Vikings: Wol­ves of Mid­gard – ďal­šia kva­lit­ná hra od Games Farm z Košíc!

Dárius Polák / 5. augusta 2016 / Startupy

Košic­ké her­né štú­dio má za sebou nie­koľ­ko kva­lit­ných titu­lov, medzi kto­ré sa zara­ďu­je naprí­klad séria Air Con­flicts, Attack on Pearl Har­bor ale­bo Cabela’s Big Game Hun­ter: Hun­ting Par­ty.

Vo svo­jom naj­nov­šom poči­ne sa Vikings roz­hod­li spo­lu­pra­co­vať s vyda­va­te­ľom Kalyp­so Media, pre kto­ré vyví­ja­jú nové RPG Vikings: Wol­ves of Mid­gard, kde pôj­de o kom­bi­ná­ciu sever­skej myto­ló­gie a fan­ta­sy. V hre si zahráš za vod­cu kla­nu Ulfung — vlkov z Mid­gar­du, kto­rí sa po zni­če­ní svo­jej dedi­ny vydá­va­jú na ces­tu v boji pro­ti ľado­vým obrom a ich hor­de slu­žob­ní­kov. Postup­ne sa pozrieš do troch sve­tov — Mid­gar­du, mra­zi­vé­ho Nifl­he­i­mu a ohni­vé­ho Bal­he­i­mu.

Hra je čis­to akč­né RPG, kde z pohľa­du zho­ra pre­be­ráš posta­vu moc­né­ho bojov­ní­ka ale­bo bojov­níč­ky. Hra­ním si ich kla­sic­ky vylep­šu­ješ, časom zbie­raš sil­nej­šie zbra­ne a boju­ješ pro­ti sil­nej­ším a sil­nej­ším pro­tiv­ní­kom, ako sú Jotu­ni ale­bo nemŕt­vi. Takis­to si budeš musieť dávať pozor aj na pro­stre­die, kto­ré bude súvi­sieť so svet­mi Nifl­he­im a Bal­he­im.

1

foto: steampowered.com

Games Farm sľu­bu­je krva­vý gamep­lay a krv bude pred­sta­vo­vať jeden zo základ­ných pilie­rov hry. V prie­be­hu hra­nia ju budeš zbie­rať z pad­lých súpe­rov a násled­ne ju obe­tu­ješ bohom, vďa­ka čomu zís­kaš ďal­šie bojo­vé schop­nos­ti. V boji pro­ti pre­si­le ti často­krát pomô­že aj rage mode. Okrem vylep­šo­va­nia posta­vy sa medzi ďal­šie RPG prv­ky zara­ďu­je aj mož­nosť vybu­do­va­nia svo­jej zni­če­nej dedi­ny.

Keď hru dohráš, môžeš si ju opäť vyskú­šať v móde New Game +, v kto­rom môžeš hrať za posta­vu s maxi­mál­nym vylep­še­ním a ďal­šiu špe­ciál­nu výzvu pred­sta­vu­je režim Trials of the Gods. Vikings: Wol­ves of Mid­gard bude ponú­kať okrem sin­glep­la­y­eru aj mul­tip­la­y­er v podo­be onli­ne koope­rá­cií.

2

foto: steampowered.com

Ak si skú­se­ný hráč a už si si nie­čo v RPG-čkach odle­ve­lo­val, tak si zrej­me všim­neš, že gamep­la­y­om je hra podob­ná štý­lu Diab­la 3. Kaž­do­pád­ne to vyze­rá na dosť dob­rej úrov­ni a hry, kto­ré sa točia oko­lo sever­skej myto­ló­gie nie je veľa. Som si však istý, že veľa ľudí by takis­to uví­ta­lo spra­co­va­nie slo­van­skej myto­ló­gie ;)

Vikings: Wol­ves of Mid­gard vyj­de na PC, PS4 a Xbox One. Pres­ný dátum ešte nie je zná­my, plá­no­va­ný je na začia­tok roka 2017. Pokiaľ ťa hra zau­ja­la, je dostup­ná na Ste­a­me na pre­dob­jed­náv­ku tu.

zdroj titul­nej fotografie:gamestar.de

Pridať komentár (0)