Vik­tor Miku­lá­šek: Star­tupy nie sú len cool, ale aj bru­tálna drina

Michal Sorkovský / 24. júla 2016 / Business

Svoje názory na star­tu­pový eko­sys­tém na Slo­ven­sku, ale aj na to, či star­tu­pová bub­lina sku­točne praská nám posky­tol Vik­tor Miku­lá­šek z LAUN­CHER-u. Zis­ťo­vali sme aj to, ako toto star­tu­pové a ino­vačné štú­dio fun­guje, ktoré pro­jekty zastre­šuje a do čoho nového sa púš­ťajú.

Už je to viac ako rok, čo sme sa napo­sledy bavili. Čo nové v LAUN­CHER-i, čo sa u vás za posledný rok zme­nilo?

Tak to ten čas ale pekne rýchlo ube­hol (úsmev)… Za ten čas sa v LAUN­CHER-i udialo najmä to, že sme sa značne posu­nuli dopredu a via­ceré firmy z nášho port­fó­lia sa cel­kom pekne roz­behli. Z pohľadu počtu firiem síce neras­tieme rýchlo, je to tak 2 – 3 za rok, ale per­so­nálne sme narástli skoro dvoj­ná­sobne na počet pri­bližne 70 ľudí v 8 fir­mách. V rámci našich firiem sme roz­behli via­ceré zahra­ničné obchodné akti­vity a darí sa nám aj pod­po­ro­vať ich biz­nis. Narástli sme aj pries­to­rovo, keď sme kon­com minu­lého leta zdvoj­ná­so­bili naše fyzické pries­tory.

Počas posled­ných mesia­cov sa pokú­šame aj o hlb­šiu spo­lu­prácu medzi star­tupmi a veľ­kými pod­nikmi, zväčša z IT, Telco alebo aj ener­ge­tic­kého sek­tora. Púš­ťame sa aj do nových pro­jek­tov, resp. sna­žíme sa aj o ďalší spin-off, s kto­rým by sme mohli prísť nie­kedy v najb­liž­ších mesia­coch.

Takto sa za posledný rok zme­nil LAUN­CHER. Ako ale vní­maš zmeny v star­tu­po­vom svete, čo sa zme­nilo v star­tu­po­vom pro­stredí na Slo­ven­sku?

Keď to porov­náme s pred­chá­dza­jú­cim rokom, je podľa mňa cítiť mierne ochla­de­nie a star­tupy už nie sú taký „hype“. Je to vidieť aj na strane star­tu­pov a aj inves­to­rov. Oba tábory postupne dospie­vajú a posú­vajú sa vo svo­jom cykle ďalej a ďalej. Star­tupy si v mno­hom uve­do­mili, že nestačí len prísť s nápa­dom, ale že jeho exe­kú­cia je často mega drina. Mnohé z nich, ktoré dostali inves­tí­ciu sa po čase ocitli v ďal­šom kole rai­so­va­nia kapi­tálu a musia inves­to­rov pre­svied­čať, že aj keď veci možno nejdú tak ako si naplá­no­vali, zaslú­žia si ich dôveru, pod­poru a ďalší fun­ding. Doká­zať to, vydr­žať, naďa­lej sa roz­ví­jať a neus­tále pre­svied­čať seba aj ostat­ných, je náročné a nie je to pre kaž­dého. Je vidieť aj menej tých „štu­dent­ským spô­so­bom“ roz­be­hnu­tých star­tu­pov. Aj keď nech­cem týmto štu­den­tov nejako zne­va­žo­vať, pre­tože na dru­hej strane nie­ktoré pro­jekty, ktoré som od nich za posledné roky videl, boli ozaj dobré a ich úro­veň sa zvy­šuje, čo mňa osobne vždy poteší.

_Z7_2516

Ďal­ším javom je, že vidieť via­cero dob­rých a zdra­vých firiem, ktoré sa možno nechcú nazý­vať star­tupmi, stoja na dob­rých zákla­doch, majú často obchodné zastú­pe­nia vo via­ce­rých kra­ji­nách a veľmi dobre sa im darí. Ide o firmy, ktoré sa zame­rali skôr na výkon v biz­nise a nie úplne sa im páči star­tu­pová kul­túra.

Čo star­tu­po­vému eko­sys­tému stále chýba? Je to hlavne lep­šia spo­lu­práca jeho akté­rov, uži­toč­nej­šie zapo­je­nie uni­ver­zít a dôle­žité je aj zapo­je­nie veľ­kých pod­ni­kov. To by dalo ino­vač­nému poten­ciálu väčší impulz, čoho by všetci mohli bene­fi­to­vať. A možno sa doč­káme aj roz­um­nej pod­pory zo strany štátu, aj keď v tomto by som ja bol za, ak by to bolo hlavne v legis­la­tív­nej a daňo­vej oblasti.

A tiež potre­bu­jeme ďal­šie vzory, talenty a pozi­tívne prí­klady, aby sme tu nemali stále iba Eset, Sygic, Pixel Fede­ra­tion alebo Aero­mo­bil. Je to pre náš eko­sys­tém dôle­žité, aby si ďalší šikovní ľudia a talenty osvo­jo­vali tento náš smer.

Môžeme teda pove­dať, že star­tu­pová bub­lina pomaly praská?

Nepo­ve­dal by som, že praskla alebo že praská. Ide len o ochla­de­nie alebo možno lep­šie pove­dané ide o vytriez­ve­nie. Toto je ale vždy pre dobro veci. Pri­chá­dza k raci­ona­li­zá­cii a k stretu s rea­li­tou u via­ce­rých akté­rov eko­sys­tému. Star­tupy si uve­do­mujú, že to nie len tak, pre­tože roz­be­hnúť dobrú firmu je hlavne bru­tálna drina. Skôr či neskôr pri­chá­dzajú na to, že okrem dob­rého nápadu treba aj skvelú exe­kú­ciu, per­fektný a naskil­lo­vaný tím, vedieť pre­dá­vať, pre­uká­zať jedi­neč­nosť a pre­sa­diť sa v ťaž­kých biz­ni­so­vých pod­mien­kach. Treba dať do toho naozaj všetko, celý svoj život a mať aj šťas­tie. Po tomto zis­tení to pre mno­hých to už nie je až také sexi a málo kto to výdrží.

Čo sa týka inves­to­rov, stále sa arti­ku­luje, že je tu pre­tlak peňazí a že chý­bajú dobré pro­jekty. Do istej miery to tak aj je. Veľa inves­to­rov už má za sebou inves­tí­cie do star­tu­pov, ktoré im už aj nevyšli a museli ich odpí­sať. S mno­hými sa trá­pia a museli pocho­piť, že vytvo­riť úspešnú firmu si vyža­duje dva a viac krát via­cej času a aj peňazí, ako si pôvodne pred­sta­vo­vali. Nie­ktorí vytriez­veli, nie­ktorí tento biz­nis opus­tili, ale našťas­tie stále pri­chá­dzajú ďalší. Dobré je, že sa postupne inves­tori viac a viac pro­fe­si­ona­li­zujú. Pre tých neor­ga­ni­zo­va­ných vzni­kajú pro­fe­si­onálne plat­formy, ktoré men­ším inves­to­rom pri­ná­šajú rôzne inves­tičné prí­le­ži­tosti, ako je to napr. aj v prí­pade jed­ného nášho pro­jektu.

Vieme teraz porov­nať české a slo­ven­ské star­tupy? Sme za našimi susedmi pozadu?

Dá sa pove­dať, že tro­chu áno. My máme u nás prí­klady už dnes veľ­kých firiem, ktoré sú úspešné a dob­rým prí­kla­dom pre star­tupy. Keď sa ale pozrieme na české star­tupy za posledné 2 či 3 roky, vidíme ich via­cero, ktoré raisli mili­óny a dobre sa im darí, napr. Good­Data, Sky­Pic­ker, Social­Ba­kers. Ma Slo­ven­sku máme za rov­naký čas asi len jeden a to Aero­mo­bil. Na ďal­šie ešte čakáme. Dalo preto pove­dať, že v tomto nás naši bra­tia tro­chu pred­behli, ale verím, že nie nadlho.

Čo musí mať star­tup, aby bol pre Laun­cher zau­jí­mavý?

Inves­tu­jeme do star­tu­pov, v kto­rých sa cítime byť uži­toční a v kde vidíme syner­gie s našimi akti­vi­tami. Cítime sa lep­šie v myš­lien­kach, kto­rým roz­umieme, tak po stránke vec­nej ako aj z pohľadu biz­nisu. U nás je dôle­žité, že my posky­tu­jeme nie len finan­cie, ale aj kapa­citu, skú­se­nosti a ener­giu reálne roz­be­hnúť pro­jekt alebo jeho časť. Aj preto via­cero firiem z nášho port­fó­lia sú spin-offy. Radi vidíme pro­jekt, kde vieme pre­po­jiť naše mož­nosti s biz­ni­som, skú­se­nos­ťami a entu­ziaz­mom nie­koho ďal­šieho. Na hod­no­tení myš­lienky sú pre nás veľmi dôle­žití ľudia sto­jaci za myš­lien­kou, ich schop­nosť exe­ku­ovať myš­lienku a pre­sved­čiť nie len nás, ale aj zákaz­ní­kov.

Viktor-7987

Je to teda o ľuďoch…

Áno, ľudia sú veľmi dôle­žití. U nás to totiž zna­mená, že budeme spolu s nimi fun­go­vať dlhší čas. Musia byť skil­led, ide­álne experti vo svo­jom biz­nise, schopní rie­šiť prob­lémy, komu­ni­ko­vať a musia byť vytrvalí. Dôle­žitý je tiež, že si musíme sedieť aj ľud­sky.

Hovo­rili sme o výdrži – na Slo­ven­sku mno­hým ľudom chýba. Keď sa sna­žíte kaž­dému pro­jektu ponúk­nuť viac ako len peniaze, nestrá­cate ju? Zna­mená to totiž, že do všet­kého vkla­dáte kus seba.

Zatiaľ nestrá­came chuť a sami na výdrž dosť vsá­dzame. Mať dlhý dych je súčas­ťou našej filo­zo­fie. Zna­mená to ale pre nás, že sa do pro­jek­tov vkla­dáme, žijeme s našimi pro­jek­tami a ak je treba, sna­žíme sa im aktívne pomá­hať.

Aké sú momen­tálne naj­sil­nej­šie pro­jekty LAUN­CHER-u?

Posledné mesiace žijeme dia­ním v pro­jek­toch UAVO­NIC, Zelená Pošta, Cro­wd­berry či Mem­bery. Ťažko pove­dať, ktorý je naj­sil­nejší, ale asi naj­viac z týchto sa zvi­di­teľ­nili Uavo­nic a Cro­wd­berry.

UAVO­NIC bola pre nás jedi­nečná prí­le­ži­tosť vybu­do­vať spo­loč­nosť vo Veľ­kej Bri­tá­nie na novo­vzni­ka­jú­com trhu a tak hneď vytvo­riť rele­vant­ného hráča. Naj­skôr sme sta­vili na dis­tri­bú­ciu, s kto­rou sme sa trá­pili vo via­ce­rých kra­ji­nách. Ale našťas­tie sa nám potvr­dzuje poten­ciál v služ­bách, kde sme vždy videli veľký poten­ciál. V prí­pade UAVO­NIC-u sme museli za posledný rok vyrie­šiť via­cero zlo­ži­tých prob­lé­mov, ktoré zme­nili naše pôvodné plány. Stále ale ideme dopredu, máme skvelý tím a roz­bie­hame ďal­šie zahra­ničné pobočky.

CRO­WD­BERRY, sme roz­behli v sep­tem­bri minu­lého roku. Pri­niesli sme plat­formu, cez ktorú vieme ponú­kať inves­tičné prí­le­ži­tosti zo sveta star­tu­pov a aj malých a stred­ných firiem do ban­ko­vého pro­stre­dia jed­nej kon­krét­nej banky. Tu sme za krátky čas odfi­nan­co­vali 2 pro­jekty a sľubne vyze­rajú aj ďal­šie. Poda­rilo sa nám nasta­viť spo­lu­prácu s ban­kou a tiež naštar­to­vať komu­ni­ká­ciu s viac ako 200 poten­ciál­nymi inves­tormi. Momen­tálne sa poze­ráme po ďal­ších pro­jek­toch a mož­nos­tiach roz­voja doma aj v zahra­ničí.

_Z7_2546

V čom vidíš silu ostat­ných pro­jek­tov?

Zelená Pošta si ras­tie na rela­tívne nef­le­xi­bil­nom a biz­ni­sovo ťaž­kom trhu. Napriek tomu, že ľudia neradi cho­dia na poštu a pova­žujú to skoro vždy za neprí­jemný záži­tok, nedarí sa nám výrazne akce­le­ro­vať, tak ako by sme možno potre­bo­vali. Na dru­hej strane dis­ku­tu­jeme o spo­lu­práci s via­ce­rými zahra­nič­nými par­tnermi, v čom vidíme zau­jí­mavý poten­ciál. Roz­ší­rili sme sa pri­ro­dzene do Čes­kej repub­liky a pôj­deme aj ďalej.


Ďalej máme v port­fó­liu MEM­BERY, kde sme už zís­kal prvých skoro 20 pla­tia­cich zákaz­ní­kov, zväčša špor­to­vých zvä­zov a v sys­téme evi­du­jeme viac ako 100-tisíc aktív­nych uží­va­te­ľov. Pokú­šame sa roz­be­hnúť aj medzi­ná­rodné akti­vity, špe­ciálne v európ­skych špor­to­vých orga­ni­zá­ciách, kde máme podobné use-cases.

Je aj nejaký pro­jekt, ktorý vám nevy­šiel? Čomu sa neda­rilo?

Samoz­rejme, bez toho to predsa nejde. A treba vedieť aj takéto roz­hod­nu­tie uro­biť. V prie­behu posled­ného roka sme sa roz­hodli, že stop­neme pro­jekt SPOR­TY­MOB. Nie­koľko krát sme oto­čili biz­nis model, ale neda­rilo sa nám. Roz­pus­tili sme tím a aj keď ešte držíme sys­tém kvôli exis­tu­jú­cim zákaz­ní­kom, postupne pra­cu­jeme na jeho úpl­nom utl­mení.

No a potom pro­jekt KEEPI, ktorý sme chceli pomôcť dostať na medzi­ná­rodné trhy, pri­márne V4, ale toto nám tiež nevyšlo. Bolo prí­liš skoro a nešli sme do toho. Za krátky čas sme prišli na to, že tu máme nespl­ne­ných via­cero dôle­ži­tých domá­cich úloh a aj preto sme nepok­ra­čo­vali v spin-off­nutí tohto pro­jektu z jeho mater­skej firmy.

Takže áno, máme aj takúto skú­se­nosť za posledný rok.

Aké pro­jekty sú v LAUN­CHER-i v príp­rave?

Pri­pra­vu­jeme ich via­cero. Radi by sme roz­behli jeden zau­jí­mavý spin-off, volajme ho zatiaľ Google pre rea­lity, pro­stred­níc­tvom kto­rého člo­vek pohodlne nájde svoju nehnu­teľ­nosť so všet­kými potreb­nými infor­má­ciami a prí­jem­ným UX-om. Niečo iné ako je už momen­tálne na trhu. Máme už pro­to­typ, ktorý stále ladíme. Ďalej aktívne pra­cu­jeme na budo­vaní star­tu­pov, ktoré k nám pri­niesli ďalší inves­tori, ale o tých nemô­žem v tomto štá­diu ešte hovo­riť. Okrem toho sme v roko­vaní aj s ďal­šími, podľa mňa veľmi zau­jí­ma­vými kan­di­dátmi na inves­tí­ciu, ale z toho uvi­díme, čo sa podarí.

_Z7_6938

Spo­mí­nal si, že roz­bie­hate pro­jekt zalo­žený na spo­lu­práci star­tu­pov a kor­po­rá­cií – o to sa snaží veľa firiem, vy to však robíte cel­kom inak. Dá sa pove­dať, že ste na Slo­ven­sku jediní, kto rea­li­zuje biz­nis pre­po­je­nie kor­po­rá­cií a star­tu­pov?

Jediní určite nie, ale sna­žíme sa oslo­viť nie­ktoré kor­po­rá­cie s ponu­kou spo­lu­práce a s nie­kto­rými sa nám to aj darí. Už sme pri­niesli via­cero star­tu­pov, nie len našich, do tohto pro­stre­dia a učíme tak kor­po­rá­cie, že vedia nájsť ino­vačný a biz­nis poten­ciál v star­tu­po­vých kon­či­nách. Via­cerí aktéri star­tu­po­vého eko­sys­tému sa sna­žia o spo­lu­prácu s kor­po­rá­ciami, avšak len málo­kto má mož­nosti a pod­mienky na to, aby to vedel robiť takým štý­lom ako my. My nepre­dá­vame reklamný pries­tor na even­toch, ani netla­číme logá na reklamné letáky. My sa sna­žíme o reálne pre­po­je­nie biz­nisu veľ­kých firiem a star­tu­pov. Jed­no­du­cho pomá­hame star­tu­pom k biz­nisu a kor­po­rá­ciám k ino­vá­ciám tak, aby mala spo­lu­práca prí­nos pre všetky strany. Tu si ale ešte na väčší roz­beh počkáme.

Ako teda pre­sved­čiť silnú zabe­hnutú firmu, že začí­na­júci star­tup naozaj potre­buje?

Je to rôzne, ale naj­lep­šie to asi vysti­huje fakt, že je to beh na dlhú trať a aj pri tomto treba vytrva­losť. Musíme ich pre­sved­čiť o tom, že v star­tu­po­vom a ino­vač­nom eko­sys­téme sa nachá­dza talent, ktorý oni vedia biz­ni­sovo využiť. Vieme im pri­niesť ino­vá­cie pre ich IT, ale hlavne aj pre ich zákaz­ní­kov. V tomto sa oni často veľmi trá­pia, nevi­dia za hra­nice svojho biz­nisu, potre­bujú sa pozrieť na ich prob­lémy „out of the box“ a o tomto sa s nimi roz­prá­vame. Cho­díme za nimi a pre­zen­tu­jeme služby a ino­vá­cie, nosíme im star­tupy. Takto nachá­dzame vzá­jomné syner­gie a vtedy sku­točne pocho­pia, že takáto spo­lu­práca by mohla byť pre nich prí­nosná.

_Z7_3309

V LAUN­CHER-i sa často sklo­ňuje slovo syner­gia – hľa­dáte ju pri pre­pá­janí biz­ni­sov s veľ­kými fir­mami, ale aj medzi vlast­nými pro­jek­tami. Biz­ni­sovo, zdá sa, všetko skvele fun­guje, ako ale medzi sebou vychá­dzajú jed­not­livé tímy vašich pro­jek­tov?

Samoz­rejme sa sna­žíme udr­žať v Laun­cheri dobrú atmo­sféru a kul­túru. Ľudia v tímoch a star­tu­poch sú skvelí a vychá­dzajú medzi sebou dobre. Aj my sa im sna­žíme v mno­hom pomôcť, zdie­ľame know-how a sna­žíme sa navzá­jom inšpi­ro­vať. Tiež mávame pra­vi­delné akti­vity, kedy vybeh­neme na pivo, dáme napr. u nás na terase gri­lo­vačku, mali sme bru­tálny kar­ne­val, ale o tom nemôžme hovo­riť takto verejne. :-) Robíme aj ďal­šie akcie kde občas zavo­láme aj ďal­šie spria­te­lené star­tupy a zau­jí­ma­vých ľudí.

Otázka nako­niec – kde vidíš LAUN­CHER o rok?

Vedel som, že táto otázka príde a keď si spo­me­niem, čo som si mys­lel takto pred rokom, aj sa mi ťažko odpo­vedá. Sme vo veľmi dyna­mic­kom pro­stredí a ja len verím, že LAUN­CHER bude ďalej rásť, že sa nám podarí posu­núť naše firmy na vlastné nohy a roz­be­hnúť ďal­šie dobré firmy. Mohlo by sa nám poda­riť otvo­riť bránu star­tu­pom k syner­giám a biz­nisu a kor­po­rá­ciami.

Chceli by sme naštar­to­vať spo­lu­prácu s uni­ver­zi­tami, zabe­hnúť biz­nis model pre spo­loč­nosti, ktoré tu máme, fun­go­vať viac medzi­ná­rodne a roz­be­hnúť ďal­šie nové pro­jekty. Nápa­dov máme dosť. :-)

P1060733

Foto­gra­fie v článku boli vytvo­rené foto­apa­rá­tom Nikon D 5500.

Pridať komentár (0)