­spek­tív­nej­šiu pre mar­ke­ting firiem? Face­bo­ok ale­bo Ins­ta­gram?

Kaž­dý brand komu­ni­ku­je na sociál­nych sie­ťach inak. Jeden má majo­rit­nú cie­ľov­ku na Face­bo­oku, iný na Ins­ta­gra­me. Je prav­da, že pro­mo­va­nie na Face­bo­oku je zrej­me jed­no­duch­šie (via­ce­ro foriem reklám), ale výsled­ky v rov­na­kom pro­mo­va­ní v urči­tých kam­pa­niach sú čas­to lep­šie prá­ve na Ins­ta­gra­me. Je to indi­vi­du­ál­ne.

Pridať komentár (0)