Vikings: Wol­ves of Mid­gard – ďal­šia kva­litná hra od Games Farm z Košíc!

Dárius Polák / 5. augusta 2016 / Startupy

Košické herné štú­dio má za sebou nie­koľko kva­lit­ných titu­lov, medzi ktoré sa zara­ďuje naprí­klad séria Air Con­flicts, Attack on Pearl Har­bor alebo Cabela’s Big Game Hun­ter: Hun­ting Party. 

Vo svo­jom naj­nov­šom počine sa Vikings roz­hodli spo­lu­pra­co­vať s vyda­va­te­ľom Kalypso Media, pre ktoré vyví­jajú nové RPG Vikings: Wol­ves of Mid­gard, kde pôjde o kom­bi­ná­ciu sever­skej myto­ló­gie a fan­tasy. V hre si zahráš za vodcu klanu Ulfung — vlkov z Mid­gardu, ktorí sa po zni­čení svo­jej dediny vydá­vajú na cestu v boji proti ľado­vým obrom a ich horde slu­žob­ní­kov. Postupne sa pozrieš do troch sve­tov — Mid­gardu, mra­zi­vého Nifl­he­imu a ohni­vého Bal­he­imu.

Hra je čisto akčné RPG, kde z pohľadu zhora pre­be­ráš postavu moc­ného bojov­níka alebo bojov­níčky. Hra­ním si ich kla­sicky vylep­šu­ješ, časom zbie­raš sil­nej­šie zbrane a boju­ješ proti sil­nej­ším a sil­nej­ším pro­tiv­ní­kom, ako sú Jotuni alebo nemŕtvi. Takisto si budeš musieť dávať pozor aj na pro­stre­die, ktoré bude súvi­sieť so svetmi Nifl­heim a Bal­heim.

1

foto: steampowered.com

Games Farm sľu­buje krvavý gamep­lay a krv bude pred­sta­vo­vať jeden zo základ­ných pilie­rov hry. V prie­behu hra­nia ju budeš zbie­rať z pad­lých súpe­rov a následne ju obe­tu­ješ bohom, vďaka čomu zís­kaš ďal­šie bojové schop­nosti. V boji proti pre­sile ti často­krát pomôže aj rage mode. Okrem vylep­šo­va­nia postavy sa medzi ďal­šie RPG prvky zara­ďuje aj mož­nosť vybu­do­va­nia svo­jej zni­če­nej dediny.

Keď hru dohráš, môžeš si ju opäť vyskú­šať v móde New Game +, v kto­rom môžeš hrať za postavu s maxi­mál­nym vylep­še­ním a ďal­šiu špe­ciálnu výzvu pred­sta­vuje režim Trials of the Gods. Vikings: Wol­ves of Mid­gard bude ponú­kať okrem sin­glep­la­y­eru aj mul­tip­la­yer v podobe online koope­rá­cií.

2

foto: steampowered.com

Ak si skú­sený hráč a už si si niečo v RPG-čkach odle­ve­lo­val, tak si zrejme všim­neš, že gamep­la­yom je hra podobná štýlu Diabla 3. Kaž­do­pádne to vyzerá na dosť dob­rej úrovni a hry, ktoré sa točia okolo sever­skej myto­ló­gie nie je veľa. Som si však istý, že veľa ľudí by takisto uví­talo spra­co­va­nie slo­van­skej myto­ló­gie ;)

Vikings: Wol­ves of Mid­gard vyjde na PC, PS4 a Xbox One. Presný dátum ešte nie je známy, plá­no­vaný je na začia­tok roka 2017. Pokiaľ ťa hra zau­jala, je dostupná na Ste­ame na pre­dob­jed­návku tu.

zdroj titul­nej fotografie:gamestar.de

Pridať komentár (0)