Viete, čo je to cowor­king?

Michal Tomek / 15. apríl 2014 / Tools a produktivita

Zamýš­ľali ste sa nie­kedy nad tým, že to, čo je pre star­tu­povú komu­nitu samoz­rej­mos­ťou, pre ostat­ných nemusí zna­me­nať nič? Naprí­klad také slovo „cowor­king“. Nie je asi jediný star­tu­pista, ktorý by sa v neja­kom cowor­kingu neoci­tol. Spot, Con­nect, Wayra, Clus­ter­haus – pokojne menujte ďalej. 

Je však stále väč­šia časť ľudí, ktorí toto slovo ešte nepo­čuli. Tak som sa zamys­lel nad tým, či exis­tuje defi­ní­cia cowor­kingu, a ako by som tento pojem vysvet­lil naprí­klad svo­jim rodi­čom. Ak by ste mali podobný prob­lém, ponú­kam vám zopár rie­šení.

Wiki­pe­dia

Podľa inter­ne­to­vej encyk­lo­pé­die ide o štýl práce, ktorý zahŕňa zdie­ľaný pra­covný pries­tor, v kto­rom ľudia vyko­ná­vajú na sebe nezá­vislé akti­vity. To zna­mená, že nepra­cujú na jed­nom jedi­nom pro­jekte alebo v jed­nej firme. Skôr naopak, ide o samos­tatné osob­nosti, ktoré by inak pra­co­vali z domu alebo ľudí, ktorí sú často na ces­tách a potre­bujú pries­tor len dočasne. Tiež môže ísť o zhro­maž­de­nie ľudí, ktorí síce pra­cujú nezá­visle na sebe, no zdie­ľajú podobné hod­noty a vyhľa­dá­vajú ten syner­gický efekt, ktorý spo­ločné pries­tory ponú­kajú – či už spo­lu­práca, men­to­ring, nové nápady, pro­jekty, a iné.

Čo hovo­ria ďal­šie defi­ní­cie?

Aby som však len sucho nepa­ra­frá­zo­val Wiki­pe­diu, niž­šie ponú­kam dve videá o defi­ní­cii cowor­kingu.

V prvom sa mode­rá­tor naj­skôr pýta ľudí, či vôbec vedia, o čom je reč. Správnu odpo­veď povie až piaty člo­vek. 

Druhé video popi­suje kon­cept cowor­kingu v pek­nej, ani­mo­va­nej podobe. Vedeli ste, že počet cowor­kin­gov sa za posledné dva roky zvý­šil o 400%?

A neza­bud­nime na prvé cowor­kin­gové pries­tory v deji­nách:

lemasney.com

zdroj: lemasney.com, 10nl

Pridať komentár (0)