Virálne video o holení vystre­lilo hod­notu firmy cez pol miliardy!

Martin Bohunický / 29. júna 2015 / Tech a inovácie

Celý prí­beh začal jed­ným vtip­ným níz­ko­roz­poč­to­vým videom na You­tube, ktoré zre­ží­ro­val a zahral chla­pík z mar­ke­tin­go­vej agen­túry, čo rád zabí­jal čas na hodi­nách komé­die. Teraz (aspoň zatiaľ) má jeho pôvodne maličký star­tup hod­notu viac ako pol miliardy dolá­rov.

Možno si videl video “Our Bla­des are F***ing Great”, ktoré dneš­ným dňom ata­kuje hra­nicu 20 mili­ó­nov videní. Toto video, okrem toho že fakt poba­vilo, bolo záro­veň rekla­mou na novú službu Dol­lar Shave Club.

Celý prin­cíp spo­čí­val v tom, že si sa zapí­sal na zoznam a firma ti každý mesiac poslala novú žiletku. Ako názov napo­vedá, celé to začí­nalo na jed­nom doláre mesačne.

Tento malý star­tup roz­be­hol chla­pík menom Mike Dubin, ktorý do celého pro­jektu vra­zil svoje celo­ži­votné úspory. Opla­tilo sa. Prvú noc prišlo 12.000 objed­ná­vok!

Po troch rokoch je Dol­lar Shave Club seri­ózna firma, kto­rej hod­nota po nedáv­nej inves­tí­cií 75 mili­ó­nov dolá­rov vzrá­stla na hod­notu 615 mili­ó­nov dolá­rov.

Za obrov­skú hod­notu firmy môže Mike ďako­vať skve­lém pre­daju. Za posledný rok zaro­bila firma 65 mili­ó­nov dolá­rov a Mike dúfa, že tento rok by mohol prí­jem narásť až na 140 mili­ó­nov.

Máme dva mili­óny čle­nov. Každý z nich dostane raz mesačne, alebo raz za 2 mesiace zásielku,” tvrdí Mike. Prie­merná cena zásielky je 7 dolá­rov mesačne.

Mike Dubin začal ako tvorca správ a pro­du­cent pre MSNBC. Záro­veň cho­dil na hodiny komé­die do Upright Citi­zens Bri­gade, kto­rými si pre­šli via­ceré známe mená šou­biz­nisu. Neskôr sa začal veno­vať digi­tál­nemu mar­ke­tingu, pra­co­val pre veľké značky ako Gato­rade, Nike, či Nin­tendo, pomá­hal aj s video­kam­pa­ňou Fordu, Capi­tal One či Gil­lete, kto­rým teraz para­doxne kon­ku­ruje.

On a spo­lu­za­kla­da­teľ Mark Levine, ktorý pra­cuje skôr v úzadí, sa stretli na párty v roku 2010. Roz­prá­vali sa o tom, aké sú holiace stroj­čeky drahé a o všet­kých tých “tech­no­lo­gic­kých vychy­táv­kach”, ktoré vraj majú a ktoré vlastne nikto nepot­re­buje. Vtedy vzni­kol nápad a spo­lu­práca.

Práve spo­mí­nané video má veľkú zásluhu na celom úspe­chu. “Mys­lím, že keď inves­tori videli to video, pocho­pili, že som bol chlap, ktorý roz­umie bran­dingu a mar­ke­tingu a viem dať jasne najavo, čo ponú­kam.”

A opla­tilo sa. Dol­lar Shave Club teraz bojuje už len s naj­väč­šími menami. A kon­ku­ren­cia má strach. Ako inak si vysvet­liť fakt, že Gil­lette pri­šiel s vlast­ným “Gil­lette Shave Club”?

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)