Virál­ne video o hole­ní vystre­li­lo hod­no­tu fir­my cez pol miliar­dy!

Martin Bohunický / 29. júna 2015 / Tech a inovácie

Celý prí­beh začal jed­ným vtip­ným níz­ko­roz­poč­to­vým videom na You­tu­be, kto­ré zre­ží­ro­val a zahral chla­pík z mar­ke­tin­go­vej agen­tú­ry, čo rád zabí­jal čas na hodi­nách komé­die. Teraz (aspoň zatiaľ) má jeho pôvod­ne malič­ký star­tup hod­no­tu viac ako pol miliar­dy dolá­rov.

Mož­no si videl video “Our Bla­des are F***ing Gre­at”, kto­ré dneš­ným dňom ata­ku­je hra­ni­cu 20 mili­ó­nov vide­ní. Toto video, okrem toho že fakt poba­vi­lo, bolo záro­veň rekla­mou na novú služ­bu Dol­lar Sha­ve Club.

Celý prin­cíp spo­čí­val v tom, že si sa zapí­sal na zoznam a fir­ma ti kaž­dý mesiac posla­la novú žilet­ku. Ako názov napo­ve­dá, celé to začí­na­lo na jed­nom dolá­re mesač­ne.

Ten­to malý star­tup roz­be­hol chla­pík menom Mike Dubin, kto­rý do celé­ho pro­jek­tu vra­zil svo­je celo­ži­vot­né úspo­ry. Opla­ti­lo sa. Prvú noc priš­lo 12.000 objed­ná­vok!

Po troch rokoch je Dol­lar Sha­ve Club seri­óz­na fir­ma, kto­rej hod­no­ta po nedáv­nej inves­tí­cií 75 mili­ó­nov dolá­rov vzrá­stla na hod­no­tu 615 mili­ó­nov dolá­rov.

Za obrov­skú hod­no­tu fir­my môže Mike ďako­vať skve­lém pre­da­ju. Za posled­ný rok zaro­bi­la fir­ma 65 mili­ó­nov dolá­rov a Mike dúfa, že ten­to rok by mohol prí­jem narásť až na 140 mili­ó­nov.

Máme dva mili­ó­ny čle­nov. Kaž­dý z nich dosta­ne raz mesač­ne, ale­bo raz za 2 mesia­ce zásiel­ku,” tvr­dí Mike. Prie­mer­ná cena zásiel­ky je 7 dolá­rov mesač­ne.

Mike Dubin začal ako tvor­ca správ a pro­du­cent pre MSNBC. Záro­veň cho­dil na hodi­ny komé­die do Upright Citi­zens Bri­ga­de, kto­rý­mi si pre­šli via­ce­ré zná­me mená šou­biz­ni­su. Neskôr sa začal veno­vať digi­tál­ne­mu mar­ke­tin­gu, pra­co­val pre veľ­ké znač­ky ako Gato­ra­de, Nike, či Nin­ten­do, pomá­hal aj s video­kam­pa­ňou For­du, Capi­tal One či Gil­le­te, kto­rým teraz para­dox­ne kon­ku­ru­je.

On a spo­lu­za­kla­da­teľ Mark Levi­ne, kto­rý pra­cu­je skôr v úza­dí, sa stret­li na pár­ty v roku 2010. Roz­prá­va­li sa o tom, aké sú holia­ce stroj­če­ky dra­hé a o všet­kých tých “tech­no­lo­gic­kých vychy­táv­kach”, kto­ré vraj majú a kto­ré vlast­ne nikto nepot­re­bu­je. Vte­dy vzni­kol nápad a spo­lu­prá­ca.

Prá­ve spo­mí­na­né video má veľ­kú záslu­hu na celom úspe­chu. “Mys­lím, že keď inves­to­ri vide­li to video, pocho­pi­li, že som bol chlap, kto­rý roz­umie bran­din­gu a mar­ke­tin­gu a viem dať jas­ne naja­vo, čo ponú­kam.”

A opla­ti­lo sa. Dol­lar Sha­ve Club teraz boju­je už len s naj­väč­ší­mi mena­mi. A kon­ku­ren­cia má strach. Ako inak si vysvet­liť fakt, že Gil­let­te pri­šiel s vlast­ným “Gil­let­te Sha­ve Club”?

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)